Biblicke Studium 1

Svedectvá z Biblického štúdia

Ponúkam vám niekoľko svedectiev kresťanov, ktorí sa nebáli ponoriť do skutočných, hlbokých právd Božieho Slova, skrze štúdium Biblie. Nasledujúce riadky svedčia o ich osobnej skúsenosti s Písmom:

Svedectvo Evy:

Som viacdetnou matkou. Obaja s manželom sme boli tzv. nepraktizujúci kresťania a svoje deti sme vychovali bez viery. O príkaze Boha „Nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni tvojho života; lež poučíš o nich svojich synov a synov svojich synov“ (Dt 4,9) som ani netušila. Po mojom obrátení, keď moja duša bola hladná po Božom Slove, som začala hľadať možnosti štúdia Biblie. Veľa ich v tom čase nebolo. Mala som príležitosť diaľkovo študovať na Teologickej fakulte – Univerzite 3. veku a tak som po nej s radosťou siahla. Štúdium som začala a aj riadne ukončila. V pravde musím povedať, že okrem toho, že som sa naučila písať semestrálne práce a získala informácie o knihách Biblie, toto štúdium ma bližšie k Bohu nepriviedlo. Boh je však verný a pravdivý a kto ho hľadá, dá sa mu nájsť. Keď som objavila tento spôsob biblického vyučovania, zistila som, že to je to pravé orechové pre mňa! Najprv však bolo treba vyčistiť starý kvas, pokrytectvo, čo zo mňa vychádzalo. Začať konať skutočné pokánie a zistiť, že tak treba robiť až do smrti, resp. do 2. Ježišovho príchodu (nie je to spoveď ako v kat. cirkvi). S bolesťou som zistila, že aj moja viera po obrátení bola neúčinná… Brat, sestra – vedeli ste, že bez naplnenia Duchom Svätým je pre jednotlivca či spoločenstvo nemožné žiť a pracovať podľa Božej vôle? Že v životoch a skúsenostiach kresťanov je toto požehnanie v skutočnosti veľmi málo používané a hľadané? Že cieľom našej viery má byť spása duší? Pre mňa osobne bolo úžasné poznanie, že základ viery musí stáť na osobnom zjavení Krista a skutočnej viere v zjavenie Ducha Svätého skrze Písmo. Novým pre mňa bolo zjavenie Ježiša v Starom Zákone a prevratným pre mňa bol objav, že Boh náš Pán je jediný Boh a nie trojica osôb! Pán ma odmenil za moju vernosť a dal mi pochopiť tajomstvo znovuzrodenia. Bolo mi zjavené, že platný je len krst, ktorý sa robí v mene Ježiš a to ponorením a nie pokropením (viď Sk 2,38). Stále sa učím a dozvedám nádherné veci. Ježiš naozaj oslobodzuje. Toto prajem zažiť každému, kto túži spoznať svojho Boha, mať s ním osobný vzťah a kvôli nemu sa zriecť aj osobného pohodlia. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán…
Študentka Eva

Svedectvo Elenky:

Som Elena a biblického vyučovania sa zúčastňujem už niekoľko tyždňov. Prostredníctvom tohto štúdia som v Božom Slove objavila úžasný poklad. Aj napriek tomu, že som bola doteraz “veriaca”, samotné čítanie Biblie mi neodhalilo hlboké pravdy, ukryté v živom Slove Boha! Až počas štúdia som sa naučila modliť, ako to chce Pán – s Božím Slovom a veriť teraz pre mňa znamená poddať sa Kristovi – Jeho vôli. Moc Pánovho učenia som zakúsila doslova osobne. Najprv som sa prvý raz v živote modlila s Jeho Slovom za uzdravenie môjho vnuka, ktorý sa z prázdnin v zahraničí vrátil s črevnou chorobou. Po vyhlásení Pánovho Slova nad vnukom problémy prestali a žiadna ďalšia návšteva lekára sa nekonala! Svedčím, že Pánovo učenie je naozaj učenie s mocou (Mk 1,27). Druhý krát som zažila moc Pánovho učenia počas návštevy u zubára. Doktorka mi chcela  po vytiahnutí zuba predpísať nejaké analgetikum, ale odmietla som. Prečo? Lebo Pán ma naučil, že nám nedal Ducha otroctva, aby sme sa museli znova báť (a ja som sa zubára veru bála) a že ak sa na Neho spoľahneme, prejdeme každou skúškou bez ujmy a ani vlas sa nám z hlavy nestratí. A ja som Mu uverila. Výsledok? U zubárky som sa nielen vôbec nebála, ale ešte aj počas trhania zuba som si hovorila: “S mojím Bohom aj múr preskočím!” A necítila som žiadnu bolesť: ani počas, ani po extrakcii! Náš Pán je naozaj verný a láskavý Boh! Chcem aj naďalej pokračovať v učení, aby ma Pán naučil, ako Mu mám ďalej slúžiť aj skutkami. Verím, dala som sa pokrstiť v mene Ježiš a chcem získať dar Ducha Svätého, ktorý mi dá vo svojej milosti dobrotivý Boh. Som ochotná čakať v dôvere na tento nadprirodzený Dar, lebo len On – náš Pán a Boh pozná svoj vlastný čas. Chváľme Pána!
Elena

Svedectvo Anky:

Chcem svedčiť o dôležitosti štúdia Písma na pravom, biblickom základe. Sv.Písmo som začala čítať pred mnohými rokmi. Neskôr som sa s Božím Slovom začala aj modliť, ale veľmi som mu nerozumela. Nebolo mi totiž vysvetľované. Pred časom som sa dostala k štúdiu Biblie na základe učenia apoštolov a vysvetlenia Slova do hĺbky, čo sa na Boha a môjho Pána, Ježiša Krista v celom Písme vzťahuje a čo to naozaj znamená pre môj duchovný život. Zistila som, že bez skutočného poznania Božieho Slova je život veriaceho iba márnym zachovávaním bezduchých pravidiel, ktoré nikoho neoslobodzujú, práve naopak. Ježiš to hovorí dokonale: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8,31-32). Až počas štúdia Slova som si uvedomila, že ak nepoznám pravdu – Ježiša – v tomto svete neobstojím, ani Krista nemôžem hlásať. Toto Slovo – Ježiš – ma očisťuje a posilňuje v skúškach života. Jeho Slovo je mečom Ducha, ktorým premáham zlého. Preto povzbudzujem všetkých do vnorenia sa do Slova, ktorým je Ježiš Kristus sám (Zjv 19,13).
Anna

Moje osobné svedectvo:

Bibliu som začala študovať po prvýkrát takmer okamžite po mojom obrátení pred mnohými rokmi. Začiatky môjho štúdia Písma majú svoje korene v katolíckom, charizmatickom spoločenstve, kde som Biblickú školu študovala tri roky. Aj keď toto štúdium Písma obohatilo moje poznanie o tom, čo za knihu Biblia je a čo sa v nej nachádza, neobohatilo to moje poznanie Krista ako Osoby, nepriblížilo ma to k Nemu. Naopak, v srdci sa mi stále mocnejšie ozýval Pánov hlas: “Poď za mnou!” Posunom do ďalšieho a oveľa hlbšieho štúdia a poznania Ježiša, ako Pravdy a toho, ktorého meno je Božie Slovo bola pre mňa výzva môjho vtedajšieho učiteľa Písma. Vidiac môj úprimný záujem o Ježiša Krista, mi povedal: “Neštuduj teológiu, z nej nevyžiješ. Choď za Ním!” Preto som Ježiša hľadala ďalej a s veľkou radosťou a po mnohých skúsenostiach so Slovom Živého Boha poviem, že dnes už nehovorím, že študujem Písmo, ale vrastám do Krista. Počas rokov modlitby iba s Božím Slovom a ustavičného štúdia toho, čo sa na Ježiša v celom Písme vzťahuje, som sa od môjho Pána naučila naozaj veľa. Iste, ešte ani zďaleka neviem všetko, ani nie všetkému už rozumiem tak, ako tomu bude, keď Ho uvidím z tváre do tváre, ale život s Ním by som nevymenila za nič na svete. Dnes smelo a s neotrasiteľnou vierou v srdci, hovorím spoločne s apoštolom Pavlom: “Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, naozaj chráni moje srdce a moju myseľ v Kristovi Ježišovi. Ježiš ma skrze svoje Slovo naučil myslieť na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Dal mi svoje vlastné zmýšľanie. On ma naučil a stále učí robiť to, čo som sa naučila, prijala, počula a videla u Neho! A Boh pokoja je naozaj stále so mnou.” (Flp 4,7-9). Nebudem tu opakovať svedectvá o uzdravovaní chorých, či oslobodzovaní od zlého, ktoré mi dal vykonať Pán, a o ktorých som už písala na iných miestach. Poviem nové: Keď ma Pán priviedol k poznaniu o tom, že je Jediný (nie trojica, ani troj-jediný, čiže tri osoby v jednej), a dal mi múdrosť porozumieť tomu, a potom, čo mi už pri obrátení dal svoj dar Svätého Ducha, nemohla som inak, než na Jeho výzvu a príkaz: “Musíš sa znova narodiť”, odpovedať inak, než smrťou modloslužbe falošnej viery v trojicu a prijatím pravého krstu v mene Ježiš. Môj život je odvtedy úplne nový. Ježiš mi raz navždy očistil svedomie od hriechov aj mŕtvych skutkov. Niet viac vo mne pocitu viny, ani návratu do starého spôsobu života. Dnes viem, že som krstom v Ježišovom mene (nie jeho funkcie) bola prijatá za Božiu dcéru. Viem kým som a túto identitu mi už nikdy nik nevezme. Nie naoko, nie iba slovom, ale v Pravde. On mi dal stať sa Božou spravodlivosťou tým, že ma naozaj ospravedlnil – dal mi zdarma svoju vlastnú nevinnosť! Dnes som naozaj oblečená do Krista, do srdca mi vpísal svoje zákony, na čele mám Jeho meno, dal mi svojho vlastného Ducha, mojími žilami prúdi Jeho vlastná krv a do mojích úst vložil svoje vlastné Slovo. Dnes som skutočnou dcérou a telom Ježiša Krista. Od všetkého, od čoho ma nikdy nemohli oslobodiť ustavičné obety, prinášané deň čo deň nezmyselným spôsobom zdedeným po otcoch, ma oslobodil On sám. Jedinou obetou, ktorou raz navždy oslobodzuje všetkých, čo mu v pravde uveria, prijmu Jeho podmienky znovuzrodenia a kráčajú v Jeho svetle. Naozaj v nikom inom niet spásy, lebo niet mocnejšieho mena, ako je Ježiš a niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení (Sk 4,12). Len Jeho učenie, je učenie s mocou a len Jeho Slovo je štítom aj pancierom – zbraňami spravodlivosti v mojích rukách. Rozhodla som sa navždy zostať v Jeho láske a viem, že sa nezahanbím. A ty, čo toto čítaš, čo ešte čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť v mene Ježiš, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno! (Sk 22,16)
Zuzana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.