Heaven

Koninkrijk van God

De meeste mensen, zelfs christenen, begrijpen eigenlijk niet wat het Koninkrijk van God betekent. Wat bedoelt men met het koninkrijk van God? En wat moeten jij en ik doen om er in te behoren? Laten we samen kijken naar de woorden van de profeet Zacharia:

De HEER zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal de HEER de enige zijn en zijn naam de enige naam..
Zach 14,9

Het volledige veertiende hoofdstuk van het boek van de profeet Zacharia spreekt over de slag van Armageddon. Het is precies tijdens deze slag wanneer Jezus terugkomt op aarde. Hij zal de binnenvallende legers van de wereldregering (VN) verslaan en zijn koninkrijk vestigen wiens heerschappij nooit zal voorbijgaan. Een verdere beschrijving van het koninkrijk van God is te vinden in het tweede hoofdstuk van de profeet Daniël:

Maar in de tijd van die koningen (bedoeld wordt de tien koningen gesymboliseerd door de tien tenen van het standbeeld van Nebukadnezar’s droom) zal de God van de hemel een rijk stichten dat nooit te gronde zal gaan en niet aan een ander volk zal worden uitgeleverd. Het zal al die rijken verpletteren en er een eind aan maken maar zelf zal het altijd blijven bestaan.
Dan 2,44

Dit zijn slechts twee passages over het koninkrijk van God. Laat ons nu kijken naar een derde passage uit het Nieuwe Testament:

En de zevende engel blies op de trompet. In de hemel klonken luide stemmen, die riepen: ‘Nu komt de heerschappij over de wereld toe aan onze Heer en zijn Messias; Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid.’
Apk 11,15

De terugkeer van Jezus Christus op aarde en het stichten van zijn koninkrijk is wat er bedoeld wordt als wij over het Koninkrijk van God spreken.

En nu bekijken we samen een fenomeen genoemd het evangelie van het koninkrijk. Iedereen die door God gestuurd was om het evangelie te verkondigen predikte het evangelie van het koninkrijk. Laat ons eens kijken naar enkele voorbeelden van mensen die dit evangelie predikten om beter te begrijpen wat bedoeld wordt. Wij weten dat het koninkrijk van God een realiteit is maar hoe preekt men dan dit evangelie van het Koninkrijk? Wij zien het in het evangelie volgens Mattheüs:

In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea verkondigen: ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
Mt 3,1-2

Johannes spreekt van het koninkrijk der hemelen, Lucas gebruikt de term koninkrijk van God. Maar dat maakt eigenlijk niet uit want ze zijn synoniem. Johannes de Doper predikte het evangelie van het koninkrijk. Toen Jezus kwam predikte Hij ook het evangelie van het koninkrijk:

Hij trok rond in heel Galilea, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk, en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas.
Mt 4,23 (KJV)

Hoe ga je te werk als je het evangelie van het koninkrijk predikt? Toen Jezus zijn apostels stuurde om te prediken gaf Hij hen expliciet de opdracht om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. We zien het in de volgende passage:

En Hij zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken.
Lc 9,2

Dus wat zeggen we wanneer we het evangelie van het koninkrijk prediken? We moeten de mensen vertellen over het koninkrijk dat Jezus op de aarde zal oprichten en vervolgens moeten wij hen uitleggen wat ze moeten doen om zelf deel te nemen aan het komende koninkrijk van God. In het Evangelie van Johannes, in het derde hoofdstuk, spreekt Jezus over het koninkrijk met een man genaamd Nikodemus:

Zo was er onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: ‘Rabbi, we weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is.’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.
Joh 3,1-3 (KJV)

Jezus gebruikt de uitdrukking “wedergeboren” hier voor de eerste keer.

Wedergeboren worden?’ zei Nikodemus. ‘Hoe kan dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden?’
Joh 3,4-5

Dit gaat over de spirituele geboorte en niet de lichamelijke. Jezus heeft aan Nikodemus gezegd: Nikodemus, jij moet wederom geboren worden. Wat bedoelen we met wedergeboren? Vele mensen spreken hierover maar de meerderheid weet niet echt wat dat betekent. Laat ons nu even dieper ingaan op de betekenis. We zullen spreken over de tijd dat Jezus redding boodt op de Calvarieberg. Wij weten al dat op Golgotha drie dingen zijn gebeurd:

 1. Jezus is gestorven,
 2. Hij was begraven, en
 3. Is verrijzen.

Lees aandachtig: hij stierf, werd begraven en weer opgewekt = Hij werd herboren! Dat is waarom het heet “wedergeboren”. Omdat onze wedergeboorte door Zijn dood, begrafenis en heropstanding mogelijk werd? Precies!

 Dit zijn de drie stappen van Golgotha. En het is zinvol!

Jezus zei tegen Nikodemus: Jij moet opnieuw geboren worden! We hebben dus geen andere keuze dan net erachter te komen hoe ook we opnieuw geboren kunnen worden. Laten we nu eens kijken naar een zeer populaire uitdrukking van deze dagen: de aanvaarding van Christus, of het aanvaarden van Christus als persoonlijke Verlosser. Hoe doet men dat? Door gewoon te zeggen dat je Christus aanvaard? Wat zal er eigenlijk gebeuren? Wat het werkelijk betekent is dat wij daarmee de effectiviteit van Golgotha accepteren. Omdat Jezus stierf, werd begraven en weer opstond voor ons kunnen we Zijn werk in ons leven accepteren. Wij moeten niet letterlijk sterven, begraven zijn en weer opstaan, zoals Hij. Wij sterven worden begraven en staan weer op in spirituele zin.

Wij aanvaarden Jezus door gehoorzaamheid aan het evangelie.

en dat Hij u die onderdrukt wordt, samen met ons rust geeft, wanneer de Heer Jezus zal verschijnen en met zijn machtige engelen uit de hemel zal neerdalen in een laaiend vuur. Dan zal Hij afrekenen met hen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus.
2 Tes 1,7-8

In deze verzen zegt de apostel Paulus dat we aan het evangelie gehoorzaam moeten zijn. Dat kan niet als we het evangelie niet leren kennen en als wij niet weten wat het zegt. Ieder van ons herinnert zich zeker een moment in zijn leven waar hij op de vraag wat is het evangelie? gewoon geen antwoord zou kunnen geven. Niemand van ons heeft een vooraf ingestelde definitie van het evangelie. Toch moeten we weten wat het evangelie echt is. De apostel Paulus schreef de brieven aan de Thessalonicenzen en ook aan de gemeente in Korinthe waarin hij de echte definitie van het evangelie gaf:

Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt, tenminste als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb; anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften;
1 Kor 15,1-4 (KJV)

Paulus zegt dus: Ik verkondig jullie het evangelie dat Christus stierf, werd begraven en is opgestaan uit de dood.

Het Evangelie is eenvoudig:
de dood
het begraven
en de verrijzenis van Jezus Christus.

En om Jezus Zijn dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus te aanvaarden, of opdat we gehoorzaam kunnen zijn aan het evangelie, moeten we opnieuw geboren worden. Het is echt zinvol en bovendien heel eenvoudig.

Hoe aanvaarden en gehoorzamen wij de dood van Christus? 

Wij moeten absoluut niet lichamelijk sterven. Jezus is al voor ons gestorven. Wij aanvaarden Zijn dood door het sterven aan onszelf en dat noemen wij BEKERING. Dat betekent niet dat wij aan God zeggen: ‘Sorry, God.’ De belijdenis van de zonden is maar een onderdeel van de bekering. Een oprechte bekering is een beslissing om zich af te keren van je egoïstische manier van leven om dan te leven volgens God’s wil. Vanaf de dag dat we die beslissing nemen leven wij niet meer voor onze zelfzuchtige ideeën en doen wij niet wat we willen maar leven we in overeenstemming met wat de Heer van ons vraagt. Daardoor accepteren wij de dood van Christus = door het sterven van onszelf en de acceptatie van Jezus als de Heer – het enige gezag over mijn leven. Dit betekent dat ik niet meer doe wat mij bevalt en wat bij mijn verlangen past maar dat ik mijn leven geef aan Jezus Christus elke dag opnieuw en Zijn wil in mijn leven doe. Ook omdat dit de echte reden is waarom we zijn geschapen. Wat van ons op dit punt gevraagd wordt is de bekering – het sterven aan onszelf. Door het concrete sterven aan onszelf accepteren we de dood van Jezus Christus.

Hoe aanvaarden en gehoorzamen wij het BEGRAVEN van Jezus Christus?

Door de doop werden we begraven – de onderdompeling in het water bij de doop symboliseert de begrafenis.

Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden.
Rom 6,4

 • Door de bekering aanvaarden en gehoorzamen we de dood van Jezus Christus.
 • Door de doop aanvaarden en gehoorzamen we Zijn begrafenis (het is geen katholieke doop).

De laatste stap is de HEROPSTANDING:

Als de Geest van Hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
Rom 8,11 (KJV)

Dit woord leert ons de macht in de opstanding te aanvaarden. Dit woord verwijst naar de tijd van de tweede komst van Jezus Christus op aarde. Als Jezus op aarde terugkeert en als in ons Zijn Geest leeft dan zal Hij ons doen verrijzen voor de onsterfelijkheid. Dan zullen we opgenomen worden om de Heer bij zijn terugkomst te ontmoeten.

Wij zien hier dus:

 1. De spirituele dood die wij door de bekering en de gehoorzaamheid aan de dood van Jezus Christus aanvaarden.
 2. De spirituele begrafenis die wij door de doop aanvaarden en gehoorzamen.
 3. De spirituele verrijzenis in de macht door de Heilige Geest.

Ook een andere passage uit de Schrift helpt ons om de volgende dingen nog beter te begrijpen:

Want er zijn drie getuigen, de geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen.
1 Joh 5,7-8 (KJV)

Wat wilt God aan ons daarmee zeggen? Het bloed, het water en de Geest: deze drie stemmen overeen.

 • Het bloed dekt onze zonden toe als wij ons bekeren.
 • Het water is toegepast bij onze doop toen wij symbolisch in het water werden begraven.
 • Daarna aanvaarden wij de Geest als wij Zijn gave aanvaarden.

Dit betekent dus dat deze drie: bloed, water en Geest overeenstemmen. In wat stemmen ze overeen? In één nieuwe geboorte.

Als je de dood, het begraven en de wederopstanding van Jezus Christus echt hebt aanvaard en gehoorzaamt, dan ben je een nieuwe schepping en zijn in jou exact dezelfde functies van de Heilige Geest van kracht, net zoals bij de apostelen.

En dat is wat de apostel Petrus op de dag van Pinksteren predikte. Precies op die dag predikte hij aan de verzamelden dat ze de Messias verwierpen, dat ze Jezus Christus hadden gekruisigd en sindsdien was geheel Jeruzalem gevuld met de boodschap dat Jezus uit de dood opstond. Niet alleen dat maar dat Hij werd opgenomen in de hemel. Peter predikte hen dat ze de Messias hebben gekruisigd en ze waren zo wanhopig dat ze vroegen:

Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, broeders?’
Hnd 2,37

Ze vroegen: Wat moeten wij doen? Hoe kunnen wij gered worden? Hoe kunnen we boeten voor onze zonden? Hier gaf Peter hen een antwoord:

‘Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.
Hnd 2,38

Wat heeft Petrus hier gedaan? Hij heeft het evangelie van het koninkrijk gepredikt. Hij heeft hen de dood, het begraven en de verrijzenis verkondigd. Hij predikte hen de wedergeboorte. De drie stappen tot wedergeboorte:

 1. De dood – de Bekering
 2. Het begraven – de Doop
 3. Verrijzenis – het aanvaarden van de Heilige Geest

Dus, toen ze hem vroegen wat ze moesten doen vertelde hij hen om hetzelfde te doen wat Jezus tegen Nikodemus zei dat hij moest doen: jullie moeten opnieuw geboren worden. Soms is het goed om zich levendig voor te stellen wat de apostelen eigenlijk deden. Het is net als wanneer je een product koopt dat je zelf thuis moet bouwen. De fabrikant zal je geïllustreerde instructies geven zodat je weet hoe je het moet opbouwen. Net hetzelfde zullen we ook doen: we zullen samen kijken naar de registers van de conversies in het boek Handelingen van de apostelen. Het is de ware geschiedenis van de Kerk van Christus nadat Jezus werd opgenomen in de hemel. Het boek verhaalt hoe de apostelen  de leer van Jezus in het dagelijks leven predikten. Laten we nu eens kijken naar de vier grootste verhalen over de conversies zoals we ze in de Schrift lezen.

1.Het eerste bericht vinden we al in het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, waarin Peter de bekering en de vergeving van de zonden, de doop en het ontvangen van de Heilige Geest als een wedergeboorte predikt.

2.Het tweede bericht is een beschrijving van een enorme golf van geestelijke opwekking die we in hoofdstuk acht kunnen lezen. De belangrijkste prediker hier is Filippus. De Schrift zegt dat wanneer de luisteraars geloofden in het evangelie van het koninkrijk zoals door Filippus gepredikt mannen en vrouwen zich lieten dopen:

Maar toen ze Filippus gingen geloven, die hun de goede boodschap bracht van Gods koningschap en de naam van Jezus Christus, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.
Hnd 8,12

Dat wil zeggen dat als Filippus hen het evangelie van het koninkrijk predikte, predikte hij de dood, de begrafenis en de verrijzenis. Hun antwoord op het aangekondigd Koninkrijk van God was dat ze zich lieten dopen en de bekering aanvaarden. Simon, die een tovenaar was en de mensen misleidde, was ook in de menigte. Toen Filippus predikte geloofde hij ook en liet zich dopen:

Ook Simon zelf kwam tot geloof en bleef na zijn doop voortdurend bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en machtige daden die hij zag gebeuren.
Hnd 8,13

En de Bijbel zegt verder:

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Zij gingen daarheen en baden voor hen dat ze de heilige Geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Hnd 8,14-16 (KJV)

Dit is interessant. En het gaat niet over de valse doop zoals het gebeurd in het katholicisme. Degenen aan wie Filippus het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt werd hebben geloofd, zich bekeerd, werden gedoopt (volledig ondergedompeld in het water, net zoals Jezus het had opgedragen), maar hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Hier moeten we even pauzeren want ook vandaag zijn in de wereld vele valse manieren van de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk aanwezig:

 • Sommigen zeggen: “Je aanvaard de Heilige Geest wanneer je in Jezus Christus gelooft.” Maar deze mensen (Hnd 8,14-16) geloofden ook en toch hadden ze de Heilige Geest nog niet ontvangen.
 • Anderen zullen zeggen: “De Heilige Geest hebt je ontvangen bij de doop. Je aanvaardt Hem in het geloof. “ Maar ook deze mensen van de Handelingen werden gedoopt en geloofden en toch is er duidelijk geschreven dat ze nog niet vervuld zijn geweest met de Heilige Geest omdat Hij op niemand nog was neergedaald.

Maar toen Peter en Johannes uit Jeruzalem kwamen en hun handen oplegden en baden voor de bekeerlingen, ontvingen ze de Heilige Geest (iedereen kon het horen en zien dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen). Dit is heel interessant. Eerst hebben ze geen Heilige Geest maar na de handoplegging en het gebed van de apostels wordt hen de Heilige Geest gegeven. Het woord van God zegt nog meer:

Toen Simon zag dat de Geest geschonken werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei: ‘Verleen ook mij die macht, dat iedereen die ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.’ Maar Petrus zei tegen hem: ‘Naar de verdoemenis met je geld, als je denkt Gods geschenk met geld te kunnen kopen.
Hnd 8,18-20

Simon zag dat er iets gebeurd was en daarom bood hij geld aan de apostelen opdat ook hij dezelfde macht van hen zou krijgen. Wat zag Simon hier dat hij zelfs bereid was om daarvoor geld te geven? De apostelen legden hun handen op de gedoopte en zij ontvingen de Heilige Geest. Net als op de Pinksterdag in Jeruzalem. Toen ze de Heilige Geest op Pinksteren ontvangen hadden begonnen ze in tongen te spreken zoals de Geest hun gaf. Simon dacht waarschijnlijk dat hij daarmee een grote rijkdom kon vergaren. Dus wilde hij deze macht kopen. Maar de apostel Peter gaf hem per kerende een duidelijk antwoord:

Maar Petrus zei tegen hem: ‘Naar de verdoemenis met je geld, als je denkt Gods geschenk met geld te kunnen kopen. Je hebt geen aandeel in deze zaak, want je bent niet oprecht tegenover God.
Hnd 8,20-21

Simon geloofde en werd ook gedoopt maar waarschijnlijk toonde hij geen bekering omdat de Schrift duidelijk zegt dat zijn hart en geest niet oprecht was tegenover God. Laten we nu eens kijken naar het derde verhaal.

3.Het derde bericht vinden wij in het tiende hoofdstuk. Hier zien wij de eerste bekering van de heidenen.

Van Hem (Jezus) getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
Hnd 10,43

In dit stukje zien we Peter die aan Cornelius ging prediken. Cornelius zond boden naar Peter zodat ze hem zouden meebrengen om hem het evangelie van het Koninkrijk te prediken en hem en iedereen in zijn huis te redden. Cornelius geloofde en een engel heeft met hem in zijn gebed gesproken maar hij was nog steeds niet gered. Hij moest nog herboren worden. Dus toen Peter tot hem kwam, verzamelde Cornelius zijn hele familie om naar de woorden van God te luisteren. Peter verkondigde dat door de naam van Jezus te aanvaarden en te bekeren de zonden vergeven worden van al degenen die in Hem geloven.

Petrus was nog aan het woord toen de heilige Geest neerdaalde op allen die naar zijn toespraak luisterden. De besneden gelovigen die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld, omdat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgegoten;
Hnd 10,44-45

Heidenen worden de ontvangers van de redding. God gaf de Joden de besnijdenis en degenen die daar van de Joden aanwezig zijn geweest waren verbaasd over de nieuwe dingen die God in het huis van Cornelius aan het doen was. De Schrift zegt duidelijk dat de Joden verbaasd waren dat de Heilige Geest op de heidenen neerdaalde. Hoe wisten ze dat? De Schrift beschrijft het als volgt:

want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken.
Hnd 10,46

Hier zien we dus alle elementen van de wedergeboorte bij alle bekeringen:
Hnd 2: bekeer jezelf, lat zich dopen in de naam van Jezus Christus (niet in de functies van Jezus, maar in Zijn naam) voor de vergeving van zonden en aanvaard de gave van de Heilige Geest (katholiek doop is voor God ongeldig)
Hnd  8: ze geloofden, werden gedoopt (volledig onder het water gedompeld), dan ontvangen zij de Heilige Geest
Hnd 10: de Heilige Geest daalde neer (zichtbaar en hoorbaar) gedurende de preek, ze geloofden en vervolgens zijn ze gedoopt

De Schrift zegt dat de Joden van de besnijdenis zagen dat de heidenen de Heilige Geest hadden ontvangen want zij hoorden hen spreken in tongen. Toen zei Peter:

Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen, die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?’ Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus…
Hnd 10,47-48

Peter heeft hen niet gezegd:“Immers, jullie hebben al de Heilige Geest ontvangen dus waarom zou ik jullie nog dopen?” Nee! Waarom? Weet je nog? Want er zijn er drie die overeenstemmen: het bloed, het water en de Geest, en deze drie zijn het erover eens. Deze drie getuigen van een wedergeboorte. We moeten geboren worden uit het water en de Geest. Daarom beval de apostel Peter hen die de Heilige Geest al hebben ontvangen te dopen.

4.Vierde belangrijke bericht zien we in het negentiende hoofdstuk. Het gaat over de tijd toen Apollo in Korinte was.

Terwijl Apollos in Korinte vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: ‘Hebt u heilige Geest ontvangen toen u gelovig werd?’ Zij antwoordden hem: ‘Maar wij hebben nog nooit van het bestaan van een heilige Geest gehoord.’
Hnd 19,1-2

Paul vroeg hen, toen ze geloofden, ook de Heilige Geest hadden ontvangen. Zo zien we dat ze gelovigen waren. Maar ze hebben de Heilige Geest nog niet ontvangen en zeiden dat ze niet wisten dat er een Heilige Geest was. En Paulus zei tegen hen: Als je van de Heilige Geest niet weet weet je waarschijnlijk niet eens over de juiste doop:

Hij vroeg: ‘Wat voor doop hebt u dan gekregen?’ Zij zeiden: ‘De doop van Johannes.’
Hnd 19,3

Let op wat alle apostelen in alle vorige stukken predikten:

 • de bekering,
 • het geloof in Jezus Christus,
 • de doop,
 • de Heilige Geest.

Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte een doop van bekering en wees het volk erop dat ze moesten geloven in degene die na hem zou komen, dat wil zeggen in Jezus.’ Na die woorden lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Paulus legde hun de handen op en de heilige Geest kwam op hen, en zij spraken in talen en profeteerden
Hnd 19,4-6

En weer zien we dat: de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk en de aankondiging dat ze opnieuw geboren moeten worden. Dus hier hebben we een reddingsplan van God. En het interessante is dat Satan altijd probeert om het reddingsplan te imiteren en iets biedt dat wij als Satan’s plan van verdoemenis kunnen noemen.

Het belangrijkste wat ik aan jullie kan zeggen is: ZORG ervoor dat je wedergeboren zijt!

Doopsel in de functies van Jezus (begrijp in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest) is ONGELDIG voor God. De naam van God was, is en blijft Jezus. Zoals ik ben de moeder, de dochter en ook de zus (dit zijn mijn gemeenschappelijke functies), maar mijn naam is en blijft Zuzana. Laat zich niet bedriegen. Bovendien Jezus – de Allerhoogste God hat bevolen de doopsel door onderdompelen in het water – Hij zelf was zo gedoopt door Johannes de Doper (zie Mc 1,10 – Jezus kon niet UIT HET WATER stappen, zou Hij daar niet volledig in geweest zijn, toch?). Zou het niet zo zijn, dan had er geen reden, wat Jezus aan de apostels zei: Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen (tenzij de voeten), hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.” (Joh 13,10). Het besprenkelen met het water is geen bad nemen. De spirituele dood aanvaarden we juist door het doopsel = door het spirituele “begrafenis” onder het water. De doopsel in de functies van God en alleen door besprenkeld te worden is ongeldig – zo ben je geen kind van God geworden; dit is leugen.

En heb nooit iets te maken met het merkteken van het beest, de eredienst aan het beest, of gehoorzaamheid aan de wereldregering!

Zorg voor uw gehoorzaamheid aan Jezus Christus en niemand anders!

Wanneer een persoon opnieuw geboren wordt maakt hij deel uit van het Koninkrijk. De eindtijden van de menselijke regeringen en het begin van God’s Koninkrijk komt tijdens de Slag om Armageddon. Laten we nu eens kijken naar de meest gedetailleerde verslaggeving uit de Bijbel over Armageddon:

De zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en het water droogde op, zodat de weg open lag voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen, in de gedaante van kikvorsen. Demonische geesten zijn het, die tekenen verrichten en naar de koningen van de hele wereld gaan, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser.
Apk 16,12-14

Let op twee zaken hier:

De Eufraat zal opdrogen als de zesde kom op de aarde gegoten zal worden. Dit zal de invasie van Israël door de koningen van het Oosten vergemakkelijken. De profetie over de rivier Eufraat die opdroogt is een vreselijk iets want de Eufraat is de belangrijkste bron van water in het Midden-Oosten. Op 13 januari 1990 werd in een krantenartikel gepubliceerd: “Turkije wil de stroom van de Eufraat doen stoppen voor een maand.” Wat er gebeurde was dat Turkije in het noorden van de rivier Eufraat een enorme dam had opgebouwd en het reservoir met water moest vullen. In principe stopten ze echt de stroom van de Eufraat voor 30 dagen. Wat betekent dit? Dit betekent dat deze, meer dan 2000 jaar oude profetie, pas sinds 1990 in vervulling kon gaan. Turkije heeft nu volledige macht om de dam met water te vullen en de stroom van de Eufraat te doen stoppen. De profetie zegt duidelijk dat de Eufraat zal worden drooggelegd om de invasie van Israël door de koningen van het Oosten mogelijk te maken. En diezelfde passage zegt ook dit:

Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse* profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen, in de gedaante van kikvorsen. Demonische geesten zijn het, die tekenen verrichten en naar de koningen van de hele wereld gaan, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser.
Apk 16,13-14

De profetie gaat verder met te zeggen – en we kunnen het ook De waarschuwing van de laatste minuut noemen:

Pas op, Ik kom als een dief! Gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet.
Apk 16,15

Net als God zal zeggen: Ik kom, wees bereid! Val niet in slaap en sluimer niet! De Bijbel gaat verder met te zeggen:

En hij bracht hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet.
Apk 16,16

Dit is de enige passage van de Schrift die de naam Armageddon gebruikt. Deze term heeft twee oorsprongen:

1. “de vallei MEGIDDO”  en  “de berg MEGIDDO”

Het is een berg boven de vallei van Megiddo waar de stad genaamd Megiddo is gebouwd. Deze vallei is het Dal van Josafat genoemd. Het is 15 mijl lang en dit is de plaats waar de slag van Armageddon zal beginnen. Maar de strijd zal meer dan 160 mijl ten zuiden van Jeruzalem eindigen in de Kedron Vallei (Vallei van de Slachting).

2. Het tweede stuk over Armageddon vinden wij in het boek van de profeet Zacharia.

Ik zal namelijk alle volkeren bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden; de stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht; de helft van de stad gaat in ballingschap, maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald.
Zach 14,2 (KJV)

In het boek Openbaring zagen we dat de geesten van de demonen de volkeren verzamelen om tegen Israël te strijden. En hier lezen we dat God het zal doen. Is dit een contradictie? Nee. God zal Satan gebruiken voor Zijn eigen plan. Dus de naties zullen worden misleid door Satan om tegen Israël te komen vechten. Kan je zich dat voorstellen? Het gevecht begint in het noorden van Israël en het leger van Israël zal wijken langs de rivier Jordaan tot aan de poorten van Jeruzalem. Mogelijk zal Israël door de NAVO-troepen, door zogezegde vredetroepen, van de VN-troepenmacht geduwd worden. Tot op het laatste moment van hun verzet. Kan je zich voorstellen dat de jonge Joodse soldaten die het vechten voor een paar dagen mogelijk maken, langzaam aan op zoek zullen gaan naar meer munitie? Misschien zullen ze zich zorgen maken over het einde van het volk van Israël. Misschien zullen ze zeggen dat de Iraanse Ahmadinejad gelijk had en Israël van de aardbol weggevaagd zal worden. Maar ze weten ook wat hun ouders hen van jongs af aan hebben gezegd: wanneer de Israëlieten Hem het meest nodig zullen hebben, zal de Messias komen! Misschien zal het een moment zijn waarop ze Hem zullen beginnen te roepen en te kijken naar de Olijfberg waarvan de Messias volgens de profetie zal komen. De Schrift maakt duidelijk wat er dan zal gebeuren:

Dan trekt de HEER uit en bindt Hij de strijd aan tegen die volkeren, zoals Hij gedaan heeft op de dag dat Hij heeft gestreden,
op de dag van het handgemeen.Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts.
Zach 14,3-4

Dit is dezelfde profetie als Apk 12 en spreekt niet over de Maagd Maria, zoals velen het verkeerd leren, maar spreekt over de vrouw – de natie Israël. De kroon van twaalf sterren die de vrouw heeft symboliseert de twaalf stammen van Israël. De Bijbel zegt hier dat een grote aardbeving zal plaatsvinden in Jeruzalem waarbij 7.000 mensen om zullen komen. De Joden wachten op de Messias die op de Olijfberg zal verschijnen. Stel je voor al die Joodse soldaten die zich haasten om Hem te ontmoeten. Laten we eens in de Schrift kijken:

En wanneer iemand hem vraagt: “Waar komen dan de wonden in uw borst vandaan?” zal hij antwoorden: “Die zijn mij toegebracht in het huis van mijn minnaars.”
Zach 13,6

Stel je voor niet alleen Joden die in de richting van de Messias lopen maar ook soldaten van de internationale gemeenschap, kijkend naar de wederkomst van Jezus op aarde met Zijn leger. De Joden zullen hem aanbidden. En als ze Zijn wonden zullen zien op zijn benen en de littekens op zijn handen, zoals Hij zei, zullen ze Hem vragen: hoe kon dit gebeuren? En Jezus zal antwoorden:“Die zijn mij toegebracht in het huis van mijn minnaars.” Plotseling zal de sluier van hun geestelijke blindheid die hun visie verduisterde vallen en zullen zij zien en weten dat het Jezus is. En zeker zullen ze Hem om vergiffenis vragen. Wat gebeurt er als iemand Jezus om vergeving vraagt? Hij zal hem vergeven! Dezelfde scène wordt gevonden ook in het vorige hoofdstuk van hetzelfde boek:

Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal Ik een geest van mededogen uitstorten, die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben, en vanwege hem een rouwklacht houden, zoals men rouwt over de enige zoon; zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene.
Zach 12,10

Dus de Joden zullen rouwen wegens de afwijzing van de Messias. Dit is het moment van het begin van het millennium, de periode van vrede op aarde gedurende duizend jaar.

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden vernietigd en een Hoogbejaarde er ging zitten. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur.
Dan 7,9 (KJV)

Op aarde zullen alle menselijke regeringen en hun machten vernietigd worden. Alle regeringen zullen verdwijnen en Jezus zal worden gekroond tot Koning der koningen en Heer des heren.

Dan zal het koningschap, de heerschappij en de pracht van al de rijken onder de hemel gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen.’
Dan 7,27

Het Koninkrijk zal gegeven worden aan de heiligen, de wedergeboren mensenDegenen die Hem zullen ontmoeten bij hun vervoering naar de hemel bij Zijn terugkomst. Nu zullen ze regeren als koningen en priesters van de Allerhoogste op aarde samen met Jezus Christus.

En zij zongen een nieuw lied: ‘Waardig bent U het boek te nemen en zijn zegels te verbreken; want U bent geslacht en U hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit alle stammen en talen en volken en naties. U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde.’
Apk 5,9-10

De Bijbel zegt duidelijk dat: De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. We zijn juist nu in de voorbereiding voor deze regering. Dat is precies wat het christendom in feite is! We werden opgedragen: heb je vijanden lief, doe goed aan degenen die ons haten … Dit zijn de basisprincipes die de wereld tijdens de periode van 1000 jaar van vrede zullen besturen.

De HEER zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal de HEER de enige zijn en zijn naam de enige naam.
Zach 14,9

We weten dat God op aarde heel wat namen heeft vandaag. Maar zeker zal het niet Brahma of Allah, Jehova of Jezus zijn. Nee! Zijn naam is de Heer Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer des heren.

Laten we nu eens kijken naar Israël in de tijden van de Millennium.

Overschat uzelf niet, broeders en zusters. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim: de verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.
Rom 11,25-26

Alles wat overblijft van Israël, die de grote verdrukking en de slag van Armageddon zal overleven, zullen gered worden. Het slechte nieuws is dat tweederde van hen vernietigd zal worden:

In het hele land – godsspraak van de HEERzullen er twee van de drie uitgeroeid worden en sterven; slechts de derde blijft over. Die derde zal Ik in het vuur brengen en smelten zoals zilver wordt gesmolten en louteren zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en Ik zal hem verhoren. Dan zal Ik zeggen: “Dit is mijn volk.” En zij zullen zeggen: “De HEER is mijn God.”
Zach 13,8-9

Twaalf apostels zullen over twaalf stammen van Israël oordelen. 

Daarop zei Petrus: ‘Kijk, wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Wat zullen wij dan krijgen?’ Jezus zei hun: ‘Ik verzeker jullie, bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon op de troon van zijn heerlijkheid zetelt, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn op twaalf tronen zetelen, om te oordelen over de twaalf stammen van Israël.
Mt 19,27-28

Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de HEER gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen,
verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe; en zij zeggen: ‘Kom, laat ons optrekken naar de berg van de HEER, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de Wet, uit Jeruzalem het woord van de HEER.’
Jes 2,2-3

We weten niet zeker of hier letterlijk bedoeld wordt het huis van de Heer, de ware tempel of niet, want de Schrift leert ons dat wij zijn de tempel van de Heilige Geest en dat de Heer niet woont in huizen gemaakt door mensenhanden en dat de bruid – de Kerk – het nieuwe Jeruzalem heet. Belangrijk is dat we deel uitmaken van God’s plannen op dat moment.

Hij zal recht doen onder de volken, en machtige naties straffen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer.
Jes 2,4

Denk er eens over na: God zal alle instrumenten van de oorlog nemen en inzetten voor productieve doeleinden. Plus, niemand zal moeten leren hoe te vechten. Er zal geen leger meer bestaan. Er zal alleen vrede op aarde zijn. Het zal geweldig zijn en dit omdat onder ons de Vredevorst aanwezig zal zijn. Meer informatie over de rustige tijden van Millennium vinden we ook in Jesaja:

De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen: een kleine jongen kan ze hoeden.
Jes 11,6

Zelfs de dieren zullen elkaar niet verslinden. Denk er eens over na: een klein kind zal een wild dier leiden in absolute rust. Geen angst.

De koe en de berin sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet stro, net als de os.De zuigeling speelt bij het hol van de adder, het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
Jes 11,7-8

Tijdens de Millennium zullen leeuwen stro eten. Niemand, zelfs geen dieren, zullen moeten rennen voor hun leven. Dit zijn tijden van vrede, veiligheid en beveiliging.

Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg,  want de kennis van de HEER vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.
Iz 11,9

Stel je een tijd voor waarin de aarde vol van kennis van de Heer zal zijn. Wat is de kennis van de Heer? Het is zijn natuur.

Nu vragen wij ons af: Wie zal de aarde bewonen tijdens het millennium?

Toen zag ik dat het vierde beest vanwege de opschepperij van de hoorn gedood werd en dat zijn kadaver aan het vuur werd prijsgegeven en zo vernietigd werd. Ook de overige dieren werden beroofd van hun macht maar ze werden nog enige tijd in leven gelaten.
Dan 7,11-12

Dus het beest, de Antichrist, zal geworpen worden in een poel van vuur, maar de naties die hem steunden zullen in de tijden van het Millennium op aarde blijven. Ze zullen niet toegestaan worden om te regeren. Deze naties zijn:

 • Groot-Brittanië,
 • USA,
 • 1/6 van Rusland,
 • en andere naties zullen in de tijden van het Millennium bestaan op aarde.

Waarom 1/6 van Rusland? Omdat Ez 39 zegt dat 5/6 van Rusland zal vernietigd worden. Of het om 5/6 van het Russische leger gaat of 5/6 van het land weten we niet. Maar het zal zijn straf zijn voor het leiden van de oorlog tegen Israël in de strijd tegen Armageddon. 

Het is ook mogelijk dat de kinderen niet verantwoordelijk zullen zijn voor de zonden van hun ouders toen Israël weigerde om naar het beloofde land uit het Oude Testament te gaan. Geen enkel kind onder de leeftijd van 20 jaar zal lijden onder de gevolgen hiervan, noch verantwoordelijk gehouden worden voor de zonden van hun ouders. Als je kijkt naar de bevolking van het land vandaag dan zie je dat er al meer dan 20 miljoen kinderen onder de leeftijd van 20 jaar zijn. Dus er is genoeg bevolking om de aarde te bewonen gedurende het millennium. De Bijbel, volgens Jesaja, zegt ook dat de levensverwachting van de mensen zal toenemen zoals het oorspronkelijk in het begin der tijden was.

Er is geen zuigeling meer met een kort leven, en geen grijsaard die zijn jaren niet vervult, want de jongste sterft op de leeftijd van honderd jaar, en wie de honderd jaar niet bereikt, wordt als vervloekt beschouwd.
Jes 65,20

Kan je zich voorstellen een begrafenis, ten tijde van het millennium, waar u gezegd wordt dat de dode ‘een slechts 100-jaar-oude jongen is?’ Tijdens het Millennium zullen begrafenissen blijven bestaan want er zullen zelfs mensen geboren worden. Herinnert u zich de Methusalem? Hij leefde 969 jaar. Adam was 930 jaar oud toen hij stierf. Dit tijdperk komt terug in de tijden van het millennium.

Een ander geweldig nieuws is dat Satan geboeid zal worden voor 1000 jaar. Kan je zich een wereld voorstellen zonder de duivel? Het zal iets fantastisch zijn! De meeste mensen vandaag dienen Satan want hij is de heerser van deze wereld en de god van deze eeuw. Maar als hij geboeid zal worden zullen de meeste mensen God dienen.

Wat komt er na de Millennium?

Na duizend jaar zal Satan uit zijn gevangenis vrijgelaten worden en zal hij naar buiten komen om de volkeren aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te verleiden, hen te vergaren en om de strijd aan te gaan; en ze zullen zo talrijk zijn als het zand van de zee (Apk 20,7).

Dus als Satan wordt vrijgelaten zal hij op zijn beurt zijn bekoringen weer zaaien en zal hij worden toegestaan om voor een korte tijd de volken te verleiden. Gog en Magog verwijzen hier opnieuw naar Rusland. De Bijbel zegt dat Satan de naties zal verleiden en verzamelen om te strijden tegen Jezus Christus. Sommigen vragen: Waarom zal God Satan los laten? Het enige antwoord dat hier zou kunnen zijn is: Want voor alles wat in de eeuwigheid zal eindigen wil God een nieuwe kans aan mensen geven om vrij te kunnen beslissen voor Hem of voor Satan. Want als God de mensen in de eeuwigheid zou nemen wil hij ervoor zorgen dat ze voor de eeuwigheid met Hem vrij en van zichzelf beslist hadden, in vrije wil. Ziet u wel? Onze vrije wil zal van ons niet ontnomen worden zelfs niet na de verrijzenis! Tot slot, in het volgende vers zien we het einde van de mensheid:

En zij rukten op over de volle breedte van de aarde, en zij omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur viel neer uit de hemel en verteerde hen.
Apk 20,9

Het vuur uit de hemel zal alle vijanden van Jezus verteren. En dan zegt de Bijbel dit:

De duivel, die hen misleid had, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waarin ook het beest is en de valse profeet. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, tot in alle eeuwigheid.
Apk 20,10

Satan zal toetreden tot de Antichrist en de valse profeet in de poel brandend van zwavel, waar ze voor eeuwig en altijd zullen worden gekweld.

En vervolgens in het volgende vers zien we een grote witte troon van het laatste oordeel.

Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. De boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. De zee gaf haar doden terug, en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug, en zij werden geoordeeld, op grond van hun daden.
Apk 20,11-13

Alle mensen die bij de vervoering en de tweede komst van Jezus Christus niet zullen opstaan, die het eeuwige leven niet meer hebben, zullen voor de definitieve uitspraak voor de grote witte troon gebracht worden. Daar zullen ze worden geoordeeld voor al hun daden. We weten niet precies hoe het proces zal verlopen. Maar het zal zeker een eerlijk proces zijn omdat God die op de troon zit, alles weet en rechtvaardig alles en iedereen beoordeelt, de eeuwigheid van alle mensen zal bepalen. En laten we blij zijn dat dit werk niet aan ons besteed is.

En uiteindelijk is hier de tweede dood.

De zee gaf haar doden terug, en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug, en zij werden geoordeeld, op grond van hun daden. Toen werden dood en dodenrijk in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. Ieder van wie de naam niet in het boek des levens stond, werd in de poel van vuur geworpen.
Apk 20,13-15

Herinnert u zich de vorige vers?

Gelukkig en heilig zijn zij die delen in de eerste opstanding! (sprekend over de vervoering) Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus, en met Hem als koningen heersen, duizend jaren lang.
Apk 20,6

Dus, wat je ook doet, doe alles om deel te nemen aan de eerste opstanding! Alleen dan zal je niet voor de grote witte troon van de Rechter gebracht moeten worden. Als je slaagt zal je van een fantastische 1000 jaar regeren met Christus genieten.

Wat gebeurt er na het laatste oordeel?

aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, iedere generatie weer, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
Ef 3,21

We weten dat wanneer het vuur uit de hemel zal komen het de stervelingen die tegen Jezus Christus vechten zal verteren. Dat zal het einde van de mensheid zijn zoals wij die kennen. Het human experiment zal eindigen en God zal van hun midden een speciale groep mensen voortbrengen die zijn echte bruid zal zijn. Ze zullen tijdens het Millennium met Hem regeren maar niet alleen tijdens het Millennium. God heeft geweldige plannen die nog onbekend blijven. Een wereld zonder einde. Heeft God in de reserve andere wezens? We weten het niet maar onze taak is om zeker deel te willen uitmaken van Zijn plannen. Om deel uit te maken van het koninkrijk van God heeft Jezus Christus zelf gezegd:

Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan.
Joh 3,5

Wat je ook doet, broeders en zusters, probeer om alles te doen om het goed te begrijpen en er ook alles aan te doen om opnieuw geboren te worden. Want alleen dan kunnen we deel van het Koninkrijk van God zijn.

Zoals Jezus heeft gezegd:

Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is.
Mt 24,34

Mogen wij degenen zijn die Jezus Christus bij zijn tweede komst als Koning der koningen en Heer des heren verwelkomen !

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.