Dokaz

Trojica neexistuje. BOH JE LEN JEDEN.

Počúvaj, Izrael, Pán náš Boh, je jediný Pán! 5A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. 6A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, 7poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. 8Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, 9a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere.
Vtedy vyrazilo z Egypta faraónovo vojsko. Keď Chaldejci, obliehajúci Jeruzalem, počuli túto zvesť, ustúpili od Jeruzalema.
Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, 8upevnené naveky, založené na pravde a spravodlivosti.
Videl som, že každá dokonalosť má medze, iba tvoj príkaz platí neobmedzene.
V spravodlivosti si vyniesol svoje prikázania a v dokonalej pravdivosti.
Odprvoti viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil naveky.
10Vy ste mi svedkami – hovorí Pán – a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi a pochopili, že som to ja, predo mnou nebol utvorený nijaký Boh a ani po mne nebude. 11Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa.
16A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.
39Pozrite: Ja som sám jediný a niet Boha okrem mňa; ja zabíjam, aj život navraciam, zraňujem, aj uzdravujem; a niet toho, kto by z mojej ruky vykĺzol!
35Ty si to videl, aby si sa naučil, že Pán je pravý Boh a okrem neho iného niet.
22Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
5Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.
23„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
61Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ 62Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“
11Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
44Dávid ho teda volá Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“
42Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“
26Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
12A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“
1Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
29Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.
27Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. 28Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. 29Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. 30Ja a Otec sme jedno.“
5A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.
5Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ Povedal im: „Ja som.“ Bol s nimi aj zradca Judáš. 6Ako im povedal: „Ja som,“ cúvli a popadali na zem.
8Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
17Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.
14A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia:
13Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo.
13Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.
28Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“
16Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
4Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 5Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 6Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.
19Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa!
4Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista.
13Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. 14A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie.
16Môj – Danielov – duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili.
9Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.
7Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.
16Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho na istotu o tomto všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí: 18Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.«
16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
28Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. 29A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.30A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
4Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. 5Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
15Zatrúbil siedmy anjel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.“
16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
11A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
1(28)Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. 2(29)Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.
15Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

Stretli sme sa s tým už všetci: pri vybavovaní určitých záležitostí sa od nás chce nielen stále viac dôkazov o našej totožnosti, ale aj overovacie listiny od notárov, z matrík a čo ja viem odkiaľ ešte o tom, že sú údaje o nás na dokladoch právoplatné a že sa jedná skutočne o nás a nie niekoho iného, mám pravdu? Aj mňa sa mnohí pýtajú, odkiaľ viem s takou istotou, že neexistuje žiadna božská trojica (nazvite to ako chcete), ako učí najväčšie spoločenstvo veriacich na svete. Preto som sa rozhodla, že vám dnes v Písme ukážem ďalšiu, “skutočnú overovaciu listinu” mojej viery, že Boh je len JEDEN (nikdy nie trojjediný, nikdy nie trojica).

Ak si dobrý kresťan, potom určite poznáš biblický fakt prvého prikázania a aj to, čo na túto tému hovorí Boh sám v iných knihách Písma. Ak si “kresťan vo výstavbe” a si ešte len na začiatku svojho kráčania s Pánom, potom ti odporúčam moje predošlé články na túto tému v poradí, ako o nich píšem (kliknutím na hociktorý z nasledujúcich linkov, si jednotlivé články môžeš prečítať):

 1. Vzdávajme každému, čo mu patrí. →
 2. Tajomstvo Božstva. →
 3. Pravé vs falošné kresťanstvo. →

Pre tých z vás, ktorí už túto jedinú pravdu Božieho Slova o Bohu už prijali ponúkam rozšírenie poznania Božieho Slova práve týmto malým svedectvom z môjho osobného pátrania v Písme. Na úvod si pripomeňme biblické fakty Písma o tom, že Boh je Jeden a iného niet. Začnem prvým a najvyšším Božím prikázaním (V Hebrejčine: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָֽד), ale celým, nie jeho zredukovanou verziou (ako učí väčšina tzv.veriacich):

Počúvaj, Izrael, Pán náš Boh, je jediný Pán! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. (Dt 6,4-9)

Dovolím si zopár slov na adresu slova “počúvaj” v prikázaní:

Sloveso “počúvaj” je prekladané z hebrejského slova “shâma” (čítaj shaw-mah’) a znamená nielen počúvať (sluchom). Znamená tiež: počúvaj rozumne; často v zmysle pozorne; buď poslušný, počúvaj a pochop, určite počúvaj, nakloň svoj sluch. Jedná sa o tak intelektové, ako aj duchovné počutie. Shâma znamená venovať absolútnu pozornosť celého vnútra tomu, čo človek počúva ušami. Iný zmysel slova je tiež naznačovať získanie poznania ako v (Jer 37,5). Inak povedané: Ak Božie Slovo počuješ a počúvaš, más podľa neho aj žiť.

Čo mnohí kresťania z pohanov ale nevedia je fakt, že vyznávanie shâma bolo prepojené s opätovným potvrdením osobného vzťahu toho, kto sa toto modlil, s Božou vládou. Doslova vyznávanie shâma bolo uvedené ako “prehlasovanie nebeského kráľovstva”( slovo “nebo” je metaforou pre Boha). V prvej vete sa nachádzajú dve veľké písmená (“ayin ע a daleth ד), ktoré sa pri kombinácii spoja do “עד”. V hebrejčine to znamená “svedok”. Takto vysvetlená myšlienka spočíva v tom, že prostredníctvom modlitby, alebo vyhlásenia shâma je ten, kto shâma prednáša, živý svedok, ktorý svedčí o pravdivosti svojho posolstva.

Ako som už uviedla mnohokrát a tu to len zopakujem, Boh je naozaj len Jeden, niet v Ňom žiadnej trojice, ani trojjedinosti, ani ničoho podobného. Dôkazy z Písma hovoria samy za seba a ja len pripomeniem, že Božie Slovo je sväté, a také je aj každé Božie prikáznie. Lebo Božie Slovo je sväté, nezrušiteľné, upevnené v nebesiach naveky (Ž 111,7b-8; Ž 119,96; Ž 119,138; Ž 119,152).

Poďme teda ďalej spoločne počúvať samotné Slovo Boha, čo o sebe – v rozpore s bludom o trojici, hlásaným katolicizmom, hovorí On sám:

Vy ste mi svedkami – hovorí Pán – a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi a pochopili, že som to japredo mnou nebol utvorený nijaký Boh a ani po mne nebudeJa, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa. (Iz 43,10-11)

Kto tu hovorí? Boh sám. A čo hovorí? Že to, čo tu hovorí, hovorí preto, aby sme VEDELI, UVERILI BOHU a POCHOPILI, že:

 • Ani pred Ním nebol stvorený žiaden Boh,
 • Ani po Ňom nebude žiadneho Boha
 • Iba On je Pán
 • Okrem Neho niet spasiteľa.

Je to tam napísané? Videli ste to vo svojej Biblii, alebo je to iba v mojej? Ak ste to videli, a je to Božie Slovo – Písmo Sväté, potom je to pravda, však? Poďme ďalej:

A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnostiOn sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy. (1Tim 3,16)

O kom tu apoštol Pavol hovorí? O Ježišovi Kristovi. A čo touto pasážou zjavuje? Tajomstvo Božstva. Čo je tým tajomstvom? Že Boh je len JEDEN. Nie traja, ani nie je trojjediný, ani trojica. Veď presne tak to tam čítame:

 • Kto sa zjavil v tele? Ježiš Kristus.
 • Kto bol ospravedlnený v Duchu? Ježiš Kristus.
 • Kto sa ukázal anjelom? Zasa Ježiš Kristus.
 • Koho zvestovali národom? Ježiša Krista.
 • V koho uverili na svete? V Ježiša Krista.
 • A kto bol vzatý do slávy? Áno, Ježiš Kristus.
 • Kto je Ježiš Kristus? Náš Boh, však? Aha. Takže už poznáme aj meno nášho jediného Boha – Ježiš Kristus.

Videli ste aj toto vo svojej Biblii? Je to tam napísané? Boh je pravda, takže ak to tam vidíte, tak aj to je pravda. Poďme však ďalej:

Pozrite: Ja som sám jediný a niet Boha okrem mňaja zabíjam, aj život navraciam, zraňujem, aj uzdravujem; a niet toho, kto by z mojej ruky vykĺzol! (Dt 32,39)

Zaujímavé. Čo hovorí Boh?

 • Že je sám, jediný
 • a niet Boha okrem Neho.

A aj ďalšia súradnica Božieho slova potvrdzuje tento fakt:

Ty si to videl, aby si sa naučil, že Pán je pravý Boh a okrem neho iného niet. (Dt 4,35)

Znova vidíme to isté:

 • Aby si sa naučil, že Pán je pravý Boh
 • a okrem Neho iného niet

Ako vidíte, Písmo nikde nehovorí – ani náhodou a ani omylom – že by tu bol ešte niekto iný ako Boh. Pozrime sa ďalej, ako vyznáva svojho Boha kráľ Dávid:

Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha. (2Sam 7,22)

Aj tu vidíme to isté: Okrem teba, niet Boha.  Aj prorok Izaiáš vyznáva len jediného Boha a ukazuje doslova priamo na Krista:

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. (Iz 9,5)

Všimli ste si, že Izaiáš hovorí, že chlapček, čo sa narodil (a Izaiáš hovorí jasne o Ježišovi Kristovi) bude mocný Boh? A ani apoštoli nehovoria nič iné, než že je len JEDEN Boh:

Matúš:
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1,23)

Marek:
Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“ (Mk 14,61-62)

Lukáš:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. (Lk 2,11); (Lk 20,44); (Lk 23,42); (Lk 24,26); (Sk 4,12)

Ján:
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. (Jn 1,1); (Jn 1,29); (Jn 10,27-30); (Jn 17,5); (Jn 18,5-6); (Zjv 1,8); (Zjv 1,17-18); (Zjv 3,14); (Zjv 19,13); (Zjv 22,13)

Tomáš:
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20,28)

Peter:
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ (Mt 16,16)

Pavol:
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.
(Ef 4,4-6)

Jakub:
Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! (Jak 2,19)

Júda:
Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista. (Júd v.4)

Ja viem, zoznam dôkazov z Písma o tom, že Boh je naozaj len jeden a nie trojica, ani trojjediný, by mohol byť oveľa dlhší. Ak si dobrý kresťan, doplníš si ho učite a rád ty sám.

Pre skutočných labužníkov Božieho Slova mám na koniec naozajstnú chuťovku, priamo z knihy proroka Daniela:

Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie. Môj – Danielov – duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili. (Dan 7,13-14)

Celé si to zopakujme. Čo to Daniel vidí?

 • V oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka
 • Prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.
 • Synovi človeka je bola odovzdaná vláda a kráľovstvo
 • jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia
 • jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká,
 • a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie.

Celá pasáž začína tým, že Syn človeka prichádzal v oblakoch až pred Starca dní, však? A mnohí si teraz určite myslia, že tu vidíme Boha Otca a Boha Syna. Ako uvidíte o chvíľu, nie je to však pravda. Aj sám Daniel sa toho na chvíľu zľakol, inak by sme v ďalšom verši nečítali toto:

Môj – Danielov – duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili. (Dan 7,15)

Prečo bol Daniel podesený videním? Lebo ako pravoverný žid vedel a celý život vyznával JEDINÉHO BOHA. On celý svoj život veril, uctieval a žil presne podľa prikázaní živého Boha. A tu má zrazu videnie od Boha a vidí Syna človeka, ktorý príde pred Starca dní (symbol Všemohúceho Boha, Žijúceho na veky vekov – nezabudnite, že my vieme, kto to je) a ten Synovi človeka odovzdáva vládu a kráľovstvo. Okrem toho Daniel vidí, že Synovi človeka slúžili všetky národy, kmene a nárečia Jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká a jeho kráľovstvo je, ktoré nezahynie. Ak by ste boli žid ako on, aj vám by toto videnie podesilo ducha. Je jasné, že bol zmätený a nechápal čo sa deje. O čo tu vlastne ide?

Ak si dobrý kresťan a poznáš Sväté Písmo tak už iste vieš, že Pán nás v ňom jasne učí, že Ježiš Kristus nebol len Boží syn, On bol Boh v tele (Kol 2,9), prítomný na zemi. On – Všemohúci Boh – vzal na seba telesnú podobu, aby nám doslova a do písmena OSOBNE ukázal, čo žiada od nás – kresťanov (rozumej svojho Syna – Jeho vlastného tela). Preto nám potom, čo vystúpil na nebesia, zoslal svojho Ducha Svätého. Aby sme mohli Jeho vôľu plniť vedení Ním osobne a presne tak dokonale ako On v čase, keď nám to na zemi osobne ukazoval.

Ako to viem? Nuž kniha proroka Daniela je síce plná symbolov, rovnako ako ostatné prorocké knihy. A bez ich poznania nemôžeme vôbec pochopiť nielen čo znamenajú oné symboly, ale ani Danielovo posolstvo. Lenže ty ako dobrý kresťan už určite vieš aj to, že Boh všetko v Písme vysvetľuje osobne (2Tim 2,7). A výnimku nespravil ani v tomto prípade:

Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho na istotu o tomto všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí: Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov(Dan 7,16.18)

Videli ste to vo svojom Písme? Boh vysvetľuje Danielovi skrze anjela, že Syn človeka sú svätí Najvyššieho. Áno, oni sú tá pravá cirkev Ježiša Krista – Jeho vlastné telo. TO SI TY A JA – SKUTOČNÝ KRESŤAN – ale IBA V PRÍPADE, že si prijal/a Ježišove podmienky a spĺňa sa na tebe Ježišovo Slovo z (Mk 16,16-18). Iba praví veriaci, znovuzrodení (rozumej: vykazujúci znaky veriaceho) sú TELOM JEŽIŠA KRISTA, ktoré nesie Jeho meno. On sám to tak určil. Znovuzrodení kresťania, ktorí nesú Jeho meno, vyzbrojení mocou z výsosti (plní Ježišovho Ducha Svätého presne tak, ako bol plný Ducha na zemi Ježiš Kristus, čo by Boh v ľudskom tele). Aké nádherné! A aké jednoduché! Iba oni sú tá pravá cirkev Ježiša Krista – Jeho nevesta, pre ktorú sa Ježiš Kristus vráti na zem a iba o nich Jediný Boh, Ježiš Kristus, v čase svojho pozemského pobytu na zemi povedal:

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16,16-18)

Vráťme sa teraz k videniu a prečítajme si ho vyložené:

 • V oblakoch neba prichádzali svätí Najvyššieho (praví veriaci – znovuzrodení)
 • Prišli až k Starcovi dní, priviedli ich pred neho.
 • Svätým Najvyššieho (pravej cirkvi Ježiša Krista, ktorí sú telom živého Boha a ich Hlavy tu, na zemi) bola odovzdaná vláda a kráľovstvo
 • im slúžili všetky národy, kmene a nárečia
 • ich vláda je vláda večná, ktorá nezaniká,
 • a ich kráľovstvo, ktoré nezahynie.

Nie je to nádherné? Náš jediný Boh a Otec, Ježiš Kristus, nám to predsa sľúbil:

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. (Mt 19,28-30)

Toto prisľúbenie sa splní v deň Ježišovho druhého príchodu na zem a bude trvať 1000 rokov:

Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. (Zjv 20,4-6)

Zatrúbil siedmy anjel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.“ (Zjv 11,15)

Už rozumiete? Iba tí, čo naozaj prijali tri kroky Kalvárie:

 • Pokánie
 • Krst v Ježišovom mene a ponorením (nie v Jeho funkcie a pofŕkaním vodou)
 • dar Ducha Svätého (nie symbolicky, ale doslova, ako to opisuje Mk 16,16-19)

iba títo sú skutočnými údmi – telom, ktorého Hlavou je Ježiš Kristus. Prečo? Lebo ak človek neprijme Ježišove podmienky spásy ( tri kroky Kalvárie presne tak, ako to Kristus sám určil), nemôže byť ani spasený, ani nie je zasnúbený s Kristom (nevesta nesie VŽDY MENO svojho Ženícha) a ak nie sú naplnení Duchom Svätým, nemôžu byť vzkriesení (Rim 8,11)

Možno si mnohí povedia: “ale ja som pokrstený, a Ducha Svätého som prijal vo sviatosti birmovania v katolíckej cirkvi.” Vedz a rozumej: katolícka cirkev nekrstí podľa príkazu Boha – Ježiša Krista. Ona Jeho učenie o krste zamenila za diablovu doktrínu a krstí formulou, akú Boh neprikázal. Katolicizmus krstí bez mena Ježiš – takí veriaci sú bezmenní. Lebo krst v mene Otca, Syna a Ducha Svätého nie je krstom v MENE Ježiš, iba v Jeho funkcie. Boh je síce Otec, Syn aj Duch Svätý ale Jeho meno je Ježiš Kristus. Okrem toho, ak si pri birmovke nezačal hovoriť v jazykoch, či prorokovať, tak si žiaden dar Ducha Svätého nikdy neprijal. Aj tu katolicizmus klame, lebo ani neučí, čo Boh hovorí o prijatí Ducha Svätého. Celé Písmo učí jasné a jednoduché dôkazy o tom, že ak niekto Ducha Svätého naozaj prijme, tak v jazykoch hovoriť bude a bude aj prorokovať, lebo také prisľúbenie dáva Boh v knihe proroka Joela
(Joel 3,1-2).
Tento prejav Ducha Svätého je prvým a základným prejavom – dôkazom, že si naozaj prijal dar Svätého Ducha. A navyše je tu aj tretí krok Kalvárie a tým je pokánie. Nie spovede v kostole, ale skutočný život pokánia, ktorý už nežije pre seba, ale pre toho, kto ho z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla a slávy – pre Ježiša Krista.

Všetci sme volaní byť svätí Najvyššieho. Ak si ešte neprijal tri kroky Kalvárie tak, ako ich prikazuje náš Pán, Ježiš Kristus, tak sa snaž to čo najskôr napraviť. Buď spasený a pripravený na príchod svojho Pána, plný Ducha Svätého. A až do Jeho príchodu rob, čo ťa Pán naučil osobne – pomáhaj pripravovať na Jeho kráľovstvo ďalších.

Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. (Zjv 16,15)

Zuzana

P.S: Čo sa týka trojice: osobne poznám len rozprávku O troch prasiatkach a vlkovi, O trojhlavom drakovi, Trojruži a Psíkovi Bodríkovi a troch kamarátoch. V Písme rozprávok o trojici niet. Je v ňom len príbeh o troch mládencoch v ohnivej peci, ktorých vyslobodil JEDINÝ PRAVÝ BOH. 

Leave a Reply