Darcek

Proroctvá v sviatkoch, či prorocké sviatky?

1Pán vravel Mojžišovi: 2„Hovor Izraelitom a povedz im: Pánove sviatky, ktoré zasvätíte slávnostným zhromaždením, sú tieto: 3šesť dní budete konať svoju prácu, siedmy deň bude dňom úplného odpočinku so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete konať nijakú prácu, to je Pánova sobota, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách.
4Toto sú Pánove sviatočné dni so sviatočným zhromaždením, ktoré budete sláviť v určenom čase: 5Na štrnásty deň prvého mesiaca podvečer bude Pánova Pascha 6a na pätnásty deň toho istého mesiaca je sviatok Pánových nekvasených chlebov: sedem dní budete jesť nekvasené chleby. 7V prvý deň budete konať sväté zhromaždenie; vtedy nesmiete konať nijakú služobnú prácu. 8Sedem dní budete prinášať Pánovi zápalné obety a v siedmy deň bude opäť sväté zhromaždenie; vtedy nesmiete konať nijakú služobnú prácu!“
9Pán vravel Mojžišovi: 10„Hovor Izraelitom a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi! 11On bude snop podávať pred Pánom, aby vám získal zaľúbenie; v deň po sobote ho bude kňaz podávať. 12V ten istý deň, keď podáte snôpok, obetujte Pánovi na celostnú žertvu bezchybného jednoročného baránka, 13k nemu ako potravinovú obetu dve desatiny jemnej múky miešanej s olejom na zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána a k tomu ako nápojovú obetu štvrtinu hinu vína. 14A kým neprinesiete obetné dary na obetu Pánovi, svojmu Bohu, až do toho dňa nesmiete jesť ani chlieb, ani pražené alebo tlčené zrno. Tento príkaz bude večný v budúcich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách.
15Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov 16až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia). 17Zo svojich bydlísk prinesiete dva chleby na podávanie, ktoré budú z dvoch desatín efy jemnej múky, upečené s kvasom ako obeta prvotín pre Pána. 18S chlebmi privediete sedem bezchybných jednoročných baránkov, jedného býčka z dobytka a dva barany – tie budú na celostnú žertvu Pánovi –, k tomu potravinovú obetu a nápojovú obetu ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. 19Prinesiete aj capa na obetu za hriech a dva jednoročné baránky na pokojnú žertvu. 20Kňaz ich bude podávať pred Pánom spolu s prvými chlebmi. Ony, aj dva baránky, budú ako Pánove podávané dary patriť kňazovi. 21V ten istý deň zvoláte sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete vykonávať nijakú služobnú prácu. To je večný príkaz pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. 22Keď budete vo svojej krajine žať obilie, nezožnite pole až do kraja a nezbierajte klasy! Nechajte to pre chudobných a cudzincov. Ja, Pán, som váš Boh!“
23Pán hovoril Mojžišovi: 24„Povedz Izraelitom: Prvý deň siedmeho mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom s trúbením a so svätým zhromaždením. 25Vtedy nesmiete vykonávať nijakú služobnú prácu a budete Pánovi obetovať zápalnú žertvu!“
26Pán hovoril Mojžišovi: 27„Desiaty deň tohto siedmeho mesiaca je však Dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. 28Ani v tento deň nesmiete vykonávať nijakú služobnú prácu, lebo je to Deň zmierenia, keď sa máte zmieriť s Pánom. 29Každý, kto sa v tento deň nebude postiť, bude vyhubený zo svojho ľudu 30a každého, kto by v tento deň konal nejakú služobnú prácu, ja vyrvem z jeho ľudu. 31Nesmiete konať nijakú prácu, to je večný zákon pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. 32Bude pre vás dňom úplného odpočinku a vy sa budete postiť! Večer na deviaty deň tohto mesiaca, od večera do druhého večera, zachováte svoj čas odpočinku!“
33Pán hovoril Mojžišovi: 34„Povedz Izraelitom: Od pätnásteho dňa tohto siedmeho mesiaca bude na Pánovu počesť sedem dní slávnosť Stánkov. 35V prvý deň bude sväté zhromaždenie. Vtedy sa nesmie konať nijaká služobná práca. 36Sedem dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na ôsmy deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. To je deň svätého zhromaždenia; vtedy nesmiete konať nijakú služobnú prácu. 37To sú Pánove sviatočné dni, keď budete sláviť sväté zhromaždenie a Pánovi prinesiete zápalnú obetu, celostnú žertvu, potravinovú obetu, žertvu a nápojovú obetu, ako je predpísané na jednotlivé dni, 38okrem toho, čo prinesiete Pánovi v Pánovu sobotu, okrem darov a okrem všetkých vašich obiet zo sľubov a dobrovoľných darov. 39Od pätnásteho dňa siedmeho mesiaca, teda potom, keď zoberiete z poľa úrodu, budete sedem dní sláviť Pánov sviatok. V ten deň bude deň odpočinku a takisto aj na ôsmy deň. 40V prvý deň si vezmete najkrajšie ovocie zo stromov, palmové ratolesti, vetvy hustolistých stromov a vrbinu od potoka a budete sa veseliť pred Pánom, svojím Bohom. 41Tento sviatok slávte sedem dní každý rok na Pánovu česť! To je večný príkaz pre všetky pokolenia: slávte ho v siedmom mesiaci! 42Sedem dní bývajte v stánkoch. Každý domorodec Izraela musí bývať v stánku, 43aby neskoršie pokolenia zvedeli, že ja som chcel, aby Izraeliti bývali v stánkoch, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, som váš Boh!“
8Zachovávajte moje príkazy a plňte ich; ja som Pán, ktorý vás posväcuje.
7Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.
22Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.
5Baránok musí byť bezchybný, ročný samček. Vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôz. 6A bude vo vašej opatere do štrnásteho dňa tohto mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť v podvečer zabije. 7I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť.
15A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.
9Pán vravel Mojžišovi: 10„Hovor Izraelitom a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi! 11On bude snop podávať pred Pánom, aby vám získal zaľúbenie; v deň po sobote ho bude kňaz podávať.
20Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.
3Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
16až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia).
4Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
24„Povedz Izraelitom: Prvý deň siedmeho mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom s trúbením a so svätým zhromaždením.
4Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: „V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel.“
27„Desiaty deň tohto siedmeho mesiaca je však Dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu.
20Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!
19A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? 20Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!
35V prvý deň bude sväté zhromaždenie. Vtedy sa nesmie konať nijaká služobná práca. 36Sedem dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na ôsmy deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. To je deň svätého zhromaždenia; vtedy nesmiete konať nijakú služobnú prácu.
7Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. 8A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“
27On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.
51Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: 52razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.
21V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
24Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“
3Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.
8Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!
4Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
2veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
7ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. 8Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
8V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 9Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 10ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
16Ak sú sväté prvotiny, potom aj cesto; ak je svätý koreň, potom aj ratolesti.
1Toto sú zákony a nariadenia, ktoré máte zachovať v krajine, ktorú vám dá Pán, Boh vašich otcov, aby si ju vlastnil po všetky dni, kým budete žiť na zemi. 2Zničte všetky miesta, kde národy, ktorých vlastníctvo prevezmete, uctievajú svojich bohov: na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 3Pováľajte ich oltáre, porozbíjajte ich sochy, popáľte ich modly a polámte ich vytesaných bohov, a takto vyničte ich meno z tých miest! 4Vy tak nebudete robiť Pánovi, svojmu Bohu! 5Ale nájdete miesto, ktoré si vyvolí Pán, váš Boh, zo všetkých kmeňov, aby tam uložil svoje meno a tam prebýval. Ta budete prichádzať.
38Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

Osobne už nebiblické sviatky neslávim, ale to mi nebráni podeliť sa s vami o darček, ktorý som dnes prijala od Ježiša a to priamo v súvislosti so slávením sviatkov. Nehovoril so mnou o vianociach. Nech sa nik neurazí, keď poviem, že tie neoslavujú Krista, ale ľudskú neznalosť Božieho Slova a príkazov o slávení Bohom prikázaných sviatkov a ich významu. Ježiš so mnou hovoril o svojich siedmych, dôležitých sviatkoch, ktoré naopak naozaj svojmu ľudu prikázal sláviť naveky, lebo zjavujú oveľa viac, než si dnes vôbec vieme predstaviť.

V Lv 23 Boh prikazuje svojmu ľudu Izraelu sláviť IBA sedem sviatkov do roka. Dôvod, prečo im Boh prikazuje práve tieto špecifické sviatky je, že nimi majú oslavovať Jeho meno. Sviatky teda majú byť pripomienkou Boha. Týchto sedem, skutočne Božích sviatkov a čas ich slávenia, je nasledovných:

 1. Sobota (prikázaný čas slávenia: posledný deň v týždni) (Lv 23,1-3)
 2. Veľká noc (prikázaný deň slávenia: 14.apríla(Lv 23,4-8)
 3. Prvotiny (prikázaný čas slávenia: na konci prvej žatvy v roku vstupu do zasľúbenej krajiny) (Lv 23,9-14).
 4. Turíce (prikázaný deň slávenia: 50-ty deň po Pasche) (Lv 23,15-22)
 5. Nový rok (prikázaný deň slávenia 1.októbra) (Lv 23,23-25)
 6. Deň zmierenia (prikázaný deň slávenia 10.októbra) (Lv 23,26-32)
 7. Sviatok stánkov (prikázaný deň slávenia OD 15.-22.októbra) (Lv 23,33-43)

Toto je sedem hlavných sviatkov, korými mal Izrael oslavovať Boha a nimi Boh svoj ľud posväcoval.

Boh neposväcuje ľud preto, že človek čosi robí, ale svojou osobnou prítomnosťou (Lv 20,8). Ale ak nesláviš sviatky tak, ako to Boh prikázal, potom Ježiš prítomný nie je a ty prázdnym úkonom nikdy posvätený byť nemôžeš. Takéto slávenie je márnosť – iba ľudská tradícia bez moci Ducha. Nepohorši sa, ale ako vidíš, žiadne vianoce, ani žiadne mariánske sviatky Boh ani neprikázal, ani nechcel, nikdy a nikde neučil. Tie sú čiste ľudským výmyslom z nepochopenia Božieho Slova a Jeho vôle. A mnohé sú dokonca priamym porušovaním Božieho príkazu o slávení sviatkov. Takéto sviatky teda nie sú Božou vôľou. Diabol oklamal a zviedol veriacich, kňazov, pastorov aj duchovných počas stáročí tak dokonale, že dnešné sviatky cirkvi oslavujú už len brucho, mamon a svojvoľnosť voľných dní. Ale už dávno nie Boha. Sú to mŕtve skutky, lebo nemajú Ducha, ktorý jasne hovorí, čo a prečo je dôležité. V tomto je tragédia a úpadok ľudstva.

Boh prikazoval svojmu ľudu od počiatku sláviť LEN sviatky, o ktorých im sám povedal. Žiadne iné. A ako je sám dokonalý, aj dôvod, prečo našim otcom vo viere prikazoval sláviť iba tieto sviatky, je dokonalý: týchto sedem sviatkov totiž ukazuje zakaždým na Božie dielo stvorenia a OBNOVY ĽUDSTVA, Jeho osobnú prítomnosť uprostred svojho ľudu a na Jeho druhý príchod a večnosť verných so svojím Bohom.

Je smutné, až tragické, ako ich časom spotvorili ľudia. NIKTO DNES NEVIE, ani nepamätá, koľko, ani aké sviatky Boh prikázal, ktoré sú Božie a PREČO JE TO DÔLEŽITÉ. Nik sa dnes už ani nezamyslí, prečo ich Boh prikázal a na akú prorockú udalosť tieto sviatky ukazujú v našich časoch. A takto, keďže sme si ich prispôsobili našej telesnosti, už nimi vôbec neoslavujeme Boha, a ani Ním v tieto dni nie sme posväcovaní. Získali sme v nich voľné dni navyše a plné stoly, ale stratili sme Božiu prítomnosť a milosť. Pozrime sa na ne teda spoločne dnes:

 1. Sobota: Keď Boh stvoril človeka, Písmo hovorí, že v siedmy deň odpočíval od všetkých svojich diel. Preklad slova odpočíval znamená aj oslavoval. Sobota je tak pripomienkou na jednotu medzi Bohom ako Stvoriteľom a človekom stvoreným na Jeho obraz (Gn 2,7) = (Jn 20,22).
 2. Veľká noc  Pascha: Sviatok, ktorý dokonale ohlasoval príchod Ježiša, lebo Ho ohlasuje ako Baránka. V Novom Zákone Ježiš – náš Veľkonočný Baránok – prichádza a zomrie za nás (Ex 12,5-7) = (2Kor 5,15).
 3. Snop Prvotín: Ježiš je prvotina zosnulých = vstal z mŕtvych (Lv 23,9-11) = (1Kor 15,20). Tento sviatok ukazuje na pravé znovuzrodenie (Jn 3,3).
 4. TuríceJežiš zosiela svojho Ducha ako prisľúbil – buduje Cirkev NZ (Lv 23,16) = (Sk 2,4).
 5. Nový rokzačína Mesiánske obdobie príprava na Ježišov druhý príchod (Lv 23,24) = (Hebr 4,4).
 6. Deň zmiereniaBoh vyzýva svet na pokánie a zmierenie s Ním. Ako v Starom Zákone, aj dnes sa tento deň môže premeniť zo dňa zmierenia na deň súdu (Lv 23,27) = (2Kor 5,20).
 7. Sviatok stánkov – Dnes sme chrámami Ducha Svätého my – znovuzrodení kresťania (1Kor 6,19-20). Tento sviatok jasne ukazuje na VYTRHNUTIE (Lv 23,35-36) = (Zjv 19,7-8) = (Mk 13,27) = (1Kor 15,51-52).

AKO NÁDHERNE TU JEŽIŠ UKAZUJE NA SEDEM DNÍ STVORENIA!

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým (Lk 10,21)

V budúcnosti je pred nami je už len Sviatok stánkov Novej zmluvy – VYTRHNUTIE.

Čo sa týka oslavy vianoc – tie sú čiste ľudským sviatkom a tradíciou. Sú len falošnými učiteľmi viery a klamnými spolupracovníkmi šikovne upravené tak, aby si nik nevšimol pravdu Božieho Slova. Pravdu, že pripadajú na pohanské sviatky, o ktorých Boh jasne povedal, že my – kresťania – takéto sláviť nesmieme ani pripodobňovať Božie sviatky ich. Nie sú oslavou Boha, i keď sa taká lož kresťanom káže. V skutočnosti sú pohanským sviatkom, prekrytým pripomienkou narodenia človeka Ježiša, ktorý sa navyše v čase, kedy jeho narodenie oslavujú, nikdy nenarodil. Dôkazy o tom nájdeme v Písme na mnohých miestach:

 • Ježiš je Boh a Boh je od večnosti a je navekyStvoriteľ nemá otca ani matky (Gn 1,1), (Jn 4,24), (Hebr 7,3), (Hebr 13,8).
 • Ježiš sa narodil pod zákonom (Gal 4,4). Pod akým zákonom sa to Ježiš narodil? Pod zákonom hriechu a smrti – ktorým vládol Satan (Rim 8,2) a to až do momentu smrti Ježiša Krista. To znamená, že Ježiš bol počas svojho pozemského pobytu pod rovnakým zákonom, pod akým sa rodia ľudia dodnes. Preto Písmo hovorí (Flp 2,7-8) Lebo znovuzrodeným kresťanom sa nik nerodí, ale stáva.
 • Človek Ježiš sa narodil najskôr v apríli, ale určite nie v decembri (Lk 2,8-11). Pastieri v Izraeli nemôžu spávať vonku pri stádach minimálne do apríla, lebo by inak zamrzli. Keďže Boh prikázal sláviť iba sedem sviatkov a oslava narodenia Syna človeka medzi nimi nie je, je jasné, že Boh ju neučil, nechcel a preto nikdy sláviť neprikázal.
 • Ježiš sa vôbec nenarodil v decembri – v deň pohanského sviatku zimného slnovratu. Vianoce by boli pekným rodinným sviatkom, keby v skutočnosti neboli iba zásterkou svojej pohanskej podstaty (Rim 11,16). Preto to nie sú a nemôžu byť Božie, lebo sú vo svojej podstate pohanské – oslavujú pohanského boha slnka. Dovoľ mi otázku: Predstav si, že tvoje narodeniny budú ustavične odkladať o 3/4 roka neskôr, než ako si narodený/á a budú tvojimi narodeninami zakrývať to, čo skutočne sláviť chcú. Páčilo by sa ti to? Asi nie, však? A prečo si myslíš, že Boha teší, keď robíme, čomu nerozumieme a čo On vyslovene nechce a preto zakázal?

Boh svojmu ľudu a teda aj nám – kresťanom – zakázal preberať pohanské zvyky a sviatočné dni rovnako, ako zakázal aj oslavu pohanských bohov – démonov a klaňanie sa ich modlám a obrazom (vrátane modlitby k nim) (Dt 12,1-5).

Preto ti ku koncu tohto roka prajem, aby si dnes, keď budeš počuť Boží hlas, nezatvrdil svoje srdce, ale aby si prijal Ježišovu výzvu na znovuzrodenie (Sk 2,38)Prajem ti, aby ti neušiel najdôležitejší zo všetkých sviatkov – sobáš so Ženíchom – lebo o tom sviatok stánkov Novej Zmluvy v skutočnosti je a čoskoro ho budeme sláviť.

Buď pripravený otvoriť Ženíchovi hneď, keď sa zjaví. Nech ti nechýba olej v lampe a nech si hoden obliecť si čistý kment a je ti daná odmena života vo večnosti s Ježišom.

Zuzana

P.S: V prípade záujmu o pôvode iných sviatkov a čo o nich hovorí Božie Slovo, si môžeš prečítať nasledujúci článok. →

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.