Prave Vs Falosne

Prečo je toľko cikrví a Ktorá je Pravá?

Už ste niekedy počuli niekoho povedať: “No, mal by som ísť do cirkvi (spoločenstva), ale tam je ich tak veľa rôznych druhov, a všetky učia toľko rôznych presvedčení, že nemám poňatia, do ktorej ísť.” Prečo existuje toľko rôznych “kresťanských” cirkví?

Tí z vás, ktorí si neželajú poznať skutočnú pravdu, nech uvedený článok vôbec nečítajú.

Možno ste už počuli pýtať sa: “Mal by som ísť do nejakého spoločenstva, ale je ich tak veľa druhov a každé učí rozličnú vieru, že nieviem, do akej cirkvi, či spoločenstva sa pridať.” Prečo existuje tak veľa tzv.kresťanských cirkví?
Viete, že v Biblii je proroctvo o časoch, v ktorých bude pôsobiť mnoho rozličných cirkví, ktoré budú pôsobiť pod názvom “katolícke”? A nielen to. Biblia v tom proroctve zjavuje aj zreteľné učenie o pravej cirkvi. Toto proroctvo následne vysvetlíme:

Zjavenie 17,1-3 hovorí: Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien.

Dôležitosť tohto vysvetlenia je zjavená už v prvom verši. Anjel povedal: “…ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky..”. Boh tu vyslovuje súd nad nad niekým, alebo nad niečím. Otázka, ktorá tu okamžite povstáva je: “Budem súčasťou tohto odsúdenia?” Ak nevieme, kto alebo čo bude súdené, potom nemôžeme konať tak, aby sme sa od daného odsúdenia a trestu dištancovali.
Prvá a základná otázka, ktorú si tu musíme položiť, je: “Kto je tá žena?” A keď sa pozorne zadívame na spomínané proroctvo vidíme, že každý symbol, ktorý o tejto žene hovorí, je vysvetlený zrozumiteľným jazykom – v tej istej kapitole.

KTO JE TÁ ŽENA?
Zjavenie 17,18 to hovorí veľmi jasne: “A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.”

Prvá vec, ktorú nachádzame je, že tá žena symbolizuje mesto. A na zemi dnes existuje mesto, nad ktorým Boh ohlásil trest. Zjavenie 18,4 hovorí o tom istom meste, hovoriac: “A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán.” Musíme z neho vyjsť, aby nás Boh neodsúdil spolu s ním.
Ďalšia indícia v Zjavení 17,9 nám hovorí, čo symbolizuje sedem hláv. “Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem:”

Teraz už vieme dve veci: tá žena je mesto a to mesto je postavené na siedmych vrchoch. A dnes je na svete len jedno mesto, ktoré je známe ako mesto, postavené na siedmych vrchoch. A ak sa pozriete do hociktorej encyklopédie, zistíte, že iba Rím je definovaný ako mesto, postavené na siedmych vrchoch. Ak je Rím tým mestom, potom sa naň vzťahujú aj nasledujúce indície.

Znova v Zjavení 17,18 čítame: “A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.” Dá sa povedať o Washingtone, New Yorku, Moskve, či iných mestách, že panujú nad kráľmi zeme? Dá sa to povedať o Paríži, či Londýne? Odpoveď je prirodzene: absolútne nie! Ale čo napriek tomu môžeme dokázať je, že Rím naozaj panuje nad kráľmi zeme. V roku 1951 vydala Rímsko-katolícka cirkev zákon, že Katolícka cirkev má právo riadiť politickú mienku akéhokoľvek a všetkých jej členov. V tomto zákone sa veľmi jasne uvádza, že ak pápež vydá príkaz hlave štátu, ktorou je katolík, je tento viazaný poslúchať zákony Rímskeho katolicizmu. Uvedomujete si, že väčšina hláv štátov dnes sú Rímsko-katolíci? Jeden pápež dôrazne vyhlásil: “Pápeži majú právo zosadzovať kráľov a vládcov, lebo duchovné pravidlá sú nad dočasné.” Počas stredoveku (500-1500 n.l.) pápeži menovali, zosadzovali a nahrádzali kráľov v Európe. Vládcovia Európy, tak súčasní, ako aj tí spred 100 rokov, boli vždy korunovaní pápežom. Napoleón plánoval byť korunovaný pápežom tiež, ale v jeho časoch existoval medzi jeho krajinou a Vatikánom rozpor, ktorý tejto korunovácii zabránil. Dokonca aj počas pápežského korunovačného obradu je pápež oslovovaný “kráľ kráľov a vládca vládcov zeme.” Boh toto predvídal dávno predtým, než katolicizmus vôbec vznikol a predpovedal ho do najmenších detailov, aby úprimní a praví veriaci neboli zvedení. Pozoruhodné je, že katolicizmus vydáva vyhlásenia, ktoré sú formulované takmer totožne s Božími proroctvami o ňom!

V Zjavení 17,1 vidíme ženu sediacu na mnohých vodách. Anjel hovorí Jánovi v Zajvení 17,15: “Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.” Rímsko-katolícka cirkev tvrdí, že má 800.000.000 členov. (Katolíci sú mnohokrát spomínaní ako nástroje pápeža.) A títo členovia sa nachádzajú takmer v každom štáte, či kráľovstve sveta. Aký presný opis katolicizmu nám dáva Boh dávno predtým, než Rímsko-katolícka cirkev vôbec vznikla! Rímsko-katolícka cirkev je to mesto a aj mediznárodným systémom.

Zjavenie 17,4 ďalej opisuje katolicizmus takto: “Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.”
V opise pápežského sprievodu, bol odev pápeža a kardinálov popísaný s použitím takmer identických výrazov ako je uvedené v proroctve vyššie. Šarlát (červená) je farbou odevu kardinálov. Fialová je farbou odevu biskupov a arcibiskupov. Pápežská koruna je zo zlata, jeho trón je zo zlata a kardináli majú na krku vždy zavesené zlaté kríže. Perly sú použité u všetkých členov vo forme ružencov. Udivujúce je, že Katolícka cirkev vyhlasuje, že je pravou cirkvou, avšak Pavol učil proti tomu, aby sa nosili perly, zlato a drahé predmety (1Tim 2,9). Ak si všimnete rozličné doktríny katolicizmu, zistíte, že len máloktoré sú totožné s tými, ktoré platili v rannej cirkvi. To je dôvod, prečo Boh nenávidí katolicizmus a prisľúbil zoslať naň strašný trest.

Zjavenie 17,6: “I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov:”

Rímsko-katolicizmus je najväčší zo všetkých prenasledovateľov skutočných, Božích svätých. Počas svojej histórie zabila táto cirkev takmer 68.000.000 kresťanov, pretože sa odmietli klaňať jej falošným doktrínam. Len počas istého 6-ročného obdobia, bol Rímsko-katolicizmus zodpovedný za 6.000.000 mŕtvych (nehovoriac o nevýslovnom mučení, ktoré týmto vraždám predchádzalo). A aj dnes existujú krajiny, v ktorých hlásanie opaku katolicizmu nie je bez nebezpečenstva smrti. Toto všetko sa dnes, v časoch ekumenizmu, zdá cudzím. Ale historické fakty a dokumenty na nás doslova kričia varovanie. Či ich počúvneme? Katolicizmus nebol prenasledovateľom len v minulosti. Biblia učí, že v blízkej budúcnosti sa katolicizmus stane účastníkom prenasledovania, aké svet nikdy v histórii nevidel. Nečudo teda, že Boh povedal, že katolicizmus je spitý krvou svätých a mučeníkov Ježiša Krista.

Zjavenie 17,5: “Na čele mala napísané meno: Tajomstvo Veľký Babylon, Matka smilníc a Ohavnosť zeme.”

Aby sme pochopili prvú časť mena, napísaného na čele tejto ženy, “Tajomstvo Veľký Babylon”, musíme vedieť niečo o Babylone. Prvýkrát o ňom počujeme pri babylonskej veži. Bolo to krátko po potope sveta. Úmyslom postavenia veže, ktorá by siahala do nebies bolo, aby sa ľudia, v prípade ďalšej potopy, radšej rozhodli ukryť sa vo veži, než sa spoliehali na Boha, ktorý by ich zachránil. A tak sa stal Babylon symbolom človekom vymysleného náboženstva. Táto veža mala však aj ďalší cieľ. Mala zjednotiť národy sveta do jedného národa s jednou vládou. A duch, ktorý pôsobil v Babylone, bol duchom sebestačnosti – pýchy. Jeden vládca, jedna vláda, jedno náboženstvo a jedna ekonomika: dať nám toto a vyriešime si všetky naše problémy.

Tento duch Babylonu sa dostal jednej noci aj do Nabuchodonozorovej duše a spôsobil, že Nabuchodonozor zabudol na fakt, že Boh má v rukách kontrolu nad zemou a On povyšuje, alebo zosadzuje akéhokoľvek vládcu, či kráľovstvo. Vo svojej pýche kráľ zvolal: “Či to nie je veľký Babylon, ktorý som ja svojím ohromným bohatstvom vybudoval na kráľovský dom a na ozdobu svojej slávy?” Jeho kráľovstvo mu bolo v tom okamihu odňaté a on bol vyhnaný do divočiny ako šialenec, až kým uznal nadvládu a zvrchovanosť Boha.
Avšak na na túto lekciu sa čoskoro zabudlo. Nabuchodonozorov vnuk Baltazár kraľoval v Babylone po ňom a v jednom momente usporiadal veľkú hostinu, na ktorej mal byť stredobodom uctievania a chvály on sám. Vo svojej pozdvihnutej nálade prikázal, aby mu priniesli zlaté a strieborné predmety, ktoré jeho predchodca Nabuchodonozor ukoristil z jeruzalemského chrámu a ktoré boli určené iba k oslave Boha v chráme. Kým pil z týchto nádob, Boh písal prstom na stenu odkaz a videli to všetci jeho spoločníci. Boh napísal: “Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel: Odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Peres: Rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané Médom a Peržanom.“ A tak duch Babylonu znova spôsobil Boží trest, ako to robí stále.

Lenže duch Babylonu pôsobí aj v našich časoch. Keď sa k vláde dostal Hitler, jeho vyhlásením a cieľom bolo založenie 1000-ročného mieru na zemi (s Nemcami ako vládcami). Dôvod, prečo Satan inšpiroval Hitlera k pokusu založiť 1000-ročnú vládu bol jednoduchý – Satan sa vždy snažil o to, čo Boh povedal, že urobí sám. Každý Boží svätý, túži po návrate Ježiša Krista a po založení Jeho 1000-ročného kráľovstva na zemi (Zjavenie 20,2-3.6). Pred Hitlerovou 3.ríšou tu bola 1.ríša aj 2.ríša, inšpirované duchom Babylonu a všetky mali tú istú víziu: nastolenie svetového kráľovstva, ktoré bude trvať 1000 rokov. Nepochybne čoskoro uvidíme zjednotenie 4.ríše, a to kazateľmi toho istého babylonského posolstva o jednotnej svetovej vláde, jednotnom, svetovom náboženstve a prísľube 1000-ročného mieru a prosperity.
Biblia nehovorí, že meno ženy bolo Babylon; ale hovorí, že to meno je “Tajomstvo Babylon”. Inými slovami, nebude nazývaná Babylon, ale bude mať toho istého ducha a učenie, ktoré Babylon vždy mal. Verný svojím mravom, katolicizmus neverí, že sa Ježiš Kristus vráti na zem v tele a nastolí svoje 1000-ročné kráľovstvo pokoja; katolicizmus verí, že šírením vplyvu katolicizmu nakoniec bude mať cirkev takú obrovskú moc, že ustanoví pápeža za “Kráľa kráľov.” Nie je až ohromujúce, aké presné je toto proroctvo, napísané pre nás pred 2000 rokmi? Chýba už len naplnenie v jeho jednom, či dvoch bodoch, ale splní sa v každom detaile a nezáleží na tom, aký veľký, či malý ten detail je.

MATKA SMILNÍC
Táto posledná časť mena, ktoré dal Boh katolicizmu, je bezpochyby, najdôležitejšou časťou v porozumení celého proroctva. Tu rozlíšime pravé od falošného. Predovšetkým si všimnite, že katolicizmus bol nazvaný neviestkou. Boh hovorí, že tento katolicizmus je nielen neviestkou, ale aj “Matkou Neviestok”. Neviestka je žena, ktorá rodí nemanželské deti.
V celom Novom Zákone je pravá, Božia cirkev nazývaná nevestou Ježiša Krista (2Kor 11,1-3 a Zjv 21,2). Ak máme byť nevestou, musíme prijať meno ženícha. Spôsob, akým meno Ježiš prijímame, je skrze krst (Gal 3,27). Kým nie sme pokrstení v Jeho mene, nemôžeme byť nevestou.

To nás privádza k základnej otázke. Ako krstí tvoja cirkev? Existujú totiž dve formuly, ktoré sa dnes pri krstoch v cirkvách používajú. 1) V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. 2) V mene Ježiša Krista. Tí, ktorí sú pokrstení v Biblii, boli vždy pokrstení v mene Ježiša Krista. Ak sa pozriete do väčšiny encyklopédií, dozviete sa, že až do roku 325 n.l. sa krstilo iba v mene Ježiša Krista (Cannyho encyklopédia str.53; Skribnersov biblický slovník, str.241; Hastingsov biblický slovník; Encyklopédia Britannica, 11 vydanie, 3.časť, str.365-366).
Na druhej strane, nikto v Biblii nebol nikdy pokrstený použitím formuly: “Otca, Syna a Ducha Svätého.” Až do roku 325 n.l. táto nová formula nikdy nebola používaná, ani uznaná za platnú. Potom, v roku 325 n.l. bol zvolaný Nicejský koncil a to organizáciou, ktorá sa stala Katolícou cirkvou. Na tomto koncile bol spôsob krstu zmenený z “V mene Ježiša Krista” na “Otca, Syna a Ducha Svätého”. Na tom istom koncile bola zároveň sformulovaná trojičná doktrína. Toto bolo založením veľkej neviestky, “Matky smilníc”. Stala sa ženou bez manžela. Už neniesla meno nikoho.

V 16.storočí viedol reformáciu Martin Luther, ktorého nasledovali milióny. Rímsko-katolícka cirkev narýchlo zvolala koncil v Tridente, aby sa pokúsila o zmiernenie následkov odpadu veriacich od katolicizmu. Na tomto koncile bolo vydaných niekoľko dekrétov, odsudzujúcich protestantov; avšak koncil zároveň vyhlásil, že protestanti aspoň nezavrhli krst ”Matky cikrvi’’. Týmto fatálnym omylom bolo nakoniec protestantské hnutie odsúdené na to, že sa nestalo ničím iným, než mnohými malými neviestkami, nasledujúcimi kroky svojej matky. A túto ich záhubu dnes vidíme naplnenú v protestantoch, ktorí sa vracajú späť k Matke. Aby Matka prilákala svoje dcéry domov, Katolícka cirkev vydala vyhlásenie: “My, Matka cirkvi, otvárame svoju náruč všetkým svojím dcéram pre návrat domov. Ktokoľvek kto zotrváva v našom krste, sa môže vrátiť bez nutnosti nového krstu.” Ako presne sa proroctvo splnilo!

Nakoniec Boh o Tajomstve Babylon v Zjavení 18,7 povedal: “Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.« Ale prečo by katolicizmus hovoril: Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem? Jednoducho preto, lebo články a publikácie ako tieto a Boží kazatelia, budú kázať nahlas: “Ty si vdova. Pred rokom 325 n.l. si nosila meno Ježiša, ale teraz si vdovou a neviestkou. A čoskoro budeš odsúdená.” Aby sa obhájila, bude táto matka neviestok hovoriť: Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem. Ale Zjavenie 18,8 hovorí: “Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálený. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho odsúdil.“

Katolicizmus čaká veľký trest! A aj Protestantizmus, jej dcéry! Všetko to sa nachádza v tvojej Biblii, či už je katolícka, alebo protestantská! Vezmi Bibliu a prečítaj si to sám. Budeš znášať trest Boha, alebo sa zobudíš a poslúchneš pravdu?
Pamätaj si, zlomový bod celej záležitosti je formula krstu. Ekumenickí lídri hovoria: “Máme základ jednoty. Je to to náš spoločný spôsob krstu v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.”

Všetky cirkvi sa čoskoro rozdelia do dvoch základných táborov: jedni budú krstiť frázou, ktorá nikdy v histórii používaná nebola (v mene Otca Syna a Ducha Svätého) a druhí, ktorí budú krstiť frázou, ktorá bola používaná v Novom Zákone vždy – v mene Ježiš (alebo Ježiša Krista). (Pozri Sk 2,38; Sk 8,16; Sk 10,48; Sk 19,5) V Biblii je pravá, Božia cirkev symbolizovaná ženou, pannou. Falošná cirkev je tiež symbolizovaná ako žena, ale ale táto žena je neviestka. Biblia prorokuje, že v posledných časoch bude na svete mnoho falošných “kresťanských” cirkví – Matka neviestok a jej dcéry, ktoré sú tiež neviestky. Ich vzťah je stmelený v ich spoločnom druhu krstu.
Zatiaľčo temný mrak ekumenizmu uzatvára svet, v týchto falošných cirkvách ešte stále existuje mnoho skutočných a úprimných veriacich, ktorých Boh chce spasiť. Im znie Božie Slovo:

„Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán.” (Zjavenie 18,4)

Leave a Reply