Holubice

Pravé vs falošné kresťanstvo

Aby sme mohli správne pochopiť pravé a falošné kresťanstvo, je nevyhnutne dôležité, aby sme najprv pochopili tajomstvo Božstva. Takže kto ešte nie je informovaný o pravom učení o Božstve, tomu naozaj veľmi odporúčam najprv si prečítať predošlý článok. Ježiš Kristus predpovedal, že v posledných časoch bude falošné kresťanstvo také všeobecné, že budú zvedení dokonca aj vyvolení a mnoho ľudí sa odvráti od pravdy a pravého kresťanstva k falošnému. Ježiš to povedal potom, čo prorokoval zničenie druhého, Jeruzalemského chrámu, takto:

Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ (Mt 24,3)

Apoštoli mu tu položili dve veľmi dôležité otázky:

 1. Aké bude znamenie tvojho príchodu
 2. Aké bude znamenie konca čias

Ale aby sme túto otázku správne pochopili, musíme vedieť, že slovo svet je v King James Verzii Biblie preložený z gréckeho AION, čo znamená svet. Ale originálne preklady uvádzajú slovo časy. Apoštoli sa vlastne pýtali na znamenie konca čias. A Ježiš venuje celý zvyšok kapitoly odpoveďami na tieto dôležité otázky. Pozrime sa na to:

Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. (Mt 24,4-5)

Takže prvá vec, ktorú im Ježiš povedal, ako odpoveď na otázku, aké bude znamenie jeho príchodu a konca čias bolo: Buďte opatrní, aby vás nik nezviedol! Inak povedané im Ježiš odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nik nezviedol! Lebo práve na konci čias prídu mnohí v mene kresťanstva – v mojom mene – ako moji vyslanci – a budú zvádzať a zvedú mnohých a pokiaľ možno, aj vyvolených. A to nás vedie k veľmi dôležitej otázke:

Pane, ako teda ľudia spoznajú a rozlíšia pravé kresťanstvo od falošného?

Proroctvo, ktoré o tomto hovorí, nájdeme v knihe Zjavenia a ono je základom pre rozlíšenie pravého kresťanstva od falošného.

Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva boli spití obyvatelia zeme.“ (Zjv 17,1-2 KJV)

Prvá, dôležitá vec v tomto proroctve, je vyhlásenie súdu. A je jasné, že tento trest ešte nebol vykonaný, teda ešte sa len stane. Čo ale vidíme je, že prichádza trest – odsúdenie na niekoho, alebo niečo. Preto všetci potrebujeme vedieť, o čom sa tu hovorí. Prečo? Aby sme si stihli uvedomiť, či náhodou nie sme súčasťou toho odsúdenia a v prípade, že áno, že nás môže stihnúť rovnaký trest. Osobne nemám záujem byť súčasťou ničoho, nad čím Boh vyhlásil trest. A preto prvá vec, o ktorej budem hovoriť, je odsúdenie veľkej neviestky. A hneď tu sa znova musíme pýtať:

Kto je tá neviestka? Kto je tá žena?

Písmo to hovorí takto:

V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. (Zjv 17,3)

V Zjv 13 je táto šelma popísaná tiež a vieme, že znamená Antikrista a jeho jednotnú svetovú vládu posledných čias. V tomto proroctve, o odsúdení neiestky, sa jedná o tú istú šelmu, len teraz vidíme, že na nej sedí neviestka. Táto neviestka symbolizuje náboženstvo. A tento obraz neviestky na šelme predstavuje alianciu jednotného politického systému a jednotného svetového náboženstva posledných čias. Tieto dve sily budú vládnuť svetu a zvádzať ľudí krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista. Teraz sa vrátim k otázke: Kto je tá žena? Lebo táto žena bude potrestaná. A ak budem jej súčasťou, budem trestaná spolu s ňou. Odpoveďou je nasledujúci verš:

A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“ (Zjv 17,18)

V Písme je táto žena identifikovaná šiestimi indíciami, takže nebude vôbec ťažké zistiť, o koho sa jedná:

1. Zjv 17,18: Tá žena je veľké mesto. To znamená, že práve teraz je na svete mesto, o ktorom Všemohúci, Boh už pred 2000 rokmi povedal, že bude pred jeho druhým príchodom na svet odsúdené.

2. Zjv 17,1: Tá žena sedí na mnohých vodách. A nemusíme si ani lámať hlavu nad tým, čo to znamená, lebo vo verši 15 jasne čítame, čo tie vody symbolizujú: Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Celá táto kapitola jasne vysvetľuje všetky svoje symboly.

Na chvíľu sa nad tým zamyslime: Tá žena je mesto, ktoré sedí na mnohých vodách. To znamená, že toto mesto je centrom obrovského, medzinárodného systému. Dobre, ešte stále nevieme presne, kto, alebo čo to je.

3. Zjv 17,9: tu čítame, čo symbolizujú rohy šelmy, na ktorej neviestka sedí: Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: Čiže to mesto je postavené na siedmych vrchoch. A toto mesto, postavené na siedmych vrchoch je centrom obrovského náboženstva.

Je veľa kazateľov, ktorí otvorene kážu o tomto meste, že je to Rím. Ale takéto vážne proroctvo nemožno učiť bez dôkazov. Tie nájdeme v každej encyklopédii rovnako, ako fakt, že jediné mesto, postavené na siedmych vrchoch je Rím. A Rím je, ako vieme, centrom najväčšieho náboženského systému na svete – kresťanstva. Čo sme doteraz o tejto neviestke zistili? Že je to Rím. A mená jeho siedmych vrchov sú: Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale, Viminale.

Tu je potrebné si uvedomiť, že toto proroctvo o Ríme je viac, než 2000 staré.

A onedlho sa naplní. Ale poďme k ďalšej indícii:

4. Zjv 17,4: Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. V skutočnosti sedí Vatikán v Ríme a keďže predsedá vyše miliarde veriacich vo svete, všetky doterajšie indície o neviestke sedia.

Ale čo znamená výraz, že žena bola označená purpurom a šarlátom? Už ako desaťročná som sa vrámci hodín dejepisu v škole učila, že oblečenie vždy symbolizovalo a symbolizuje isté spoločenské postavenie toho, kto ho nosil a to od začiatku civilizácií. To znamená, že aj tu je ním jasne opísaná konkrétna, spoločenská vrstva. Oblečenie neviestky symbolizuje dve vládnuce orgány Rímsko-katolíckej cirkvi: Zbor kardinálov a Zbor biskupov. A je všeobecne známe , že kardinálov označuje červená a biskupov fialová farba oblečenia. Proroctvo jasne hovorí, že tá žena sa vyznačovala (bola oblečená) červenou (šarlátovou) a fialovou. Všemohúci Boh, dávno predtým, než tu nejaká cirkev, kardináli či biskupi vôbec boli, predpovedal, že toto proroctvo sa naplní v čase, keď žena bude oblečená do červenej (šarlátovej) a fialovej. Doslova, keď bude náboženstvo vedené dvoma zbormi, vyznačujúcimi sa červenou a fialovou. Ako vidíte, tieto časy práve žijeme.

5. Zjv 17,6: I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. Čo toto znamená? Rím je opitý? A to krvou svätých a Ježišových mučeníkov? Nuž ale pravdou je, že počas uplynulých storočí Rímsko-katolícka cirkev často prenasledovala a zabíjala tých, ktorí sa k nej nechceli pripojiť – nechceli byť jej členmi. A v stredoveku, kedy prebiehalo najväčšie prenasledovanie cirkvou a to inkvizíciou, bolo zavraždených 6 miliónov ľudí. V roku 1492, keď Columbus objavil Ameriku, v tom čase prebiehala Španielska inkvizícia. A ľuďom bolo prikázané: Daj sa pokrstiť, alebo zomrieš! Židia už vtedy museli utekať, aby si zachránili život, ak sa nechceli dať pokrstiť. Navyše, v rovnakom období, ktoré nazývame obdobie temna, bolo zabitých mnoho ľudí. Napríklad Ján Hus, ktorého upálili, lebo sa odmietol podriadiť pápežovi. A takisto aj William Tandale, ktorého preklad Biblie možno mnohí majú doma, alebo o ňom už počuli. Tento muž sa rozhodol preložiť Bibliu do jazyka národa, aby ju ľudia mohli čítať a porozumieť jej. A to mal byť jeho zločin. Lebo vtedajšia cirkev nechcela, aby mali ľudia doma Biblie, lebo verila, že ľudia nie sú schopní rozumieť tomu, čo Boh v Písme hovorí a že im preto pravdy Písma musia byť vysvetľované kňazmi. Cirkev preto bránila, aby mohli ľudia čítať Písmo mimo cirkvi a bez kňazov a vyhlásila preklady Bibie za zločin. Ale William Tandale mal opačný názor a chcel, aby každý človek mohol Bibliu čítať sám a rozumel jej. A tak Bibliu prekladal. Výsledkom bolo, že bol cirkvou upálený na hranici, ktorú zapálili jeho vlastnými prekladmi Biblie. Ďalším, na koho bol vyhlásený rozsudok smrti bol Martin Luther. Na smrť ho odsúdili v Nemeckom meste Worms, pretože sa odvážil oponovať učeniu cirkvi. Známy je jeho dokument “95 téz” a výrok: Spravodlivý bude žiť z viery. Aj keď bol odsúdený na smrť a bol katolíckou cirkvou exkomunikovaný, rozsudok smrti nebol nikdy vykonaný, lebo sa mu podarilo ujsť do protestantskej časti Nemecka. O všetkých týchto udalostiach a faktoch existuje úžasná kniha od Johna Foxa, pri čítaní ktorej vám bude tuhnúť krv v žilách. Má názov: Kniha mučeníkov. A Písmo jasne hovorí, že toto mesto, postavené na siedmych vrchoch, mesto, ktoré vládne nad biliónom ľudí, že táto žena je spitá krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. A všetky doterajšie indície presne sedia na Rím.

Je možné, že tieto riadky práve číta niekto, kto je členom katolíckej cirkvi. Poviem to hneď teraz: toto nie je zamerané na teba, kto úprimne miluješ Pána. Ako neskôr uvidíš, aj ty sa v tomto proroctve nachádzaš rovnako, ako aj protestanti. A hneď sa na to aj pozrieme.

6. Zjv 17,5: Na čele mala napísané meno: „Tajomstvo, Veľký Babylon, Matka smilníc a ohavností zeme.“ A už vieme, že tajomstvo je niečo, čo je skryté pred jednými, ale zjavené iným. Prečo má teda táto žena na čele toto meno? Čo znamená Tajomstvo, Veľký Babylon? Aby sme to pochopili, musíme si najprv vysvetliť, čo všetko znamená Babylon. A všetci vieme, že po potope sveta Boh povedal: ploďte sa a množte sa a znova naplňte zem. Ale ľudia sa rozhodli, že nebudú robiť, čo Boh povedal. Chceli sa zabezpečiť sami. A preto sa rozhodli postaviť mesto a vežu, lebo si povedali: “Keďže sme odbojní voči Bohu, nemôžeme sa viac na Neho spoliehať, že nás bude chrániť. Takže si pripravíme vlastný plán záchrany. A v prípade, že Boh dopustí ďalšiu potopu, postavíme vežu, vysokú až do neba. Tak nebudeme musieť stavať žiadnu archu, ale vyjdeme na vežu a budeme zachránení.”

A toto je pôvod človekom vytvoreného náboženstva.

Prečo? Boh nám dal svoje Slovo, aby nám ukázal, o čom je pravé náboženstvo – pravá viera. Keď toto Slovo začneme meniť a prispôsobovať si ho podľa svojích predstáv, či plánov, keď ho začneme nahrádzať tradíciami a inými vecami, ak k tomu začneme veci pridávať, alebo uberať z toho, čo Ježiš povedal, hrešíme smilstvom proti Bohu. Takto vzniká človekom spravené náboženstvo – schizma a katolicizmus schizmou je. To je dôvod, prečo by sme mali mať nedzi sebou toľké zástupy skutočných veriacich, ktorých viera je založená na Božom Slove, ako sme nikdy predtým nemali. Preto je žena nazvaná Tajomstvo, Veľký Babylon. Čo sa stalo je, že Rímsko-katolícka cirkev, v priebehu storočí zmenila mnoho základných doktrín, ktoré boli platné v novozákonnej Cirkvi.

Napríklad:

 • Cirkev nikdy predtým pri krste ľudí nekropila, ale ponárala do vody. Nikde v Písme nenjdeme ŽIADNU ZMIENKU o tom, žeby boli apoštoli počas krstu ľudí kropili vodou, nie ich do nej ponárali. Toto apoštoli nespravili ani jedenm jediný krát.
 • Takisto neexistoval krst novorodeniat. V Písme toto vôbec nenájdeme. Ani jeden, jediný krát. Lebo je to práve Slovo Pána, ktoré hovorí: Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Je len logické, že nemôžeš uveriť, keď si len osemdňové bábätko. A tak ako iný nemôže jesť potravu za teba, aby si z nej ty mal úžitok pre svoje telo, tak ty nemôžeš veriť za nikoho iného, ani namiesto vlastného dieťaťa. Tieto doktríny boli zmenené a mnohé iné vymyslené katolíckou cirkvou.
 • Kňazský celibát. Práve táto doktrína pôsobí dnešnej cirkvi najväčšiu bolesť hlavy, však? A pritom v 1 Tim 4,1-3 čítame: Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa…. Toto je jasne diabolská doktrína – učenie démonov, ktorá zakazuje ženiť sa. A aké sú jej výsledky? Státisíce škandálov a odhalení o sexuálnom zneužívaných detí kňazmi, rehoľníkmi a duchovnými. A prečo? Lebo kňazi boli hodení do tejto neprirodzenej situácie, ktorú Boh nazýva učenie démonov, zatiaľčo v 1Kor 7,2 čítame jasne: Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Boh to sám takto spravil, lebo vedel, čo je pre nás dobré. Ale keď Božie príkazy začneš prevracať a zamieňať za bludy, vždy tým vyvoláš len problémy a bolesť.

Ak je cirkev nazývaná Matkou smilníc, znamená to, že má dcéry- neviestky? Áno, presne to to znamená. Predtým ale, než pochopíme význam Matka smilníc, musíme si položiť otázku: Prečo je Rímsko-katolícka cirkev v Biblii nazvaná Matkou smilníc? Písmo ďalej uvádza že je Matkou hnusu zeme. Nuž, v Písme je cirkev vždy označovaná symbolom ženy. Pravá Cirkev je v Písme symbolizovaná pannou:

Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. (2Kor 11,2)

PRAVÁ CIRKEV = ŽENA = PANNA

FALOŠNÁ CIRKEV = ŽENA = NEVIESTKA

A vieme, že neviestka (smilnica) je tá, ktorá je neverná svojmu manželovi – Bohu. Ďalšia otázka, ktorá sa tu naskytá je: Kedy sa katolícka cirkev stala v očiach Boha neviestkou? Aby sme našli odpoveď na túto otázku, musíme sa pozrieť na to, kedy sa v Starom Zákone stal neviestkou Izrael. A Písmo hovorí jasne:

Lenže svojich sudcov tiež neposlúchali. Ba čo viac, prznili sa s inými bohmi a klaňali sa im. Rýchle zišli z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, ktorí poslúchali Pánove príkazy. Nepočínali si tak. (Sdc 2,17)

Čiže keď Izrael začať uctievať viac než jedného Boha, keď začal chodiť za cudzími bohmi a klaňať sa im (uctievať ich), Písmo hovorí, že sa týmto činom prznili s inými bohmi. A to sa presne stalo katolíckej cirkvi. Katolícka cirkev totiž prišla s doktrínou o Pluralite božstva (viď predošlé svedectvo). A táto doktrína učí, že Boh sú tri samostatné osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Ale tri samostatné osoby znamenajú trojicu, už nie jediného Boha. Trojica nikdy nemôže byť jeden. Je to podobné ako tvrdiť, že Ruská Trojka (trojica bielych koní, ťahajúca snežné sane) je jeden kôň. A keď bola táto doktrína uvedená do platnosti, ľudia začali veriť, že keď prídu do neba, uvidia tri tróny, alebo prinajmenšom dva: na jednom Otca, po jeho pravici Syn, a niektorí dokonca tvrdia, že sa Duch Svätý bude medzi nimi vznášať ako holubica. A táto falošná viera v tri samostatné božské osoby ako jediného Boha, bola vdýchnutá a predkladaná veriacim ako pravda počas stáročí. Prijatím tejto doktríny začala katolícka cirkev smilniť s inými bohmi a klaňať sa im. Lebo Biblia hovorí veľmi jasne:

Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán! (Dt 6,4)

A tu máme zrazu novú doktrínu – učenie, ktoré tvrdí: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh sú traja. Kedy sa toto stalo? V roku 325 počas Nicejského koncilu. A táto doktrína bola cirkvou prijatá už predtým, ale až na tomto koncile bola začlenená do všeobecnej viery a teda záväzná v cirkvi. Aby krst zodpovedal tejto doktríne, zmenili formulu krstu a VYŇALI Z NEJ MENO JEŽIŠA KRISTA. A kým Cirkev dovtedy krstila: v mene Ježiša Krista, zrazu tu bola zmena na: v mene Otca, Syna a Ducha Svätého – bez uvedenia MENA Boha. Otec, Syn a Duch Svätý sú funkcie, nie vlastné mená Boha. Meno nášho Boha je Ježiš Kristus. Pozrime sa na pár historických faktov:

“Ranná Cirkev vždy krstila v mene Pána Ježiša, až do vzniku doktríny o Trojici, v 3.storočí. Potom krstili už len v mene Otca, Syna a ucha Svätého.” 
(Canneyho Encyklopédia náboženstva; str. 53)

“Nový Zákon uvádza iba krst ve mene Ježiš.”
(Shaff-Herzog, Náboženská encyklopédia; str. 430)

“Treba uznať, že trojitý názov z Matúša 28,19 nebol použitý v prvotnej Cirkvi, ale skôr v mene Ježiša alebo v mene Pána Ježiša.” 
(Hastingsov biblický slovník; str. 88)

“Kresťanský krst bol vysluhovaný použitím slov: v mene Ježiš.”
(Hastingsova Encyklopédia náboženstva; 2.diel; str. 377)

Prečo to teda zmenili? Lebo chceli, aby doktrína vyhovovala aj v praxi.

“Až do čias Justina Martyra sa vždy krstilo v mene Ježiš.” (Hastingsova Encyklopédia náboženstva; 2.diel; str. 389)

“Trojičná formula a trojnásobné ponorenie neboli jednotne používané od začiatku.”
(Encyklopédia Brittanica, 11.vydanie, 2.diel; str. 365)

“Pôvodná forma slov bola: v mene Ježiša Krista, alebo: v mene Pána Ježiša. Krst v Trojicu je neskorší vývoj.”
(Scribnerov Biblický slovník; str. 241)

“Čo sa týka formuly použitej pre krst v ranej cirkvi, je tu prekážka v tom, že aj keď Matúš 28,19 hovorí o trojičnej formule, ktorá je teraz používaná, Skutky apoštolov hovoria len ‘krste v mene Ježiša’”
(Nová Katolícka Encyklopédia, 2.vydanie; str. 61)

Ako vidíme, dokonca aj Katolícka encyklopédia hovorí jasne, že prvotná Cirkev vždy krstila v mene Ježiš. Mnohí si teraz povedia: Ale keď tu máme túto trojičnú formulu, prečo je tu prekážka? Nebol by v tom problém, ak neveríme v tri samostatné, božské osoby. Nie je tu problém v prípade, že veríme, že je tu len jeden Boh, ktorý zastáva tri funkcie, rovnako som aj ja matka, dcéra a manželka, ale jediná osoba s menom Zuzana De Jonghe, a tak je aj Boh Otcom, synom aj Duchom Svätým, ale je to jeden, jediný Boh – Ježiš Kristus. A v ňom telesne prebýva všetka plnosť božstva. Ale ak sa od tejto viery odkloníte, dostanete sa do úžasného zmätku. Je životne dôležité, aby sme si uvedomili toto:

KRST JE SVADOBNÝM OBRADOM

A vieme, že keď sme pokrstení, sme pokrstení v Kristovi a tak ako pri sobáši nevesta preberá meno po manželovi, tak pri krste preberáme Jeho meno.

Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi (v jeho mene), Krista ste si obliekli. (Gal 3,27)

Moment, keď sme pokrstení v mene Ježiš, je momentom, kedy sa stávame Kristovou Nevestou; a to sa deje, keď prijímame Jeho meno. Preto je meno Ježiš v krste také dôležité. Všetci, ktorí sme boli pokrstení v mene Ježiš, Krista sme si obliekli. Satan chcel toto meno zo svadobného obradu vyňať, pretože on vie veľmi dobre, akú dôležitosť toto meno má. Ak by meno Ježiš nebolo dôležité, nebol by Ježiš sám prorokoval, aké znamenia na učeníkoch budú predchádzať koncu časov a aké prenasledovanie a nenávisť sveta budú musieť podstúpiť tí, ktorí budú skutočne niesť Jeho meno:

 • …Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. (Mt 24,4-14)
 • …Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený… (Mk 13,9-13)
 • …Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno (Lk 21,9-19)
 • …Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal… (Jn 15,18-27)

A to je nielen dôvod vzniku doktríny o Trojici, ale aj dôkaz o tom, že toto učenie nepochádza od Boha.

Ale späť k indíciám. Pamätáte si meno: Matka smilníc? Doteraz to ohľadom katolíckej cirkvi znelo riadne tvrdo. Ale na jej čele je meno: Matka smilníc. Kto sú tie dcéry-smilnice? Keď vznikla reformácia a protestanti sa oddelili od katolíckej cirkvi, cirkev zvolala naliehavý, Tridentský koncil (1545-1563), aby sa utíšili hlasy ozývajúce sa proti cirkvi. Lebo oddelenie sa protestantov bolo skutočne obrovské. Na tomto koncile cirkev odsúdila mnohé z praktík, ktoré protestanti prijali potom, čo sa oddelili od katolíckej cirkvi. Ale cirkev uznala fakt, že protestantské cirkvi apoň nezavrhli trojičný spôsob krstu. Tým, že sa protestanti nevrátili späť k biblickému spôsobu krstu, ktorý ustanovil Ježiš sám, a tým, že sa nevrátili k pravde, že celá plnosť božstva prebýva v Ježišovi Kristovi, samé seba tak odsúdili na fakt, že neboli ničím viac, než dcérami Matky – smilnice. A dôkazy o tom nachádzame aj neskôr. Keď katolícka cirkec zvolala Vatikánsky koncil (1962-1965), odkazovala na protestantské cirkvi ako na svoje dcéry:

“My, Matka Cirkev, otvárame svoju náruč všetkým naším dcéram, pre návrat domov. Ktokoľvek, kto uznáva náš spôsob krstu sa môže vrátiť domov bez toho, aby bol prekrstený.” (II.Vatikánsky koncil, 1962-1965)

To znamená, že ak je niekto protestant a bol pokrstený v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, môže sa vrátiť a zjednotiť s katolíckou cirkvou, bez nutnosti prekrstiť sa. Katolícka cirkev takýchto veriacich považuje za vlastných členov už teraz. Lenže problém nastáva, ak ste pokrstení podľa príkazu Ježiša: v mene Ježiš; nie trojičnou formulou. Ak napríklad zavoláte do miestnej cikrvi a opýtate sa kňaza, ako sa stať katolíkom, povedia vám, že sa musíte dať pokrstiť v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Ale ak poviete, že ste boli pokrstení podľa vzoru Krista: v mene Ježiš, povedia vám toto: “V takom prípade sa musíte dať znova pokrstiť.”
Zamyslite sa nad tým: Ak ste pokrstení jediným spôsobom, akým Cirkev kedy krstila, a akým prikázal krstiť sám Ježiš (jediný Boh), Rímsko-katolícka cirkev tento krst neuznáva. Katolícka cirkev totiž uznáva jediný spôsob krstu: v trojičnej formule, bez použitia mena Ježiš. Bez použitia mena Ježiš v krste, manželstvo neplatí. Nemôžte byť nevestou funkcie Boha namiesto Boha samotného, je tak?

Poviem vám úprimne, že sa trasiem pri pomyslení, že je moje dieťa pokrstené formulou, akú neustanovil Boh, ale človek. Nehovoriac, že som takto bola pokrstená aj ja sama. Rodičov a tých, čo to naozaj nevedeli, za to neviním – nemohli, čo nevedeli. Ale dnešná cirkev vie veľmi, dobre čo robí.

Teraz sa pozrime, ako sa toto vyvíja v našom svete dnes. Dňa 29.1.2013 Huffington post uverejnil článok v ktorom píše, že Katolícka cirkev, zastupitelia Presbyteriánskej cirkvi (USA), Kresťanskej reformovanej cirkvi Severnej Ameriky, Reformovanej Americkej cirkvi a Zjednotenej Kristovej cirkvi,na slávnostnom zhromaždení v Austine (Texas, USA) uzavreli dohodu zvanú “Všeobecná dohoda o vzájomnom uznávaní krstu”. Súčasné evanjelické cirkvi tak uznávajú krst Rímsko-katolíckej cirkvi, hoci táto nie vždy uznávala ich spôsob krstu. Táto vzájomná dohoda o krste ako o kľúčovej sviatosti v cirkvách, bola predmetom týchto rozhovorov, na korých sa prítomné cirkvi uzniesli, že v krste budú vzývať trojicu “Otca, Syna a Ducha Svätého”. Tento dokument hovorí, že “aby sme mohli navzájom uznávať naše krsty, musia v byť v obrade krstu použité voda a Trojičná formula ”Otec, Syn a Duch Svätý” (Mt 28,19-20). Čo tým chú povedať je, že každý, kto používa túto formulu v obrade krstu, zároveň uznáva aj krstné obrady iných cirkví ako dcér matky – Rímsko-katolíckej cirkvi.
Ale v Skutkoch apoštolov čítame:

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4,12)

Písmo jasne hovorí, že krst je určujúcim prvkom. To znamená, že:

FALOŠNÉ KRESŤANSTVO krstí v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. A takýto krst sa v rannej cirkvi nekonal ani jeden jediný krát a preto o ňom niet ani zmienky v Písme. Božie Slovo hovorí jasne, že takýto krst sa nekonal ani raz!
Áno, Ježiš apoštolom v Mt 28,19 prikázal krstiť v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, ale predpokladal, že dovtedy už MENO Otca, Syna a Ducha Svätého poznali. A Jeho meno je Ježiš. Všimnite si tiež, že Ježiš používa jednotné číslo, keď hovorí o svojom mene. Ak by Ježiš prikazoval krstiť tak, ako to robí dnešná cirkev, povedal by: krstite ich v menách, nie mene. Prečo? Lebo Otec, Syn, aj Duch Svätý su funkcie jediného Boha, ktorého meno je JEŽIŠ. Inak by Ježiš nepovedal: “Prišiel som v mene Otca”, “Kto vidí mňa, vidí Otca”. A meno Otca bolo vždy JEŽIŠ. Len bolo jednoducho ukryté, kým prišiel čas pre narodenie Spasiteľa, až kým sa narodil JEŽIŠ. Aj meno Ducha Svätého je Ježiš. Lebo Ježiš hovoril o prijatí Ducha, ktorého “Otec pošle v mojom mene”, “..Som s vami, a budem vo vás”. A Písmo jasne hovorí:

Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás. (Rim 8,9.11)

Duch Svätý nie je ďalším bohom trojice. Je to len iný úrad toho istého Boha. On je Ježiš v duchovnej forme. Je to podobné, ako v našej rodine. Môj manžel ma nevolá “mama”, ani môj syn ma nevolá “manželka”. Pre manžela som Zuzana, pre syna som mama, pre mojích rodičov som dcéra. Ale moje meno je stále iba Zuzana De Jonghe. Som aj mama, aj manželka, aj dcéra. Záleží na “úrade”, ktorý pre koho v rodine zastávam, ale moje osobné meno to vôbec nemení. A presne to vidíme u Boha: Je aj Otec, aj Syn, aj Duch Svätý. Ale jeho meno je a ostáva JEŽIŠ. Ježiš nás v písme pri odkazoch na Otca, či Syna, či Ducha Svätého odkazuje na istý, konkrétny úrad, ktorý zastáva, ale nikdy nás tým neodkazuje na iného Boha vrámci trojice. Prečo nie? Lebo neexistuje iný Boh okrem Ježiša:

Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán! (Dt 6,4)

Ani keď sa dostaneme do neba neuvidíme troch bohov. Uvidíme len jeden trón a jedného Boha, ktorý na ňom bude sedieť.

FALOŠNÉ KRESŤANSTVO krstí používajúc frázu “Otca, Syna a Ducha Svätého”

PRAVÉ KRESŤANSTVO krstí v mene Ježiša Krista, ako to novozákonná Cirkev robila vždy.

Ježiš predsa jasne povedal:

Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. (Mt 24,4-5)

a v jeho mene (mene Ježiš) sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. (Lk 24,27)

Uholným kameňom pravého kresťanstva je viera v jediného Boha a krst v mene Ježiša.

V denníku Indianapolis Star vyšiel 30.marca 1994 článok: Katolíci, evanjelici potvrdzujú väzby, ktoré sa viažu. Jeho podtitulkom bolo: Vyhlásenie uznáva, že všetci kresťania sa snažia ukončiť pokusy navzájom sa konvertovať. V článku sa uvádza:

“V tom, čo je nazývané historickým vyhlásením, sa evanjelici, vrátane Pata Robertsona a Charlesa Colsona, v utorok spojili s konzervatívnymi, Rímsko-katolíckymi vodcami, pri presadzovaní pút viery, ktoré sa viažu s najväčšími a politicky najaktívnejšími náboženskými skupinami. Vyzvali katolíkov a evanjelikov, aby zvýšili svoje úsilie v boji proti potratom a pornografii a lobovať za predkladané hodnoty vzdelania, ale už sa viac nepreli o teologické rozdiely a zastavili vzájomnú, agresívnu konverziu svojích veriacich.”

A to je miesto, v ktorom sa dnes, v posledných časoch nachádzame. Vudíme vzájomné zjednocovanie sa katolíkov a protestantov. Dňa 17.júna 1994 uverejnil ten istý denník ďalší článok: Južní baptisti prijímajú katolíkov. Podtitulok uvádzal: Národná konvencia ohromne podporuje vyhlásenie jednoty napriek teologickým rozdielom. V článku sa uvádza:

“Južní Baptisti a Rímsko-katolíci môžu byť viac ako politicky spriaznenými spojencami, vyhlásila vo štvrtok národne najväčšia protestantská denominácia. V najväčšom kroku smerom k ekumenizmu, Konvencia Južných Baptistov uviedla, že znovuzrodených veriacich možno nájsť vo všetkých kresťanských denomináciách a že schválila Baptisticko-katolícky dialóg.”

Viac ako politicky spriaznenými spojencami? Nehovorí Duch Svätý skrze Pavla, že Božia Cirkev nesmie byť politická?

Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. (2Tim 2,4).

Vidíme, že aj najväčšie denominácie protestantov vystierajú ruky k Rímsko-katolíkom. A Pamätáte si, čo hovorí proroctvo?

Ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky. Toto odsúdenie prichádza na falošné náboženstvá a preto môžeme pochopiť, prečo je meno neviestky: Matka smilníc. Celé toto smilstvo pochádza z kompromitovania viery, ktorú tieto cirkvi dlho mali, ale začínajú to meniť. A ľudia viac neveria, v čo verili na počiatku. A tak to vo všetkých náboženstvách dnes vrie. Ak sa zhodujete s tým, že protestanti môžu byť v katolíckej cirkvi, a že katolícka cirkev je akceptovateľná u protestantov, čo bude nasledovať? Lebo ono sa to tu nezastaví. Keď raz začnete robiť kompromisy, budete ich robiť stále a vo všetkom.
Napríklad:

Katolícky katechizmus, úplne nový katechizmus, ktorý bol publikovaný po 400 rokoch bol publikovaný v roku 1994. A na stranách Katechizmu čítame čosi, čomu sa dá len ťažko uveriť:

Plán spásy zahŕňa aj tých, ktorí uznávajú Stvoriteľa, na prvom mieste medzi ktorými sú moslimovia; títo sa hlásia k viere Abraháma, a spoločne s nami uctievajú jedného, milosrdného Boha, sudcu ľudstva v posledný deň. (Katechizmus Katolíckej cirkvi; vydanie r.1994; str. 242-243)

Je to až neuveriteľné! Ale z pohľadu proroctva o jednotnom svetovom náboženstve je to len logické, že sa kresťanom podkladá lož, že máme s moslimami spoločného Boha. A práve toto jednotné svetové náboženstvo bude určovať vieru všetkých spoločne s Antikristom – diktátorom jednotnej svetovej vlády. Ako vidíte, žijeme naozaj posledné časy.
V roku 1993 sa v Chicagu konalo stretnutie parlamentu jednotného svetového náboženstva, na ktorom bola vydaná tzv. Globálna Etika. Dúfali, že toto vyhlásenie “viery” zjednotí všetkých veriacich všetkých náboženstiev spoločne s neveriacimi. Noviny National Catholic Reporter o tejto globálnej etike uviedol, že sa má stať všeobecným systémom viery, ktorá je prijateľná pre celé ľudstvo. Citujem z článku:

 • Sme ženy a muži, ktorí prijali pravidlá a praktiky svetových náboženstiev.
 • Tvrdíme, že všeobecný súbor základných hodnôt možno nájsť v učení náboženstiev, a že tieto tvoria základ globálnej etiky.

Globála etika nie je nič iné ako nástroj jednotnej svetovej vlády a jednotného svetového náboženstva. Ale vyhlásenie pokračuje:

 • Už existujú starobylé smernice pre ľudské správanie, ktoré sa nachádzajú v učení svetových náboženstiev, a ktoré sú podmienkou pre trvalý svetový poriadok.
 • Musíme potopiť naše úzkoprsé rozdiely pre vytvorenie svetového spoločenstva (vlády), vyznávajúc kultúru solidarity a príbuznosti.

Vidíte jazyk jednotného svetového spoločenstva? A kto bol prítomný na tomto stretnutí? Katolíci, Protestanti, Židia, Budhisti, Wickens, Zoroastriáni a mnohí ďalší. My máme potopiť naše úzkoprsé rozdiely? Wickens sú čarodejníci, Zoroastriáni vôbec neveria v Ježiša Krista, ani Budhisti v neho neveria, ani Židia v neho neveria. A oni nám hovoria, že máme potopiť naše úzkoprsé rozdiely pre vytvorenie svetovej vlády? Je toto čas pre kresťanov, aby sa skompromitovali? Určite nie, ale to je presne, kam cirkev mieri. A keď sa toto už deje, ako dlho asi ešte potrvá, kým sa zjaví Antikrist a Falošný prorok?

Naskytá sa otázka: Čo máme robiť?

Odpovedá nám sám Boh, priamo v pasáži, ktorou ohlasuje súd nad veľkou neviestkou a jej dcérami. A väčšina katolíkov a protestantov (a nielen ich) skončí v spojení s Antikristom. Lebo ktokoľvek bude pápežom v časoch Antikrista, bude to falošný prorok. Budú to časy koalície náboženského a politického lídra sveta. Mnohí z nás sa nájdu v jednej z týchto kategórií: katolíci, alebo protestanti. Alebo možno niečo iné. Ale ak si súčasťou týchto dvoch spoločenstiev, čo máš robiť?

A uvedomujem si, že to mnohými z vás teraz zatrasie, a kladiete si otázku: Je to v čo som doteraz veril nesprávne? Áno, je. Takže čo máme robiť? Tu sú jasné inštrukcie samotného Boha:

A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, (Zjv 18,4)

Ak si myslíte, že ak v týchto spoločenstvách ostanete a zmeníte ich, veľmi sa mýlite. Lebo Boh jasne hovorí:

„Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán (Zjv 18,4)

Čo nám tu Boh hovorí? Že v dnešných cirkvách a spoločenstvách sú tisícky úžasných veriacich, ktorí úprimne milujú Boha a chú mu slúžiť, ale nevedia čo robiť, hľadiac na to, ako sa dnešná cirkev mení a hocikomu prispôsobuje. Odkaz Boha pre všetkých, čo úprimne milujú Boha je jasný:

Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán (Zjv 18,4)

O súde nad veľkou neviestkou hovorí Boh toto:

Koľko sa ona oslavovala a hýrila, toľko jej dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.« (Zjv 18,7)

Prečo toto cirkev – neviestka hovorí? Pretože jej ohlasujeme: Ty si opustila svojho manžela. Už žiadneho nemáš. Vytrhla si Jeho meno z krstu. Adoptovala si pluralitu božstva.

A cirkev sa bude brániť, lebo táto pravda bude znieť veľmi jasne. To, čo dnes čítate na mojom blogu sa bude už onedlho hlásať zo všetkých miest a mnohými spôsobmi. Ľudia si uvedomia, že z tohto klamu a podvodu musia odísť. A keď sa toto začne diať a ono sa začne, vtedy si cirkev bude hovoriť. »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.« Lebo všade sa bude ozývať kázeň súdu nad veľkou neviestkou. A keď toto o sebe cirkev vyhlási, splní sa ďalšie proroctvo:

Preto jedného dňa prídu jej rany, smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálená. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil.“ (Zjv 18,8)

Boží súd čoskoro dopadne na všetko falošné kresťanstvo. Všetko sa to stane na konci veľkého súženia, v časoch boja o Armagedon. Rím bude zničený zato, že zvádzal svet a odvracal Boží ľud od pravého kresťanstva k falošnému. Boh toto falošné kresťanstvo nenávidí. Boh nenávidí fakt, ako sa každé, pravé učenie Písma prekrúca tzv. moderným kresťanstvom a preto hovorí:

…„Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán (Zjv 18,4)

Vieme, že Mt 28,19 je Písmo Sväté. A apoštol Peter naplnil odkaz tohto slova. To Slovo je správne.

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého (Mt 28,19)

Už vieme, že meno Otca, Syna a Ducha Svätého je Ježiš. Vieme, že Ježiš povedal Filipovi: “Kto vidí mňa, vidí Otca” a taktiež “Prišiel som v mene môjho Otca”. Taže je jasné, že meno Otca je Ježiš.
Vieme, že meno Syna je Ježiš.
A vieme, že Duch Svätý v nás je Ježiš v duchovnej forme: “Teraz som s vami a budem vo vás”.
Takže keď dal Ježiš apoštolom príkazy o krste, čo robil Peter asi o sedem dní neskôr?

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. (Sk 2,38)

 1. Robte pokánie
 2. Nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov
 3. Dostanete dar Svätého Ducha

Priatelia, Ježiš je meno Otca, Ježiš je meno Syna a Ježiš je meno Ducha Svätého. Ak by mal každý z nich tri rôzne mená, Ježiš by bol prikázal krstiť v menách (množné číslo). Ale Ježiš taký príkaz nedal. Jeho meno v krste je životne dôležité.

Preto Ježiš aj na inom mieste hovorí:

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mk 13,13)

Ježiš nie je členom božskej trojice. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. (Kol 2,9)

Ježiš nie je druhou osobou svätej trojice. A nikdy ňou nebol: Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Otec je v Ježišovi, Syn je v Ježišovi aj Duch Svätý je v Ježišovi. Preto Ježiš nie je súčasťou božstva, ale celé božstvo prebýva v Ňom.

Čo sa tu učíme? Písmo hovorí, že meno Ježiš v krste je pre spásu nevyhnutné:

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4,12)

Spása je presne to, čo meno JEŽIŠ znamená. Hebrejské slovo YESHUA znamená SPÁSA. Preto povedal anjel Jozefovi: dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Mt 1,21)

A apoštol Pavol hovorí:

A teraz – čo čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno! (Sk 22,16)

Viem, táto pravda s mnohými z vás zatrasie do základov. A mnohí sa možno pýtate, ako ste mohli byť klamaní taký dlhý čas. Ale dnes vidíš, rovnako ako ja, že mnohé z toho, čo nás učili, či učia, nie je pravda. Toto je dôvod, prečo som na začiatku vyzývala najprv si dôkladne prečítať svedectvo o Božstve. 

A aj keď sa to mnohým bude zdať tvrdé, verte, že ja nemôžem nehovoriť, ako mi prikázal Pán. Väčšina kresťanov a protestantov sa rúti do náručia Antikrista a Falošného proroka. Ak slepo ostanete vo falošnom kresťanstve, pôjdete rovnakým smerom ako oni. Ale Boh hovorí: …Vyjdite z neho, môj ľud…

Toto evanjelium, ktoré aj týmto spôsobom hlásam, máme nielen poslúchnuť, ale musíme ho hlásať aj ďalším:

Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. (Mt 24,14)

Takže si dobre uvedomte, čo nám tu Boh hovorí a nedajte sa zviazať tradíciami. Vzor falošných cirkví sa opakuje už stáročia:

 • Duchovné prebudenie
 • Inštitucionalizácia
 • Kompromisy
 • Koniec denominácie

Ak toto vidíte, či pozorujete, že sa deje vo vašej cirkvi vedzte, vedzte, že nastal čas rozhodnúť sa pre Krista, nie pre organizáciu a jej tradície. Ostaňte s Pánom a Jeho Slovom. Áno, tradície sú mocné a nie všetky zlé. Ale rozhodnutie skoncovať s nimi pre nasledovanie Pravdy je naozaj duchovne, Bohom veľmi obohacujúce. Práve teraz ťa Boh potrebuje pre znovuzrodenie pravého, biblického kresťanstva. A pozývam ťa, aby si bol/ a jeho súčasťou.

To, čo ste dnes čítali sa bude už čoskoro hlásať zo striech a spôsobí zovuzrodenie skutočného kresťanstva, založeného na jedinom Bohu – Ježišovi Kristovi.

Preto vás pozývam pripraviť Pánovi Nevestu, hodnú obliecť si čistý kment, ktorá nesie Jeho meno. Písmo hovorí, že keď sa Ježiš vráti, príde pre svoju Nevestu, ktorá nesie Jeho meno. Ježiš sa vráti pre tých, ktorí sú pokrstení v Jeho mene. To je tvoje miesto – Kristova Nevesta. A keď sa Ježiš vráti, budeš uchvátená v ústrety Ženíchovi. Aký neuveriteľný deň to bude!

Ja to nechcem zmeškať, a som si istá, že ani ty.

Zuzana

Leave a Reply