IMG 6392

Nepohodlná pravda o vianociach

1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov,
7 On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!
7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať.
17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. 20 Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
6 Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!
Na štrnásty deň prvého mesiaca podvečer bude Pánov Prechod
na pätnásty deň toho istého mesiaca je sviatok Pánových nekvasených chlebov: sedem dní budete jesť nekvasené chleby. 
10 „Hovor Izraelitom a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi! 11 On bude snop podávať pred Pánom, aby vám získal zaľúbenie; v deň po sobote ho bude kňaz podávať.
 15 Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov 16 až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia). 17 Zo svojich bydlísk prinesiete dva chleby na podávanie, ktoré budú z dvoch desatín efy jemnej múky, upečené s kvasom ako obeta prvotín pre Pána.
24 „Povedz Izraelitom: Prvý deň siedmeho mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom s trúbením a so svätým zhromaždením. 
 27 Desiaty deň tohto siedmeho mesiaca je však Dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu.
34 „Povedz Izraelitom: Od pätnásteho dňa tohto siedmeho mesiaca bude na Pánovu počesť sedem dní slávnosť Stánkov
10 Vy ste mi svedkami – hovorí Pán – a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi a pochopili, že som to ja, predo mnou nebol utvorený nijaký Boh a ani po mne nebude. 11 Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa.
Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.
15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. 18 On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. 19 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť
32 A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.
9...Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.
26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
6 Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.
11 Všetko urobil vhodne na svoj čas: do srdca im vložil (tušenie) večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.
1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.
1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3 Duch, ktorý nevyznáva, že  Ježiš prišiel v tele, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. 4 Vy, malé deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo väčší je ten, ktorý je vo vás, než ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 6 My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.
4 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 6 milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy
9 Do troch dní sa poschodili do Jeruzalema všetci mužovia (pokolenia) Júdovho a Benjamínovho. Bolo to v deviatom mesiaci, dvadsiateho toho mesiaca. Celý národ sedel na priestranstve pred Božím príbytkom a triasol sa pre samu vec i pre lejaky. 13 Ale ľud je početný, je sezóna dažďov a nevydržíme stáť vonku, a potom to nie je práca na jeden deň ani na dva, lebo sme sa veľmi mnohí previnili v tejto veci
22 Kráľ však sedel v zimnom dome – bol deviaty mesiac – a pred ním bolo rozpálené ohnisko.
8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 10 ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj tá svätá vec, čo sa z teba narodí, bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.
3 Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.
1 Lepšia je dobrá povesť než (voňavý) olej. Lepší je deň smrti ako deň narodenia.
1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.
1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“ 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 15 A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.
4 A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, 5 lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
7 A Pán povedal Samuelovi: „Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi.
19 A všetok ľud hovoril Samuelovi: „Modli sa za svojich sluhov k Pánovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli! Veď sme ku všetkým svojim hriechom pripojili vinu, že sme si žiadali kráľa!“
8 Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.
14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých, 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré konali bezbožne, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici.
23 Na konci ich kraľovania, keď hriešnici doplnia mieru, povstane kráľ s bezočivou tvárou, ktorý sa vyzná v úkladoch. 24 Vzrastie jeho moc, nie však z vlastnej sily, neuveriteľne bude pustošiť, bude sa mu dariť a urobí to: bude ničiť mocnárov i svätý ľud. 25 Pre jeho rozum budú mať úspech úklady v jeho ruke; vo svojom srdci sa bude vyvyšovať, bezstarostne bude nivočiť mnohých, povstane proti kniežaťu kniežat, bude však zlomený bez (prispenia) ruky.
17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.
1 Znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri vozy vystupovali spomedzi dvoch vrchov; vrchy boli kovové. 2 V prvom voze boli hnedé kone, v druhom voze čierne kone, 3 v treťom voze biele kone, vo štvrtom voze kone strakaté, mocné. 4 Ozval som sa a pýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to, môj pane?“ 5 Anjel mi odvetil: „To sú štyri vetry neba, ktoré vystupujú; predtým stáli pred Pánom celej zeme. 6 V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním; strakaté idú do južnej krajiny. 7 Mocné vyšli a usilovali sa prejsť po zemi.“ I riekol: „Choďte, prejdite zemou!“ Nato prešli zemou. 8 Potom na mňa zavolal a vravel mi: „Pozri, tie, čo idú do severnej krajiny, uhasili mi ducha v severnej krajine.“
1 A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil. 3 Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ 4 A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč. 5 Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. 6 A počul som, akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; ale olej a víno nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ako volala: „Poď!“ 8 A videl som: Hľa, plavý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou.
19 Ducha neuhášajte!
8 Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.
44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.
42 A prsty nôh čiastočne zo železa a čiastočne z hliny: kráľovstvo bude zčasti mocné, zčasti krehké. 43 A že si videl železo, pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou.
26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený – akože potom obstojí jeho kráľovstvo?
1 Kráľ Nabuchodonozor urobil zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šírka šesť lakťov. Postavil ju na rovine Dura v babylonskej provincii. 2 Nato dal Nabuchodonozor zvolať námestníkov, úradníkov a sudcov, vojvodcov, predstavených a prefektov a všetky kniežatá krajín, aby sa zišli na posviacku sochy, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. 3 A zišli sa všetci námestníci, úradníci, sudcovia, vojvodcovia, predstavení a vznešení, ktorým bola zverená moc, i všetky kniežatá krajín na posviacku sochy, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. Stáli pred sochou, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. 4 A hlásateľ hlasno oznamoval: „Oznamuje sa vám, národy, kmene a nárečia: 5 V tú hodinu, keď začujete zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padnite a klaňajte sa zlatej soche, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. 6 Kto by však nepadol a neklaňal by sa, v tú hodinu ho hodia do rozpálenej pece.“ 7 Preto potom len čo rôzne národy počuli zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padali všetky národy, kmene a nárečia a klaňali sa zlatej soche, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor.
29 Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. 30 Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.
26 a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť.

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova. Interaktívne súradnice sú viditeľné IBA pre notebooky a desktopy.)

Mnohí tvrdia, že vianoce sú sviatkami lásky, pokoja, radosti, rodiny a pohody. Pravdou však je, že zatiaľčo sa vianočná výzdoba, recepty a počet hostí v tieto dni mení naozaj pravidelne, v človeku, ktorý tvrdí, že nimi oslavuje narodenie Spasiteľa, sa dodnes nezmenilo smerom k Ježišovi vôbec nič, alebo len veľmi málo. Po ohlásení lásky, pokoja a radosti začne každý robiť presný opak toho, čo hlása: ženy začnú nekonečné upratovanie, nákupy, pečenie, obchody sa predbiehajú v lákaní zákazníkov, začne sa nekonečné okrikovanie detí, poniektorí muži absolvujú nekonečné postávanie pred obchodmi, čakajúc na ženy, deti sú ponechané vo väčšine prípadov samé na seba, alebo okrikované stresovanými a frustrovanými rodičmi. Nik v pravde nesvedčí, ani nežije pokoj, vieru ani lásku, iba človekom prikázaný a naprogramovaný chaos, stres, netrpezlivosť, hádky a nech sa nik neurazí, aj povinné oslavy v kostoloch. Čo za sviatok, či tradícia vianoce naozaj sú? Čo o nich hovorí Boh? Čo sa nimi vlastne oslavuje a prečo, aká pravda sa nimi zakrýva a k čomu vedie?

Ako som už spomenula, väčšina ľudí tvrdí, že vianoce sú kresťanskou tradíciou. Ale toto vôbec nie je pravda. Písmo o ničom takom nikde nehovorí, ani neučí. Pozrime sa však najprv na samotnú definíciu tradície z pohľadu teológie:

Samotná definícia slova tradícia uvádza, že je to môže byť čokoľvek, a potom menuje, čo všetko sa za tradíciu môže vydávať a vydáva. Takto vidíme, že tradícia je v teológii definovaná ako doktrína, o ktorej sa predpokladá, že má božskú autoritu, hoci nepochádza z Písma, a to najmä:

 • (v kresťanstve) doktrína, ktorá nie je explicitná v Biblii, ale usudzuje sa, že vychádza z ústneho učenia Krista a apoštolov.
 • (v judaizme), nariadenie ústneho zákona nie z Tóry, ale usudzuje sa, že ho Boh dal Mojžišovi.
 • (v islame), príslovie alebo skutok pripísaný prorokovi, ale nezaznamenaný v Koráne. (zdroj: internet, Wikipédia/tradícia)

Nech Boh žehná jedného z mojich prvých učiteľov viery, ktorý mi už pred rokmi povedal: “Neštuduj teológiu, z nej nevyžiješ.” Mal 100% pravdu. Katolícka teológia učí lži, ktoré Boh v Písme nazýva učenie démonov (dôkaz 1Tim 4,1). Kto srdcom pozoruje to, čo číta a počúva, ten už aj sám vidí, že teológia vyhlasuje za tradície čokoľvek, čo NEMÁ PÔVOD v Písme, rozumej: čo nepochádza od Boha, ale sa za Božie považuje a preto aj ľuďmi vyhlasuje. A presne takou tradíciou, nepochádzajúcou od Boha, ani z Písma, sú vianoce.

Slovo kresťanské označuje čokoľvek, založené na Kristovi, alebo Jeho učení. Nech sa nik neurazí, ale je nemožné nazývať kresťanským niečo, čo Kristus sám nikdy neprikázal, neučil a od svojho ľudu nikdy nechcel. Verte, Ježišovi ani na um neprišlo oslavovať Jeho príchod na svet v schránke, ktorá bola len odbleskom toho, kým Ježiš, čoby Všemohúci a jediný Boh, skutočne je. Vianoce preto nie sú kresťanskou tradíciou, rozumej založenou na Kristovi a Jeho učení. Sú obyčajnou, ľudskou tradíciou, založenou na úplne inom základe, než sa ľuďom hovorí. Jedným z nepopierateľných dôkazov je aj fakt, že sviatky, ktoré Boh naopak – sláviť prikázal, majú konkrétny dátum, zjavujúci zámer Boha s týmto sviatkom. Biblia vianoce naozaj NIKDE nespomína, neučí, a už vobec nekáže ako prikázaný kresťanský sviatok pod trestom hriechu. Toto učí, vyhlasuje a pod trestom prikazuje iba falošný systém viery, zvaný katolicizmus. Ja viem, že tu hovorím priamo proti najväčšiemu falošnému systému viery na svete a proti najväčšej inštitúcii, ktorá tento falošný systém viery propaguje a hlása ako tradície už celé storočia, ale toto je pravda Písma. Vôbec tým však nemám v úmysle posudzovať tých, ktorí sú v tomto systéme klamaní a podvádzaní už celé desaťročia, hoci úprimne hľadajú Boha. Čo tvrdím, je založené na Pravde Božieho Slova – na Kristovi a Jeho osobnom učení. Že hovorím pravdu, dokážem nielen Božím Slovom, ale aj historickými dôkazmi.

Smutným faktom však aj tu ostáva, že aj veriaci, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania, túto pravdu Písma vôbec nepoznajú a väčšina z nich navyše nemá ani len potuchy o tom, ktoré sviatky Boh naozaj sláviť prikázal a prečo. A preto ostávajú pri slávení toho, čo ich dušiam nijako neprospieva. Ignorovaním pravdy Božieho Slova vlastne hrešia a hriech Boha naozaj nijako neoslavuje. Boh o takýchto márnych, ľudských tradíciách a aj ich odovzdávaní ďalším generáciám, hovorí skutočne varovné slová. Dôkaz:

A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. (Mk 7,13)

Dobre si všimnite, že Boh tu ľudí usvedčuje z hriechu: “A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate.” Ak si niekto myslí, že toto nevadí a že hriech ignorovania a rušenia Božieho Slova a odovzdávanie márnej, ľudskej tradície, ostane bez následkov, fatálne sa mýli. Boh je síce veľmi dlho trpezlivý a zhovievavý, ale žiadne ľudské správanie bez následkov nenecháva (dôkaz Ex 34,7; Gal 6,7). Odovzdávanie falošného učenia a tradícií, ktoré rušia Božie Slovo, Boh sám nazýva hriechom pohoršovania a všetkým, čo toto robia, oznamuje aj jeho následky (dôkaz Mt 5,17-20; Mt 18,6-7).

Ak teda naozaj a úprimne veríme v Ježiša a ak chceme naozaj Ním prikázané sviatky sláviť a tým Ježiša náležite oslavovať, musíme ich najprv my sami poznať a vedieť, kedy ich Najvyšší Boh a Pán, Ježiš Kristus, sláviť prikázal a prečo. Iste mi tu dá každý za pravdu, že tak, ako o záležitostiach firmy rozhoduje jej majiteľ, tak, ako o výrobku rozhoduje jeho výrobca, a o rodine rodič, tak o záležitostiach oslavy Boha ako aj učenia o Ňom a všetkého, čo sa Boha týka, rozhoduje Boh. A tento náš jediný a pravý Boh nám od začiatku prikazuje sláviť celkom sedem sviatkov, z ktorých tri sú výročné sviatky (v presne určené dni) a vianoce medzi nimi naozaj nikdy neboli a nie sú:

 1. Sviatky Prechodu – veľkej noci (Lv 23,5)
 2. Sviatky Nekvaseného chleba (Lv 23,6)
 3. Sviatok Žatvy Prvotín (Lv 23,10.11)
 4. Päťdesiatnica – Turíce (Lv 23,15-17)
 5. Sviatok Poľníc (Lv 23,24)
 6. Deň Zmierenia (Lv 23,27)
 7. Sviatok Stánkov (Lv 23,34)

Toto je výpočet všetkých, Bohom prikázaných sviatkov, ktoré sú skutočnou tradíciou cirkvi a ktoré slávili a pripomínali si aj apoštoli, aj všetci veriaci prvotnej Cirkvi až do momentu veľkého odpadu (obdobia temna). Ako vidíte, vianoce sa tu nikde nespomínajú, ani neprikazujú. Prečo Ježiš Kristus vianoce ako oslavu svojho narodenia nikdy nechcel, neučil a preto sláviť nikdy neprikázal? Prečo ich Ježiš nikdy ani len nespomenul, čím je nad slnko jasné, že tieto nie sú kresťanskou, ale iba ľudskou tradíciou? Odpoveďou je Jeho vlastné Slovo:

Pozrime sa na uvedené verše bližšie, aby sme pochopili, prečo vianoce Ježiša naozaj nikdy neoslavovali a neoslavujú:

Gn 1,1: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
– Boh je odvekov a naveky. Predtým, než tu bola nejaká zem, voda, vzduch a všetko ostatné, tu bol iba večný Duch. Žiaden čas, priestor, iba Boh – Duch.

Ex 13,21-22: Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať. A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu.
– Ježiš putoval a strážil svoj ľud oblačným a ohnivým stĺpom. Prečo? Lebo tým im Ježiš jasne dával najavo, že je Duch. Oblačný, ani ohnivý stĺp nemožno uchopiť do rúk, nemožno ho niekam zavrieť, ani ho manipulovať, je tak? Presne tak je nemožné manipulovať – rozumej: ovládať živého Boha.

Jn 1,1-4: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
– Ježiš je Stvoriteľom všetkého viditeľného i neviditeľného. On je všemohúci Boh. Nie je súčasťou žiadnej trojice, On je Jediný, pravý Boh (dôkazy Iz 43,10-11; Kol 2,9 atď.). Slovo v 1.verši, preložené z gréckeho “Logos”, neoznačuje Písmo, ani písané, Božie Slovo, ale znamená “výraz”. Tým sa myslí, že Ježiš, čoby dokonalý človek, bol výrazom Boha, ktorý je Duch. Fyzický Ježiš bol odbleskom, výrazom Boha – Ducha, ktorým v skutočnosti je. Preto je nemožné sláviť narodenie odblesku, výrazu Boha. A ako nemožno manipulovať ohnivý ani oblačný stĺp, tak je nemožné manipulovať Ježiša – Slovo večného života. Ježiš je nielen večný Duch a Život, On nie je len Výraz (Slovo), ktoré sa stalo telom, ale On je Zákon sám. On je všetkým vo všetkom a všetko v Ňom spočíva a bolo stvorené Ním a pre Neho (dôkaz Kol 1,15-19). A ako si v tele žiaden úd a orgán nemôže robiť, čo sa mu zachce, ale na všetko vychádza impulz z hlavy, presne tak si v živote viery nemôže veriaci robiť, čo sa mu zachce, ale musí poslúchať príkaz Hlavy – Krista. Nie človeka, ani pápeža, ani kňaza, ktorý ho zvádza a klame, ale Krista – Pravdu. Prečo? Lebo všetko, čo bolo stvorené, aj my – veriaci – sme boli stvorení pre Krista, nie pre seba, ani pre žiadnu organizáciu, ani pre jej predstaviteľov. Iba pre Ježiša Krista – jediného a pravého Boha.

Jn 4,24: Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.
– Bohu sa možno klaňať, rozumej: Boha možno uctievať iba životom podľa Ježišovej vôle. Nie prázdnymi, či bezduchými tradíciami, ktoré Ho, naopak, znevažujú a urážajú.

Kol 1,15-16: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.
Ježiš ako človek na zemi bol OBRAZOM neviditeľného Boha. Neviditeľný Boh je DUCH, je tak? Ak bola Jeho telesná schránka obrazom podstaty Boha, ktorou je DUCH, logicky nasleduje otázka: Prečo človek oslavuje obraz a nie skutočnosť? Veď tým človek dokazuje len to, že svojho Boha vôbec nepozná, že s Ním nemá vzťah, že vôbec nepozná Jeho Slovo, ani princípy Božieho kráľovstva, a že nemá ani Ježišovho Ducha, ktorý je opakom nevedomosti a ktorý vovádza do plnej pravdy. Preto človek nerozumie, čo za sviatok vianoce sú, a že nimi Boha nielen neoslavuje, ale uráža. A túto svoju fatálnu neznalosť Boha človek nazýva “tradíciou Cirkvi, či kresťanstva”? Veď už samotné slovo kresťan znamená “malý Kristus”, inak povedané: “malý pomazaný – vybavený mocou z výsosti” (slovo Kristus znamená Pomazaný). A vieme, že Boh svoju moc Ducha Svätého neposlušným, ani tým, čo nie sú Jeho, nikdy nedá (dôkaz Sk 5,32; Rim 8,9).

1Tim 3,16: A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.
– Ježiš sa narodením v tele iba UKÁZAL – ZJAVIL ľuďom, aby im osobne ukázal príklad toho, čo čaká od nich, ako od svojich detí. Ale toto nie je deň jeho narodenín, keďže Ježiš je od vekov a je naveky.

NARODIL SA JEŽIŠ SKUTOČNE V DECEMBRI?

NIEA jedinou istotou a dôkazom v tejto veci, je Slovo nášho Pána. Pozrime sa preto priamo na to, čo o okolnostiach narodenia Ježiša hovorí Písmo a prečo. Ak tvrdíme, že vianocami dodržiavame tradície cirkvi, či kresťanské tradície, potom tvrdíme, že túto tradíciu sme sa naučili od Krista a jeho apoštolov, je tak? Lenže toto naše tvrdenie nie je pravda a je neuveriteľné, ako málo ľudí sa nad tým čo len zamyslí. Ak by boli vianoce tradíciou pochádzajúcou od Krista (kresťanským sa predsa označuje všetko, čo pochádza od Krista), potom by sme predobraz ich slávenia museli vidieť už v Starom Zákone, je tak? Ale Starý Zákon toto nikde neučí. Dokonca ani len nenaznačuje.

Čo na túto tému hovorí Nový Zákon? Lukáš píše vo svojom evanjeliu jasne, že Mária počala Ježiša po návšteve anjela Gabriela, čo bolo v šiestom mesiaci (dôkaz Lk 1,26-27). Ak k šiestemu mesiacu pripočítame 9 mesiacov trvajúce tehotenstvo, je jasné, že Ježiš sa v decembri narodiť nemohol. Písmo totiž jasne hovorí, že Mária neporodila predčasne, ani Ježiša neprenášala, ale že Ježiš sa narodil presne v momente, keď nadišiel čas pôrodu (dôkaz Lk 2,6). Vieme, že Boh je Pánom času a že všetko spravil vhodne na svoj čas (dôkaz Kaz 3,11). Matematika je v tomto prípade ľahká. Ak Mária počala v šiestom mesiaci, Ježiš sa nenarodil skôr, než 9 mesiacov neskôr, čo znamená, že sa narodil najskôr začiatkom marca. Je naozaj neuveriteľné, koľké storočia je ľuďom predkladaná lož, a ako jej ľudia zaťato veria aj napriek tomu, že sa im spomínané pasáže Písma čítajú v kostoloch naozaj každý rok a to počas celého obdobia tohto vymysleného sviatku. Ježiš mal aj tu úplnú pravdu: Majú uši, ale nepočujú, srdce si zavreli….

Pravdou teda je, že ani Nový Zákon sláviť vianoce neučí a katolicizmus o Ježišovom narodení v decembri klame rovnako, ako aj o tom, že tento sviatok prikázal Boh a kto sa tejto lži odmieta účastniť, má podľa nich hriech. Nemá. Hriech je tu len na strane tých, čo sa tejto ohavnej lži dopúšťajú a klamú milióny navyše aj tvrdením, že ich Boh za neslávenie výmyslu potrestá. História prvotnej cirkvi a tradície, ktoré zachovávali podľa príkazu a učenia Ježiša Krista už od čias Mojžiša, a ktorú vidíme aj v knihe Skutky apoštolov, naozaj ani na jedinom mieste žiadne vianoce, ani oslavu príchodu Boha na svet vo fyzickej forme, nespomína. A nerobia tak ani apoštolské listy, ktorými sú nám dané úpravy pre život kresťana podľa Božej vôle, vo všetkých jeho aspektoch (od výberu partnera, cez manželstvo, prácu, až po správanie sa cirkvi až do druhého príchodu Ježiša na zem), nič podobné ani len nenaznačujú. Práve naopak – varujú nás pred falošnými apoštolmi a luhármi, ktorí majú vo svedomí vypálené znamenie, majú ducha Antikrista a učia diablove doktríny (dôkaz 1Tim 4,1-3; 1Jn 4,1-6). A nemôžeme nespomenúť ani druhé Božie prikázanie (katolicizmom z desatora už vyňaté), ktoré zakazuje výrobu, poklonu, aj modlitbu k sochám, obrazom a tepaným, či tesaným, či inak vyrobeným podobám Boha, anjelov a iných stvorení (dôkaz Ex 20,4-6). Lenže katolicizmus aj tu učí opak, keďže jeho predstavitelia prikazujú a oklamaní veriaci sa klaňajú aj – prepáčte – aj somárovi, aj baranom za ohrádkou. Oklamaní ľudia ani len netušia, že porušovaním Božieho prikázania Boha iba urážajú.

Autor jednej z biblických kníh, Ezdráš, píše vo svojej knihe veľmi jasne, že mesiac Chislev (deviaty mesiac židovského kalendára) bol naozaj známy ako veľmi chladný a daždivý. Potom, čo Ezdráš  hovorí, že sa zástupy zhromaždili v Jeruzaleme “v deviatom mesiaci [Chislev], na 20.deň tohto mesiaca,” Ezdráš píše, že ľudia sa “triasli . . . pre husté lejaky.” Pokiaľ ide o poveternostné podmienky v tomto období roka, samotní zhromaždení povedali: “Je sezóna dažďov. Nie je možné ostať vonku.” (dôkaz Ezd 10,9.13; Jer 36,22). Nečudo, že pastieri, žijúci v tejto časti sveta nenechávali v tomto čase svoje stáda nocovať vonku, zvlášť pred príchodom Decembra!

Biblia však jasne hovorí, že pastieri, v čase narodenia Ježiša, strážili svoje ovce vonku. Evanjelista Lukáš o tomto fakte píše doslova, že v čase narodenia Ježiša, pastieri “v noci bdeli a strážili svoje stádo” blízko Betlehema. (dôkaz Lk 2,8-12). Je dôležité si všimnúť, že pastieri vlastne žili vonku, nie že von, pásť svoje stáda, vychádzali iba cez deň. Svoje stáda mali teda vonku aj v nociVyjadruje tento popis vonkajšieho života pastierov a poveternostné podmienky decembrového daždivého a chladného počasia v Betleheme, podmienky narodenia Ježiša? Nie, nevyjadruje. Takže okolnosti týkajúce sa narodenia Ježiša jasne ukazujú, že Ježiš sa nenarodil v decembri.

Božie Slovo hovorí veľmi presne, kedy Ježiš zomrel, ale opisuje len veľmi málinko a zámerne nepriamo, kedy sa narodil. Aj tento nepriamy opis však sleduje presný cieľ a zámer Boha. Nie je to tu ani náhodne vynechané, ani zabudnuté. Boh je neomylný a to znamená, že ani v tejto veci sa nijako nepomýlil. Len nám tu jasne zjavuje, že dôležité je čosi iné, nie jeho “fyzické narodeniny”. Koniec koncov, Boh je odvekov a naveky, neprišiel odnikadiaľ, On je večný a ako Boh nemá otca, ani matku a teda ani deň narodenia (pozri Lk 1,35; Hebr 7,3). Toto pripomína slová kráľa Šalamúna: “Lepšia je dobrá povesť než (voňavý) olej. Lepší je deň smrti ako deň narodenia.” (dôkaz Kaz 7,1). Nie je preto vôbec prekvapujúce, že Biblia poskytuje veľa podrobností o Ježišovej službe a smrti, ale málo podrobností o čase jeho narodenia. Ako sme už povedali, všetko, čo Boh do Písma napísať chcel a dal, sleduje a zjavuje zámer Boha. Zámerom Boha nikdy nebolo oslavovať odblesk Jeho slávy, ale Jeho pravú podstatu – Ducha – a to prijatím znovuzrodenia a životom podľa Ducha večného života. A toho na všetkých, ktorí v Neho uverili a poslúchali Ho, Ježiš vylial až po svojej smrti, nie pri narodení.

PODSTATA VIANOC, KTORÁ SA NIMI ZAKRÝVA

Poznajúc skutočnú pravdu Boha o sviatkoch a tradíciách ich slávenia, potom sú logickými nasledujúce otázky:

 1. Prečo sú ľudia celé storočia klamaní údajnými služobníkmi Boha, že sa Ježiš narodil v decembri, keď Ježiš sa v decembri vôbec nenarodil?
 2. Prečo katolicizmus vyhlasuje ľudskú tradíciu, zvanú vianoce, za prikázaný, Boží sviatok a uzatvára jej slávenie pod hriech, keď Boh nikdy nič také neprikázal, ani Mu na um nezišlo?
 3. Čo sa za dátumom vianoc naozaj skrýva a vznik čoho si tu kto pripomína?

Odpovede na tieto otázky nájdeme znova v Pánovom Slove:

 1. To, čo sa ľuďom dodnes odovzdávalo ako pravdy viery, bolo zvodné učenie démonov. Klamanie ľudí katolicizmom je vedomé a zámerné a predstavitelia tohto systému viery to veľmi dobre vedia. Preto tieto katolícke (nie kresťanské) sviatky neslúžia Bohu, ani Ho neoslavujú, ale dejú sa pre mrzký zisk. Tým ziskom je politická moc v prvom rade a rast jej finančného kapitálu na upevňovanie a podporu tejto moci (dôkaz 1Tim 4,1-3).
 2. Pretože katolícka cirkev je politicko-náboženská inštitúcia, nie Božou Cirkvou (dôkaz Zjv 17,1-7.15.18). Preto Boh svoj ľud z tohto falošného systému volá ODÍSŤ (dôkaz Zjv 18,4-5), sleduje predovšetkým zámery politické a keďže politika je satanovým nástrojom vlády, nie Božím, sleduje sa tu Satanov zámer a cieľ (dôkaz 1Sam 8,7). A že Ježiš nikdy pre svoje deti svetskú vládu v zmysle kráľov, prezidentov a diktátorov nikdy nechcel, hovorí jasne (dôkaz 1Sam 12,19). Ak Boh nechcel politickú vládu nad svojím stvorením, nechcel ani alianciu Božej Cirkvi s politikou. Preto tejto politicko-náboženskej organizácii ohlasuje trest, nie požehnanie. Ako vidno z Božieho Slova, katolicizmus ľudí opíja vínom smilstva. A ako hovorí Boh sám, smilníci budú mať podiel v jazere horiacom sírou, nie v Božom kráľovstve (dôkaz Zjv 21,8; Júd 14-15). To je dôvod, prečo Ježiš volá svoj ľud z tohto falošného systému preč.
 3. Narodením Spasiteľa sa v skutočnosti prekrýva vznik Svätého Rímskeho Impéria, ako poslednej svetovej vlády pred príchodom Ježiša Krista a korunovácia jej cisára. Písmo jasne učí, že tomuto Svätému Rímskemu Impériu, alebo jednotnej svetovej vláde posledných čias, bude vládnuť politický vodca, zvaný Antikrist a jeho pomocníkom bude Falošný prorok – posledný pápež katolicizmu (dôkaz Zjv 13). Táto aliancia politiky a náboženstva bude nástrojom Satana a ako hovorí Ježiš sám, bude nielen zabíjať svätých Najvyššieho, ale  bude bojovať aj proti Baránkovi, v čase Jeho druhého príchodu na zem (dôkaz Dan 8,23-25; Zjv 12,17). Dôkazom, že katolícka cirkev je politicko-náboženskou inštitúciou, nie Božou Cirkvou je aj fakt, ktorý vidíme a sledujeme po každých voľbách hláv štátov sveta: či nechodia všetci zvolení prezidenti a králi po svojom zvolení najprv do Ríma, upevniť alianciu s katolíckou cirkvou a jej predstaviteľom? A to sa deje len preto, aby tak katolicizmus poháňal ľudí v poslušnosti politikom. Ešte stále veríte, že katolicizmus, je nástrojom Boha? Ale Boh o ňom, ako aj o ďalších troch falošných systémoch viery prorokuje už v Zach 6,1-8 a začiatok jeho pôsobenia opísuje v Zjv 6,1-8 ako o systéme viery, zvanom biely duch, a hovorí o ňom, že tento systém viery uháša Pánovho Ducha. A Pánovo Slovo učí naopak, že Pánovho Ducha máme roznecovať, nie uhášať (dôkaz 1Sol 5,19). To, čo sa správa v protiklade s Božou vôľou, nemôže byť Boží nástroj, ani vôľa pre Jeho ľud.

Už vieme, že Ježiš nám vianoce sláviť neprikázal a sláviť neučil a preto o nich, čoby prikázanom, ani ľudskom sviatku, v Písme niet ani zmienky. A vieme, že Boh prikázal sláviť dohromady iba sedem sviatkov, a že vianoce medzi nimi nikdy neboli a nie sú. Okrem toho sme priamo v Písme videli, že sviatkom, ktoré Ježiš sám naozaj prikázal, a ktorých slávenie ustanovil z pokolenia na pokolenie, ustanovil aj celkom KONKRÉTNY DÁTUM. Nie pohyblivý, ako to katolicizmus klamlivo učí o sviatku Veľkej noci.

Poviem to priamo: slávenie vianoc ako ľudskej tradície, bez lži o tom, že Ježiško nosí darčeky (čo je ponižovaním Boha na zásielkovú službu), a bez utekania do kostola NIE JE HRIECH. Je to len obyčajný ľudský zvyk, nemajúci základ v Písme, ani v Bohu. Je to to isté, ako oslava narodenín.

Hriechom je fakt, že katolicizmus lož o Bohom prikázanom slávení vianoc (?!), ako sviatku Jeho narodenia, uzatvára pod hriech, čím hovorí a učí toto:Každý, kto našu lož o vianociach odmieta, neprijme a sláviť do kostola nepríde, má hriech.”  Takto vyhlasujú Boha za luhára a toto je rúhanie a hriech. A o luhároch Boh hovorí jasne, že títo majú podiel v jazere horiacom sírou, nie v Božom kráľovstve (dôkaz Zjv 21,8).

Zamyslite sa predsa: Kde v Písme Boh, ktorý je Pravda sám, odmietanie lži a oslavu klamstva nazýval hriechom? NIKDE! Práve naopak, Boh hovorí jasne, že otcom lži je SATAN (dôkaz Jn 8,44). Koho teda oslavuje lož? Satana. A katolicizmus práve túto lož učí a tým všetci, čo tejto lži veria a dopúšťajú sa jej (rozumej: majú podiel na tejto oslave klamstva), rušia Božie Slovo pre svoje obyčaje a TÝM HREŠIA. Celé je to teda presne opačne, než sa ľuďom predkladá.

Poviem to ešte inakšie: Pokojne si postav stromček a daj rodine darčeky. Len neznesväcuj seba ani svoje deti klamstvom o narodení Ježiša v decembri, neklam ich, že majú hriech, ak sa onoho divadla v mene lži nezúčastnia, a že tie darčeky pod stromčekom doniesol Ježiš. A už vôbec nechoď na žiadne polnočné modloslužby falošného systému viery a tých, čo klamú a svojím klamstvom znesväcujú seba, aj duše všetkých, ktorí ich počúvajú a veria im. Len tak neurazíš Boha a nepoškodíš seba, ani svojho blížneho. 

PREČO SA TEDA VIANOCE SLÁVIA PRÁVE 25.decembra? ČO JE TOTO ZA DÁTUM?  

Nuž, historické fakty hovoria jasnou rečou: 25.decembra 800, bol kráľ Karol Veľký korunovaný pápežom Levom III. za cisára Svätého Rímskeho Impéria (viď foto). Od tohto momentu sa spĺňa proroctvo Dan 2,42-43; a ľudstvo sa dostáva do posledných čias pred druhým príchodom Ježiša Krista na zem. Deň korunovácie Karola Veľkého za cisára Svätého Rímskeho Impéria (odtiaľ aj vlajka EU so zlatými hviezdami a modrým pozadím, čo je prevzané z proroctva Zjv 12 a je obsahom tzv.svätého elementu, naznačujúc tak, že sa jedná o Sväté Rímske Impérium), sa zapečaťuje aliancia politiky a náboženstva na upevnenie vlády kráľa sveta, ktorým je Satan (dôkaz Mt 12,26). Každý skutočný kresťan by mal vedieť a poznať proroctvá Písma, ktoré jasne ukazujú, že politici sa vždy snažili upevniť svoju moc aj nábožensky, inak jednotu svojich vlád a spoluprácu ľudu na záujmoch vládcov nikdy nedocielili a dosiahnuť nemohli (dôkaz Dan 3,1-7). Od jeho čias všetci ďalší králi (dnes prezidenti) Svätého Rímskeho Impéria považovali svoje kráľovstvo za potomkov Karla Veľkého, ako aj za pokračovanie francúzskej a nemeckej monarchie. Tieto a ďalšie machinácie viedli ku konečnému rozdeleniu Ríma a Konštantinopolu vo Veľkej schizme (obdobie temnoty) z roku 1054, o ktorej píše aj apoštol Pavol ako o odpade a to dávno predtým, než katolicizmus vôbec vznikol (dôkaz Sk 20,29-30). To je dôvod, prečo sa všetci novozvolení predstavitelia štátov chodia klaňať pápežovi do Ríma. Upevňujú tak politicko-náboženskú alianciu (neviestka sediaca na šelme).

Možno si mnohí poviete: “Ale ja 25.decembra oslavujem narodenie Spasiteľa, nie založenie Svätého Rímskeho Impéria.” Nuž v takomto prípade musím tých, čo takto zmýšľajú, upozorniť na ďalšie Božie prikázania:

On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? (Mt 15,3)

dávaj si pozor, aby si sa nechytil do osídla, keby si ich nasledoval, keď budú pred tebou zničení, aby si nevyhľadával ich bohov a nepovedal: »Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak urobím aj ja.« Nerob tak Pánovi, svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Pánovi ohavné, čo on nenávidí, robili svojim bohom, veď aj svojich synov i svoje dcéry spaľovali svojim bohom v ohni. Čokoľvek ti prikazujem, dbaj, aby si tak robil: nič k tomu nepridáš, ani z toho neuberieš. (Dt 12,30-32)

No vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo v skutočnosti nie sú bohmi. Ale teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná vás, ako to, že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým?! Zachovávate dni, mesiace, obdobia a roky! Bojím sa o vás, či sa azda nenamáham medzi vami nadarmo. (Gal 4,8-11)

Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! (Kol 2,8)

Dovoľte mi tu dve maličké otázočky: Prečo katolícka cirkev verš 32 z 12.kapitoly knihy Deuteronónium vymazala? Lebo katolícke Biblie ho v 12.kapitole naozaj neuvádzajú, hoci originál hovorí jasne: Čokoľvek ti prikazujem, dbaj, aby si tak robil: nič k tomu nepridáš, ani z toho neuberieš (Dt 12,32). Katolícke Biblie tento verš uvádzajú až na začiatku 13.kapitoly, čo žiaden preklad Biblie na svete nerobí. Akú pravdu potom hovorí inštitúcia, ktorá ju z Božieho Slova prepisuje kam chce, alebo z Biblie celé pasáže vynecháva, aby sa ich ľudia nedozvedeli? Je čas prebudiť sa zo sna a začať žiť kresťanstvo, ktoré vyznávame naozaj, nielen naoko. Ježiš bol Boh zjavený v tele, aby nakoniec ľudia poznali, aký bol Boh naozaj. Ale tým to neskončilo. Ježiš povedal: “Teraz som s vami, ale budem vo vás.” Čím povedal: “Videli ste ma a počuli moje učenie. Keď však opustím zem, vrátim sa v duchovnej forme, aby som prebýval vo všetkých, ktorí ma prijmú”. Tento sľub Ježiš naplnil sedem dní po tom, ako opustil zem. Nasledujúce verše zaznamenávajú udalosť, ktorá mení svet:

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť (Sk 2,1-4).

Akonáhle došlo k tomuto vyliatiu Božieho ducha, učeníci už nikdy neboli ako predtým. Začali kázať posolstvo Ježiša Krista a Jeho Kráľovstva. Oživenie prešlo ako prériový požiar cez Jeruzalem, Júdu, Samáriu a do celého sveta. V deň, kedy Ježiš vystúpil do neba, bol učeníkom daný sľub, že sa raz vráti, presne tak, ako odišiel. Všetky proroctvá, ktoré naznačujú, že Jeho druhý príchod nastáva, sa práve teraz spĺňajú.

Na adresu vianoc poviem toľko: nie sú kresťanskou tradíciou a už vôbec nie pripomienkou narodenia Spasiteľa Ježiša, a nikdy ňou neboli, keďže On sa v decembri naozaj nenarodil. Sú obyčajným ľudským obyčajom, sledujúcim zámery toho, kto ich vymyslel. Tu sa iba opakuje, čo už robil Nabuchodonozor – náboženskými predstaviteľmi sa upevňuje politická moc a zjednotenie ríše, ktorej vládcom bude onedlho Antikrist osobne. 25.december je pamätným dňom korunovácie cisára Svätého Rímskeho Impériaoslava poslednej svetovej vlády, prorokovanej 2650 rokov predtým, než vôbec vzniklo. A Daniel jasne prorokuje, že počas tohto posledného impéria sa Ježiš vráti na zem, aby zosadil ľudské vlády a nastolil svoje kráľovstvo, ktorému nebude konca.

Zamyslite sa:Prečo katolicizmus uzatvára slávenie ľudského obyčaja (politickej moci) pod ťažký hriech, keď Boh nič také nehovorí? Veď tým len dokazuje, že opakuje Nabuchodonozorov nezmysel (nič nové pod slnkom).

Dôkaz: A hlásateľ hlasno oznamoval: „Oznamuje sa vám, národy, kmene a nárečia: V tú hodinu, keď začujete zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padnite a klaňajte sa zlatej soche, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, v tú hodinu ho hodia do rozpálenej pece. (Dan 3,4-6). Čoskoro bude vydaný príkaz, aby všetci, ktorí sa odmietnu klaňať Antikristovi, jeho jednotnej svetovej vláde, a ktorí neprijmu jeho znak na pravú ruku a na čelo a nebudú uctievať jednotné svetové náboženstvo, boli zabití. A príkaz na ich zabíjanie bude vydaný Falošným prorokom – posledným pápežom katolicizmu. Dôkaz 

Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.(Zjv 13,11-18).

Ešte stále veríte, že toto oslavuje Ježiša?

Žijeme v čase konfliktov, keď národy neustále bojujú proti sebe. Politické vlády sú neustále zapletené do argumentov a diskusií. Manželstvá sú rozbité a zničené rodiny sú normou. Tí, čo tvrdia, že sú služobníkmi Boha, ľud iba zvádzajú a klamú. Jedni vedome, druhí nevedome, poslušne plniac príkazy pohlavárov. Napriek tomu Ježiš prišiel, aby uzdravil rany a vyriešil konflikty ľudstva. Ale aj v týchto časoch ťažkostí je Ježiš stále odpoveďou. Stále stojí pri dverách každého z našich životov a klope. Ak Ho pozveme a urobíme ho Pánom našich životov, môže nás zachrániť pred zmätkom nášho súčasného sveta a môžeme si vychutnať pokoj na zemi, dobrú vôľu voči ľuďom.

Je možné a aj pravdepodobné, že medzi Izraelom a Palestínou bude podpísaná mierová dohoda, a to už v priebehu budúceho, alebo po ňom nasledujúceho roka. Keď bude podpísaná táto mierová dohoda, prorocký význam bude obrovský. Bude znamenať začiatok posledných sedem rokov známych ako 70. týždeň proroka Daniela. Toto sa Boh vráti späť k židovskému ľudu, aby splnil svoj sľub, že “tak bude celý Izrael spasený” (viď Rim 11,26). To bude znamenať aj začiatok posledných sedem rokov pred bitkou pri Armagedone a druhým príchodom Ježiša na zem.

Počas tohto posledného sedemročného obdobia nastane najväčšia duchovná obnova, akú svet kedy poznal. A práve počas tohto obdobia sa k vláde dostane Antikrist a jeho jednotná svetová vláda. Inými slovami, bude to “najlepší čas” a “najhoršie časy”.

Sprav všetko preto, aby si bol spasený a nespoliehaj sa na klamné reči falošného systému viery.

Zuzana

P.S.: Máš záujem o bilbické štúdium? Kontaktuj našu biblickú, prorockú školu Hlas z púšte. →

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.