Svet Po Vojne

Bude Islam vládnuť svetu?

Vďaka rozvoju udalostí na Strednom Východe, otázka, ktorá dnes mnohých zaujíma je: Bude Islam vládnuť svetu? A bude Antikrist moslimom? Biblia hovorí o Islame špecificky. Kto číta, nech pochopí:

A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som, akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; ale olej a víno nepoškoď!“Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ako volala: „Poď!“ A videl som: Hľa, plavý (zelený) kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou. (Zjv 6,1-8)

Je to slávne proroctvo o štyroch jazdcoch apokalypsy. Je dôležité zapamätať si farby koní, lebo sú veľmi dôležité. A zaujímavé je, že to isté proroctvo nachádzame aj na inom mieste Biblie, v Starom Zákone. Vieme, že ak nájdeme dve proroctvá, týkajúce sa tej istej veci, veľakrát sú jednotlivé udalosti popísané v jednom proroctve, vysvetlené v druhom. V tomto proroctve v Zjavení vidíme kone: bieleho, červeného, čierneho a plavého. V Zach 6 vidíme kone: biele, červené, čierne a strakaté. Dôležitá vec v Zachariášovi je, že toto proroctvo nám vysvetľuje symboliku koní:

Znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri vozy vystupovali spomedzi dvoch vrchov; vrchy boli kovové. V prvom voze boli hnedé kone, v druhom voze čierne kone, v treťom voze biele kone, vo štvrtom voze kone strakaté, mocné. Ozval som sa a pýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to, môj pane?“ Anjel mi odvetil: „To sú štyria duchovia neba, ktorí vystupujú; predtým stáli pred Pánom celej zeme. V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním; strakaté idú do južnej krajiny. (Zach 6,1-8)

To znamená, že tieto štyri kone a ich jazdci, predstavujú štyroch duchov, vychádzajúcich spred Pána do celého sveta a kontrolujú ľudí celého sveta. Sú to systémy viery. Systém viery ale neznamená pravú vieru. Pozrime sa na jednotlivé kone, lebo každý predstavuje niečo iné.

Červený kôň je najľahšou hádankou zo všetkých. Červená je symbolom komunizmu. Je to medzinárodný duch, ktorý ovláda myslenie, záujmy a vlády ľudí. Preto majú komunistické a socialistické krajiny na vlajkách červenú farbu.

Čierny kôň je opakom komunizmu. Je to kapitalizmus. Jeho jazdec má rukách váhy, lebo tieto symbolizujú obchod a komerciu. Každý vie, že všetko na trhu sa predáva, či nakupuje na váhy. Ale je skutočné čierny kôň a jeho jazdec symbolom kapitalizmu? Týždenník Time ešte v roku 1966 definoval koalíciu medzi kapitalistami a socialistami takto: Manželstvo medzi čiernymi a červenými, medzi kapitalistami a socialistami. Červená a čierna ako symboly komunizmu (alebo socializmu) a kapitalizmu sú oficiálnymi farbami týchto systémov nielen medzi politikmi, ale aj medzi žurnalistami. Keď nám Boh dal toto proroctvo pred vyše 2000 rokmi, dal nám ho tak, aby sme mu porozumeli a dokázali identifikovať duchov v naších časoch.

Biely kôň symbolizuje katolicizmus. V knihe Komunizmus, Demokracia a Katolícka moc, jej autor (P.Blanchard) uvádza toto: “Toto sú tri systémy viery, ktoré kontrolujú svet a spôsobujú to najhoršie na zemi.” Jeho kniha pritom nie je žiadnou prorockou knihou, ale knihou o politických vedách. Po jej prečítaní vám však bude hneď jasné, že biely kôň je symbolom katolicizmu. To isté sa dočítame, i keď iným spôsobom, v knihe “Kľúče od jeho krvi,” od bývalého Jeuzitu Malachi Martina. Tento kňaz bol dôverným priateľom pápeža Jána XXIII. Malachi Martin vo svojej knihe hovorí: “Otázkou nie je, či tu raz bude svetová vláda. To je už dané, pretože všetky národy sú už navzájom na sebe závislé. Otázkou je, kto tomuto svetu bude vládnuť.” A potom hovorí toto: “Sú tu tri a iba tri geopolitické sily, s nevyhnutnou doktrínou a štruktúrou byť svetovou vládou. A tieto tri sily sú: komunizmus, kapitalizmus a katolicizmus.” Je teda biela farbou katolicizmu? Oficiálna politika katolíckej cirkvi jasne hovorí, že farba oblečenia pápeža a všetkých jeho dopravných prostriedkov je vždy biela. Prečo biela? Lebo podľa katolicizmu, je biela symbolom svätosti.

Plavý kôň. Originálny výraz, z ktorého bolo preložené slovo “plavý” je chloros. A to v Gréčtine označuje zelenú farbu. Grécky slovník jasne hovorí, že chloros znamená: zelený, alebo plavý zelený. Prečo to teda preložili ako plavý? Aby sme to pochopili, musíme sa pozrieť na iné výrazy v Písme, kde je použitý rovnaký výraz: chloros. A tento výraz sa v Biblii vyskytuje ešte trikrát (Mk 6,39; Zjv 8,7; Zjv 9,4). Všade je tento výraz preložený ako zelený. Iba v Zjv 6,8 je preložený ako plavý. Prečo? Lebo prekladatelia sa učia preklady robiť tak, aby dávali zmysel a nebol pritom porušený pôvodný zmysel textu. A keďže prekladateľom Písma zelený kôň žiaden zmysel nedával, preložili výraz chloros ako plavý. Prekladateľ si totiž neuvedomil, že v Biblii neide o skutočné kone, ale duchovné. A bez tohto pochopenia veci, prekladal text ako každý iný preklad, bez duchovnej symboliky. Ale tým porušil zmysel toho, čo nám Boh chcel oznámiť, keď toto proroctvo odovzdal prorokom. A prečo by mal byť tento výraz v Zjv 6 tiež preložený ako zelený? Lebo na svete existuje systém viery, ktorého oficiálnou farbou je zelenáje to islamizmus. Všetko, čo je spojené s islamizmom je vždy zelené.

Máme tu katolicizmus, kapitalizmus, komunizmus a islamizmus. Hovoríme tu o najväčších systémoch viery našich čias (nie o pravých náboženstvách), ktoré dokonale odrážajú proroctvo Zjavenia 6 a Zachariáša 6. Dnes žijeme v ére zeleného koňa. Sú to časy neuveriteľného vplyvu islamizmu vo svete.

Pozrime sa do Zjavenia, lebo proroctvo o zelenom koni je dané vo v.7-8 a už nasledujúci verš začína opis veľkého súženia:

Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?“ Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni. (Zjv 6,9-11)

Sme v období islamizmu, ale hneď potom – i keď nevieme po koľkých mesiacoch, či rokoch – nastane doba 3,5 ročného času veľkého súženia.

… aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni. (Zjv 6,9)

Vidíme tu veriacich, prenasledovaných pre meno Ježiš a pre vieru v Ježiša Krista, ktorí majú byť zabití podobne ako tí, ktorí od Boha žiadajú pomstiť ich krv. A hneď potom prechádzame do ďalšieho verša:

A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor; nebo sa stiahlo, ako keď sa zvinie kniha, a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta.Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách, a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom, (Zjv 6,12-16)

Tu vidíme druhý príchod Ježiša Krista. Máme tu teda:

  • Éra islamizmu
  • Veľké súženie
  • Druhý príchod Ježiša Krista

Aj v iných pasážach Písma, je toto opisom druhého príchodu Ježiša Krista. Koľko rokov bude éra islamizmu trvať, nevieme presne. Ale vieme, že toto obdobie nebude dlhé a po ňom bude nasledovať veľké súženie. Otázkou je: Bude islam vládnuť svetu? Aby sme mohli zodpovedať túto otázku, musíme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať svet, tesne pred bitkou pri Harmagedone a druhým príchodom Krista. Je nám tu daný úžasný pohľad v Zjv 17,1n:

Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ (Zjv 17,1-2)

Majte na pamäti, že toto je symbolický jazyk.

V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. (Zjv 17,3)

Keď sa na tento obraz pozrieme bližšie, vidíme: Sedemhlavú šelmu s desiatimi rohami, na ktorej sedí neviestka, oblečená do purpuru a šarlátu. Už vieme, že toto je obraz svetovej vlády v aliancii s náboženstvom, tesne pred bitkou o Harmagedon a príchodom nášho Pána. Odkiaľ to vieme? Lebo ak sa vrátime k 13.kapitole, vidíme tú istú, sedemhlavú šelmu s desiatimi rohami. Akurát je nám v 13.kapitole daných viac informácií:

Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. (Zjv 13,1-2)

Je nám tu podaných mnoho detailov, o ktorých sa v Zjv 17 nehovorí. Vieme, že šelma v Písme vždy symbolizuje národ, alebo kráľovstvo a jej kráľa. Táto šelma bude požierať celú zem. Celý svet ju bude uctievať. Čo to všetko znamená? Ak to nepochopíme, nebudeme vedieť, ako bude svet vyzerať práve v posledných časoch pred príchodom Krista. Ak sa však vrátime späť do Starého Zákona, v Dan 7 uvidíme mnoho detailov. Lebo v Dan 7 nevidíme jednu šelmu, ale štyri. A jasne sa v ňom uvádza, že štyri šelmy symbolizujú štyri kráľovstvá. Prvou šelmou v Dan 7 je lev (Anglicko). Lev mal krídla orla (USA). Tie lu boli odtrhnuté, lebo je to symbol nezávislosti USA od Anglicka (pôvodnej materskej krajiny). Druhou šelmou medveď (Rusko). Treťou krajinou je leopard (Nemecko). Tento má na chrbte kohútie rídla (Francúzsko), symbol Franko-Germánskej aliancie od čias 2.svetovej vojny. Tieto dva národy budovali EU až do jej dnešnej podoby. Poslednou šelmou v Dan 7 je šelma s desiatimi rohami. Je to symbol aliancie desiatich štátov, ktoré vzídu z EU. Všetky tieto šelmy vidíme v Dan 7 ako samostatné šelmy.

Ale v Zjv 13 ich vidíme ako jednu šelmu, lebo sa pohybujeme smerom k svetovej vláde. A tieto šelmy – národy budú tvoriť jednotnú, svetovú vládu posledných čias.

Vráťme sa k Zjv 17. Je to presný obraz o tom, ako bude svet pred druhým príchodom Krista vyzerať. O šelme sa tu hovorí, že je červená. Čo to znamená? Šarlátová znamená červenú. Tak ako je červený kôň symbolom komunizmu, či socializmu, taká bude aj vláda posledných čias – socialistická, alebo komunistická. Už by sme to mali vedieť, lebo v Zjv 13 je napísané, že počas tohto času bude musieť maž každý človek číslo, alebo meno šelmy, bez ktorých nebude nik môcť kupovať ani predávať. Svet bude v úplne kontrolovanej ekonomike. Takže všetky tieto veľmoci sa spoja do jednej vlády, ale napriek tomu budú socialistické správaním.

Ďalšia, veľmi dôležitá otázka znie: V Zjv 17 vidíme neviestku na chrbte šelmy. Čo to znamená? Už vieme, že žena v Písme symbolizuje cirkev (náboženstvo). Panna symbolizuje pravú cirkev, neviestka falošnú. Dôkaz, že panna symbolizuje pravú cirkev nachádzame u Pavla:

… Zasnúbil som vás jednému mužovi (Ježišovi Kristovi), aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. (2Kor 11,2)

Opakom toho je falošná cirkev – symbolizovaná neviestkou. Neviestka rodí nemanželské deti. A príklad toho nachádzame v Starom Zákone:

… Ba čo viac, prznili sa s inými bohmi a klaňali sa im … (Sdc 2,17)

Táto terminológia je v Starom Zákone použitá na mnohých miestach. To znamená, že táto neviestka tu symbolizuje hriešne kresťanstvo a to obe jeho strany: protestantov aj katolíkov. Väčšina kresťanov dnešných čias odpadlo od príkladu pravej cirkvi za čias apoštolov. Tak nielenže skompromitovali biblické pravdy, ale prešli k apostáze. A táto pasáž Písma to predpovedá. Obe strany: tak protestantizmus ako aj katolicizmus, sa pridajú k jednotnej svetovej vláde Antikrista. Písmo učí, že spoločne s Antikristom tu bude vládnuť aj náboženský vodca, v Biblii zvaný Falošný prorok. Tento falošný prorok bude podľa proroctva najznámejší kresťan a bude viesť väčšinu kresťanstva priamo do náručia Antikrista. Toto bude jedno z najväčších zvodov všetkých čias.

Čo sa teda stane s Islamom? Ak bude jednotná, svetová vláda, v čase veľkého súženia, dominovaná Európou (Nemeckom, Anglickom, Ruskom a desiatimi národmi EU), a keď dominantné náboženstvo tých čias bude koalíciou s touto politickou mocou, čo sa potom stane s Islamom? Mnohí hovoria, že Islam bude vládnuť svetu. Iní zasa veria, že Antikrist bude moslim. Mnohí sa boja. Pravdou je, že sa vôbec netreba báť Islamu, ale tejto padlej cirkvi. Európska vláda počas posledných tisíc rokov, bola vždy alianciou politikov a náboženstva. Odkedy pápež Lev III korunoval za cisára Svätého Rímskeho Impéria Karla Veľkého, čo sa stalo 25.12.800, vidíme vždy politického lídra z Európy a náboženského lídra z Vatikánu. Títo dvaja vždy spoločne vládli svetu a to je presne to, čo vidíme aj v Zjv 17. Takže ak Islam nebude vládnuť svetu, čo sa s ním stane? Lebo momentálne sa zdá, že je na úžasnov vzostupe. Biblia obsahuje ešte jedno proroctvo ohľadne Islamu:

Zatrúbil šiesty anjel. A počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom; hovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. “Tu boli odviazaní štyria anjeli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudstva. A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíckrát desaťtisíc; počul som ich počet. (Zjv 9,13-16)

Toto je proroctvo o najväčšej vojne v histórii ľudstva. V 2.svetovej vojne zahynulo 52 miliónov ľudí. Ale v tejto vojne zahynie 1/3 ľudstva! 2,3 bilióna obyvateľov zeme! V tejto vojne zahynie 40 násobok obetí 2.svetovej vojny. Je to proroctvo Biblie, to znamená, že sa tak stane. Je nemožné toto odvrátiť. Všimnite si tiež, že táto vojna začne pri rieke Eufrat. Toto je pravdepodobne najbližšou udalosťou Božích, prorockých hodín. Ak má vojna začať na tomto území, potom Islam bude bojovať vo vojne. Bude jedným z hlavných aktérov tejto vojny. Odkiaľ budú pochádzať všetky tie obete? Keďže sa Islam v proroctve posledných čias (Zjv 17) vôbec nenachádza, buď zo zemského povrchu zmizne úplne, alebo bude do veľkej miery oslabený. Islamská populácia predstavuje dnes okolo 1,5 bilióna ľudí. Ale obetí má byť 2,3 bilióna. Čiže zahynie oveľa viac ľudí, než je počet všetkých oslimov vo svete. V každom prípade to bude ohavné a je jedno, či zahynú Európania, Arabi, či iné národnosti. Lebo aj keby vo vojne zomreli všetci moslimovia, zomrieť bude musieť ešte takmer bilión ďalších.

Vieme, že Čína je pre USA hrozbou č.1. A mnohí tvrdia, že Čína sa stane svetovým lídrom 21.storočia. USA toto vidí ako celkom reálne, lebo Číne dlhuje okolo 1,7 trilióna dolárov. Ale žeby marxistická diktatúra Číny dominovala svetu? Väčšine ľudí sa táto myšlienka nepáči. Navyše, Čína má 1,3 bilióna obyvateľov. Vo vojne má zahynúť 2,3 bilióna ľudí, čo znamená, že vojna bude musieť byť jadrová, inak nie je možné zabiť toľko ľudí klasickou vojnou. Ale je možné aj to, že to bude Čína, kto úplne zmizne zo zemského povrchu. Ako by sa toto mohlo stať? Nuž, ak môžeme byť zapojení do vojny na Stredo-Východe, napríklad s Iránom, čo je práve teraz veľmi nepravdepodobné, aj ostatné národy sveta sa automaticky začnú zapájať. Čína už dnes hovorí, že sa chystá na prevzatie Thaiwanu. Údajne vraj diplomatickou cestou, ale ak sa nebude dať inak, zmocní sa ho vojensky. Keď Chiang-Kai-Shek z Číny v r.1949 utiekol, keď sa Číny zmocnili komunisti, utiekol na územie, ktoré dnes poznáme ako Thaiwan. Navyše, vzal so sebou všetky čínske rezervy zlata. Toto zlato v Thaiwane stále je a táto krajina má druhé najväčšie zásoby zlata na svete. Lenže Čína chce svoje zlato späť a preto sa chce Thaiwanu zmocniť. Ak sa USA môžu zapletať do záležitostí Stredného Východu, mohlo by to povzbudiť Čínu konať voči Thaiwanu. Okrem toho je Čína spojencom Iránu, ktorý ju masívne zásobuje ropou. Tu vidíme aké ľahké je tu zapliecť sa do konfliktu a vyprovokovať vojnu. Budú do tejto vojny zapojené USA? Viac než pravdepodobne. Lebo už teraz sa pozdĺž rieky Eufrat nachádza hneď niekoľko vojenských základní USA, čo znamená, že USA sú dominantnou silou Stredného Východu. Zdá sa, že zapojenie USA do tejto najstrašnejšej vojny je viac než isté. A USA dnes má aj prostriedky na likvidáciu 1/3 ľudstva.

Pozrime sa na to, čo by mohlo túto vojnu dať do pohybu, lebo vieme, že to všetko a všade vrie. Čo by však mohlo byť oným spúšťacím mechanizmom pre jej začiatok? Debaty okolo Iránu sa dejú už niekoľko rokov. Irán sa snaží o výrobu jadrovej sily, a to preto, aby mohol vyrobiť jadrovú zbraň. Iránski vodcovia sa okrem toho vyjadrili, že Izrael bude vytretý zo zemského povrchu. Izrael vidí výrobu jadrovej zbrane Iránom ako existenčnú hrozbu. Napriek tomu predseda vlády Iránu sústavne tvrdí, že Izrael bude vytretý z povrchu zeme. A vždy, keď k tomu dôjde, je Izrael pripravený zaútočiť na Irán ako prvý. Aj USA sa vyjadrili, že nedovolia Iránu vyrobiť jadrovú zbraň. Irán zasa vyhlasuje, že ak by došlo k jadrovému útoku na jadrové vybavenie Iránu, znamenalo by to začiatok 3.svetovej vojny. Situácia je taká, že Irán je stále viac paranoidný a snaží sa kontrolovať stále viac zásob ropy na Strednom Východe. Len nedávno padla vláda v Libanone a Irán podporuje nového premiéra, ktorého Libanon zvolil. Irán sa však hýbe aj smerom do Gazy, kde je spojencom hnutia Hammas. Ale ani to nie je všetko, lebo dnes sme svedkami arabských revolúcií po celom arabskom svete. Takto pozorujeme rastúci vplyv Iránu. Okrem toho, aj USA veľmi pomohli Iránu, keď v Iraku odstránili Saddáma Husseina, ktorý proti Iránu bojoval 8 rokov. Ten totiž patril medzi sunitov a väčšina Iračanov je šítskych. Lenže keď do Iraku prišli USA, odstránili ho dočasnej vlády sa zmocnili šíti, ako väčšina v štáte. Takto vytvorili USA z Iraku prirodzeného spojenca Iránu.

Navyše, USA už ohlásili, že do 10 mesiacov z Iraku odídu. Ak sa tak stane, všetci naokolo vieria, že Irak pozve Irán, aby sa zmocnili vojenských základní po USA. To by znamenalo, že by sme v blízkej budúcnosti videli Iránske rakety inštalované na týchto základniach. Okrem toho, ak ceny ropy stúpajú, kde je hranica, nad ktorú už tieto ceny USA nemôžu tolerovať? Vyzerá to, že sa Irán stáva kráľom Stredo-Východu. A veľmi rýchlo by sa mohlo stať, že budú USA postavené pred voľbu: Bojuj, alebo sa staň krajinou 3.sveta. Ak nozaj takto dramaticky stúpnu ceny nafty, vycicia to USA ako vysávač a vojna sa tak bude zdať nevyhnutnou. Inak by to USA museli znášať a či toto dovolia, je otázne. Vyzerá to teda tak, že súčasná islamská revolúcia bude viesť do prorokovanej vojny. Mnohí si myslia, že arabská revolúcia nemá nič spoločné s Islamom. Avšak, ak sa pozriete na vjadrenia iránskych predstaviteľov, vidíte presný opak. Dňa 4.2.2010 Ayatollah Khamenei, najvyšší duchovný líder Iránu vyhlásil, že Tunis a Egytp sú skrze protesty, ktoré sa tam dejú, v procese islamského prebudenia. A prezident Iránu Ahmadinejad vyhlásil: toto je globálna revolúcia, riadená imamom čias. Tento človek predpovedá, že štyri národy sveta budú ovládané 12 imammi. Moslimovia veria v osobu, niečo ako mesiáša, ktorého volajú 12.imam. Moslimovia tvrdia a prezident Ahmadinejad verí, že tento 12.imam sa zjavil pred tisíc rokmi, ale musel odísť do izolácie, ale že sa čoskoro zjaví. Lebo podľa neho na konci čias príde vládnuť dokonalý človek spojený s nebesami. Prezident Iránu naozaj verí, že táto arabská revolúcia vedie do času, keď Islam bude riadiť svet skrze autoritu 12 imamov. Ďalšia otázka: Čo s Egyptom? Egypt bol vždy rýchlym spojencom USA a Izraela od roku 1979.

Ale stane sa teraz islamskou krajinou? Potom, čo bola vláda prezidenta Mubaraka zvrhnutá, len o týždeň neskôr sa po 30 rokoch v exile, do krajiny vrátil šítsky duchovný, Jusuf Al Qaradawi. A už v roku 2011 kázal jihad na hlavnom námestí v Káhire. Na tomto zhromaždení však nebolo povolené kázať ani hovoriť žiadnemu inému predstaviteľovi, či zástancovi nejakej politickej strany, ani opozície. Iba teno duchovný, ktorý je symbolom moslimského bratstva mohol zúčastnenému miliónu ľudí kázať. A vosvojom vyhlásení vyžadoval otovrenie východnej hranice v Gaze, oslobodenie Al Aksa mešity a všetkých Palestínčanov. Tento človek verí, že Izrael by mal presťať existovať a mal by byť vohnaný do mora.

Čo sa deje v Tunise? Jej dočasná vláda omilostila všetkých teroristov a mnohí Tunezania s radosťou uvítali Rashida Ghannouchiho, lídra, ktorý bol taktiež dlhé roky v exile a je tiež prívržencom moslmského bratstva. A to isté sa deje aj v Iráne, Iraku a po celom Stredo-Východe. Otázka znie: Ako dlho bude USA tolerovať islamských extrémistov, kontrolujúcich svetové zásoby oleja? Predstavme si, že cena ropy vystúpila na $200 za barel a všetky peniaze sa posielajú práve týmto krajinám. A do toho si USA bude musieť požičiavať, aby mohla nakupovať ropu. A raz príde moment, keď si USA bude musieť zvoliť medzi národným bankrotom alebo vojnou. A nebude to prvýkrát v histórii, žeby sa viedla vojna pre ropu. Iránsky prezident verí, že svetová vojna je neodvrátiteľná. A rovnakú vieru majú všetci veriaci v 12.imama, že krátko predtým, než sa zjaví, nastane masívna vojna. Prezident Ahmadinejad verí, že je povolaný Irán na túto vojnu pripraviť. Vojensky, aj finančne. Ak veríte, že vojna je neodvratná, a vyženiete ceny ropy do kozmických výšok, a USA sa ti bude vyhrážať vojnou, potom naozaj do vojny vstúpiš. Toto by len urýchlilo moslimskú revolúciu. Ako sa to vyvinie uvidíme čoskoro. Faktom je, že sa veci už dejú. Nech je však vojna vedená týmto scenárom, alebo iným, jedna vec je istá: 3.svetová vojna prichádza.

Ďalšou zaujímavou otázkou je: bude Antikrist moslimom? Odpoveď na túto otázku môžeme dokázať priamo z Písma. Proroctvo o Antikristovi nájdeme v Dan 7:

Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov. Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý, sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté; a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci. Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho. A prišiel čas, keď kráľovstvo dostali svätí. (Dan 7,7-8.21-22)

Táto pasáž hovorí o desiatich rohoch a desať rohov tu symbolizuje desať kráľov (národov). A Daniel hovorí, že spomedzi nich príde iný, malý kráľ, ktorého príchod vykorení troch kráľov pred ním. Tento kráľ teda svojím príchodom zhodí z trónov troch iných kráľov. Všetci vieme, že Antikrist bude viesť vojnu so svätými počas veľkého súženia až do príchodu Ježiša Krista. A keď sa vráti, budeme s Ním vládnuť svetu počas Jeho 1000-ročnej vlády. Týchto desať rohov je teda desať kráľovstiev, ktoré povstanú už vo veľmi krátkej budúcnosti. Jednu vec tu ešte potrebujeme vedieť. Kto sú to tí desiati králi – tých desať rohov? Môžme ich už dnes identifikovať? Jemožné, že sú islamskí? Na túto otázku môžeme odpovedať s určitosťou, lebo existuje ďalšie proroctvo, ktoré to jasne vysvetľuje. V 2.kapitole proroka Daniela vidíme sochu, ktorá sa vo sne zjavila kráľovi Nabuchodonozorovi. A tá socha, ako už vieme, symbolizuje jednotlivé impériá, ktoré dominovali svetu od počiatku ľudských dejín. A táto socha má chodidlá a prsty na nohách zo železa, zmiešaného s hlinou. Prorok Daniel Nabuchodonozorovi jeho sen vysvetlil takto:

Ty, kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, silu, moc a slávu a do rúk ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého ustanovil za vládcu nad nimi všetkými: ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než ty, a ďalšie, tretie kráľovstvo z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať. A že si nohy a prsty videl čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa: kráľovstvo bude rozdelené, bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl železo pomiešané s blatistou hlinou. A prsty nôh čiastočne zo železa a čiastočne z hliny: kráľovstvo bude zčasti mocné, zčasti krehké. A že si videl železo, pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou. V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá, ono však bude trvať naveky tak, ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato. – Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo bude za týmto. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý.“
(Dan 2,37-45)

Každé z týchto symbolov tela reprezentujú istú ľudskú vládu na zemi, ktorá vládla svetu. Týchto kráľovstiev je päť:

  1. Babylonská ríša (604 – 538 pred n.l.)
  2. Medo-Perzská ríša (538 – 331 pred n.l.)
  3. Grécka ríša (331 – 197 pred n.l.)
  4. Rímske Impérium (197 pred n.l. – 284 n.l.)
  5. Sväté Rímske Impérium (800 n.l.- 2.príchod Ježiša Krista)

Rímske Impérium bolo najsilnejším v histórii, preto je symbolizované železom a trvalo najdlhšie. Preto boli Rímski vojaci prítomný aj pri Ježišovom ukrižovaní. Čiže nohy zo železa symbolizujú Rímske Impérium. A keď prechádzame od jednotlivých častí tejto sochy vidíme, že sa materiály zakaždým úplne menia. Prechádame tak od zlata k striebru, od neho k bronzu, od neho k železu. Až do poslednej časti. Táto časť je železo, zmiešané s hlinou. Iba v tejto poslednej časti vidíme, že element predošlej časti prechádza do novej. Prečo? Pretože Rímske impérium zaniklo roku 284 nášho letopočtu. Ale po ňom vzniklo nové impérium, ktoré vzniklo roku 800 n.l., keď pápež Lev III korunoval Karla Veľkého za cisára Svätého Rímskeho Impéria. Takže nám tu rímsky element ostal, a to je dôvod, prečo sú chodidlá čiastočne zo železa. Ale bol tu pridaný ďalší element – hlina, čo je symbolom náboženského elementu. A počas 1000 rokov je Európa vedená alianciou medzi politickým a náboženským elementom. Presne to isté vidíme v Zjv 17 – vidíme tu znovuzaloženie Svätého Rímskeho Impéria.
Teraz sa na tieto prsty zo železa a hliny pozrime bližšie. Špecificky o nich hovorí Daniel:

V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá, ono však bude trvať naveky (Dan 2,44)

Pamätáte sa? Pýtali sme sa: čo znamená tých desať rohov? Desať rohov bude vládnuť až do 2.príchodu Ježiša Krista a budú viesť vojnu proti Baránkovi a Jeho svätým (Zjv 17,12). A týchto desať prstov na nohách má tiež vládnuť až do 2.príchodu Ježiša Krista, pretože desať rohov a desať prstov znamená to isté (Dan 2,44). Všimnite si, že Islam tu nie je. Je tu železo miešane s hlinou. Je to znovuzrodenie Svätého Rímskeho Impéria.

Po 3.svetovej vojne bude svet zdevastovaný a bude sa snažiť pochovať 2,3 miliardy ľudí. A svetová vláda sa presunie z USA do Európy. Nevieme, či bude EU vo vojne bojovať, alebo nie. Ale isté je, že ju prežije a bude silnejšia než kedykoľvek predtým. Európa už USA prestihla ekonomicky. EU dnes zastrešuje 27 štátov, a 500 miliónov ľudí. USA má len 315 miliónov obyvateľov. Aj keď si to možno ľudia dnes ešte neuvedomujú, EU sa znovu stala prvou ekonomickou veľmocou sveta. A títo desiati králi sa tejto Európy zmocnia. Proroctvo jasne hovorí, že práve v dňoch týchto kráľov sa Ježiš Kristus vráti. Vidíme to v Dan 2 ako kameň (symbol prichádzajúceho kráľovstva Ježiša Krista) zničí sochu práve v časti jej chodidiel a celý systém svetových vlád bude v jednom okamihu zrušený. Takto Božie kráľovstvo nahradí ľudské vlády. Za dní týchto desiatich kráľov, v novozrodenom Svätom Rímskom Impériu príde Boh nastoliť svoje kráľovstvo, ktoré nezanikne, nikdy nebude zničené, ale ostane naveky.

Vieme, že tento malý roh z proroctva vzišiel spomedzi desiatich rohov, čo je to isté ako desať prstov na nohách. A keďže musí vzísť spomedzi železa, zmiešaného s hlinou (symbolom Svätého Rímskeho Impéria), vidíme, že to nebude moslim.

Ako bude vyzerať svet po 3.svetovej vojne? Vieme už, že svetová vláda bude v rukách Európy. Väčšina kresťanstva, tak katolíci ako aj protestanti, sa poddajú a prispôsobia jednotnej, svetovej vláde. Budú zvedení Falošným prorokom, ktorý ich do tejto aliancie vovedie, lebo Antikrist a Falošný prorok budú riadiť svet. Znovu tu bude aliancia politickej a náboženskej moci. A znak šelmy bude nútiť ľudí poslúchať a sľúbiť vernosť jednotnej svetovej vláde Antikrista a jednotnému svetovému náboženstvu. Hovorí o tom jasne proroctvo:

A pôsobí (Falošný prorok), že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. (Zjv 13,16-17)

Tento znak budú môcť prijať len tí, ktorí sa budú klaňať šelme. Ty však nesmieš prijať tento znak, inak budeš navždy odsúdený. Pretože propaganda Antikrista hovorí už dnes:

Národy spôsobujú konflikty a tie vedú do vojen. Preto jednotlivé národy zrušíme a budeme svetom bez hraníc. Takto tu bude globálna vláda, ktorú vytvoríme procesom globalizácie. A náboženstvá a ich konflikty zakážeme tak, že tu bude len jeden zákon proti rúhaniu. A ak bude hocikto hovoriť proti inému náboženstvu, bude odsúdený pre zločin nenávisti. Takto tu bude globálna vláda a jednotné, svetové náboženstvo. A aby sme ťa prinútili poslúchať, ak nepríjmeš znak šelmy, alebo číslo jej mena, nebudeš môcť kupovať, ani predávať. Takto bude každý jedinec, ktorý sa odmietne klaňať šelme postavený mimo zákon a ekonomicky sankcionovaný.

Čo by sme mali robiť? Odpoveď nájdeme v proroctve, ktoré opisuje zjednotenie politickej a náboženskej vlády posledných čias:

Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán (Zjv 18,4)

Budeme musieť opustiť falošné kresťanstvo a vrátiť sa ku vzoru, ktorý vidíme v Skutkoch apoštolov. Potrebujeme pravú, novozákonnú cirkev, horlivú a veriacu v Písmo presne tak, ako verili apoštoli vo svojích časoch. Veriacich, ktorí sa nemenia a nevynechávajú nič z toho, čo Ježiš povedal, ale zachovávajú to presne tak, ako to je. Chcete vidieť obraz cirkvi posledných čias?

Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu, ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha, ostane pevný a bude konať. Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale začas budú padať pod mečom, v plameňoch, v zajatí a pri plienení. (Dan 11,32-33)

Budú tu prítomní mocní kresťania. A títo budú konať. Zatiaľčo sa všetko bude rútiť k úpadku, bude tu pravá cirkev, plná moci, nesúca Evanjelium o kráľovstve do celého sveta.

A súčasťou tejto Cirkvi chcem byť a si ňou volaný byť aj ty.

Leave a Reply