Heaven

Božie kráľovstvo

Väčšina ľudí a dokonca ani kresťanov v skutočnosti vôbec nerozumie tomu, čo je to Božie kráľovstvo. Čo sa tým myslí, keď sa povie Božie kráľovstvo? A čo ty a ja máme robiť, aby sme doň patrili? Pozrime sa na to u proroka Zachariáša:

Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.
Zach 14,9

Celá 14.kapitola knihy proroka Zachariáša hovorí o bitke pri Harmageddone. Je to práve pri Harmageddone, kde sa Ježiš vráti na zem, porazí invazívne vojská jednotnej svetovej vlády (UN), a kde nastolí svoje kráľovstvo, ktorého vláda nikdy nepominie. Ďalší opis Božieho kráľovstva nachádzame v 2.kapitole proroka Daniela:

V dňoch týchto kráľov (hovoriac o 10-ich kráľoch symbolizovaných 10-mi prstami obrazu sochy z Nabuchodonozorovho sna) vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá, ono však bude trvať naveky
Dan 2,44

Toto sú len dva opisy Božieho kráľovstva. Pozrime sa na ďalší opis, tentokrát z Nového Zákona:

Zatrúbil siedmy anjel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.
Zjv 11,15

Návrat Ježiša Krista na zem a nastolenie jeho kráľovstva je to, čo sa myslí, keď sa hovorí o Božom kráľovstve.

A teraz sa pozrime na vec zvanú evanjelium kráľovstva. Každý, kto bol Bohom poslaný kázať, bol poslaný kázať evanjelium kráľovstva. Pozrime sa na príklady ľudí, ktoré toto evanjelium kráľovstva hlásali a kázali, aby sme pochopili, o čom sa tu hovorí. Vieme, že Božie kráľovstvo je realita, ale ako sa káže evanjelium kráľovstva? Vidíme to v Matúšovi:

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
Mt 3,1-2

Ján hovorí o nebeskom kráľovstve, Lukáš používa výraz Božie kráľovstvo. Ale na to m nezáleží, lebo sú to synonymá. Ján Krstiteľ hlásal evanjelium kráľovstva. Keď prišiel Ježiš, aj on kázal Evanjelium Kráľovstva:

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.
Mt 4,23 (KJV)

Čo to vlastne hovoria, keď kážu evanjelium kráľovstva? Uvidíme to v nasledujúcej pasáži. Keď Ježiš poslal svojich učeníkov kázať, výslovne im povedal, aby ohlasovali evanjelium kráľovstva. Tu je spomínaná pasáž:

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých.
Lk 9,2

Čo máme povedať, keď kážeme evanjelium Kráľovstva? Máme ľuďom hovoriť o kráľovstve, ktoré Ježiš príde ustanoviť na zem a potom im vysvetliť, čo majú robiť, aby sa stali súčasťou prichádzajúceho, Božieho kráľovstva. V Jánovom evanjeliu, v 3.kapitole, hovoril Ježiš o kráľovstve mužovi, zvanému Nikodém:

Medzi farizejmi bol človek, menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Jn 3,1-3 (KJV)

Tento výraz tu počujeme po prvýkrát: “znovuzrodený”. Ale Ježiš je ten, kto tento termín používa.

Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
Jn 3,4-5

Hovoríme tu o duchovnom zrode, nie telesnom. A Ježiš povedal Nikodémovi: Nikodém, ty sa musíš znovu narodiť. Čo myslíme výrazom narodiť sa znova? Veľa ľudí o tom hovorí, ale väčšina naozaj nevie, čo to znamená. Takže sa na tento výraz pozrime bližšie. A budeme hovoriť o momente, keď Ježiš ponúkol spásu na Kalvárii. Vieme, že na Kalvárii sa stali tri veci:

 1. Ježiš zomrel
 2. Bol pochovaný
 3. Vstal z mŕtvych

Zopakujme si to a dávajte pozor: zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych = bol znovuzrodený! Preto to nazýva “narodiť sa znova”? Pretože naše znovuzrodenie vykúpil svojou smrťou, pochovaním a vzkriesením? Áno!

 Toto sú tri kroky Kalvárie. A dáva to jasný zmysel!

Napriek tomu Ježiš Nikodémovi povedal: Ty sa musíš narodiť znova! Takže nám neostáva iné, len zistiť, ako sa môžeme aj my znova narodiť. Pozrime sa teraz na jeden veľmi populárny výraz v dnešných dňoch, zvaný: prijatie Krista, alebo prijatie Krista ako osobného Spasiteľa. Ako sa to robí? Jednoducho povieš, že prijímaš Krista? Čo sa vlastne stane? To, čo to naozaj znamená je, že tým prijímame účinnosť Kalvárie. Pretože Ježiš zomrel, bol pochovaný a vstal zmŕtvych pre nás, môžeme prijať jeho dielo pre náš život. Takže my nemusíme rovnako zomrieť, byť pochovaní a byť vzkriesení fyzicky, ako bol on. My len duchovne umrieme, sme pochovaní a sme duchovne vzkriesení.

JEŽIŠA PRIJÍMAME POSLUŠNOSŤOU EVANJELIU.

a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša
2Sol 1,7-8

V týchto veršoch apoštol Pavol hovorí, že musíme byť poslušní evanjeliu. A to sa nedá, ak evanjelium nepoznáme a nevieme, čo hovorí. A každý z nás si vo svojom živote určite pamätá moment, v ktorom ak by sa vás niekto opýtal, čo je to evanjelium, určite by ste mu nevedeli dať odpoveď. Lebo nikto z nás nemá vopred pripravenú definíciu evanjelia. A napriek tomu musíme vedieť, čo naozaj evanjelium je. Pretože apoštol Pavol, ktorý napísal listy Solúnčanom, napísal aj listy pre cirkev v Korinte a v jednom z nich naozaj definuje evanjelium:

Navyše, bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, a v ktorom zotrvávate; A prostredníctvom ktorého ste spasení, ak si ho budete pamätať tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem
1Kor 15,1-4 (KJV)

Takže Pavol hovorí: Ohlasujem vám evanjelium, že Kristus zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych.

Evanjelium je jednoducho:
smrť
pochovanie
a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

A pre prijatie smrti, pochovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, alebo aby sme mohli byť poslušní evanjeliu, sa musíme znova narodiť. A to naozaj dáva zmysel a je okrem toho veľmi jednoduché.

Ako prijmeme a nasledujeme Kristovu SMRŤ?

Nemusíme preto vôbec fyzicky zomrieť. Ježiš už zomrel za nás. Prjímame to tým, že zomierame sebe samým. Nazývame to POKÁNIE. A pokánie nie je to, že Bohu povieme: ”Prepáč, Bože”, hoci vyznanie hriechov je súčasťou pokánia. Skutočné pokánie je rozhodnutie odvrátiť sa od sebeckého spôsobu života, k životu podľa Božej vôle. Odo dňa, keď spravíme toto rozhodnutie, už nežijeme vlastným sebeckým predstavám a nerobíme, čo sa nám zachce, ale žijeme podľa toho, čo od nás žiada Pán. Tým prijímame smrť Krista = zomieraním svojmu ja a prijatím Ježiša ako Pána – autoritu nad mojím životom. To znamená, že už nerobím, čo sa páči mne, alebo čo mi vyhovuje, ale odovzdávam svoj život dennodenne Ježišovi Kristovi a chcem plniť Jeho vôľu v mojom živote. A to preto, že toto je skutočný dôvod, prečo sme boli stvorení. To, čo sa od nás v tomto bode žiada, je POKÁNIEzomieranie sebe samému. Konkrétnym zomieraním sebe samým teda prijímame smrť Ježiša Krista.

Ako prijímame a poslúchame POCHOVANIE Ježiša Krista?

Krstom sme boli pochovaní – ponorenie do vody pri krste, je symbolikou pochovania.

Preto sme s ním krstom boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.
Rim 6,4

 • Pokánim prijímame a poslúchame smrť Ježiša Krista.
 • Krstom prijímame a poslúchame jeho pochovanie.

Posledným krokom je VZKRIESENIE:

Ale ak vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
Rim 8,11 (KJV)

Toto slovo nás učí prijať vzkriesenie v moci. Toto slovo hovorí o čase druhého príchodu Ježiša Krista na zem. Keď sa Ježiš vráti na zem, ak v nás Jeho Duch prebýva, vzkriesi nás pre nesmrteľnosť. A my budeme vytrhnutí na stretnutie s Pánom pri jeho príchode.

Takže tu máme:

 1. Duchovnú smrť, ktoré prijímame pokáním a poslušnosťou smrti Ježiša Krista.
 2. Duchovné pochovanie, ktoré prijímame a poslúchame krstom.
 3. Duchovné vzkriesenie moci skrze Ducha Svätého

Aj ďalšia pasáž Písma nám pomôže ešte lepšie pochopiť tieto veci:

Lebo traja sú, čo svedčia na zemi: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno.
1Jn 5,8 (KJV)

Čo nám tým chce Boh povedať? Krv, voda a Duch, ktorí sú zajedno.

 • Krv prikrýva naše hriechy, keď činíme pokánie.
 • Voda je aplikovaná pri našom krste, keď sme symbolicky pochovaní vo vode.
 • A potom prijímame Ducha, keď prijímame Jeho dar.

Všetko toto znamená, že títo traja: krv, voda a Duch sú zajedno. V čom sú zajedno? V jednom novom zrodení.

Ak si naozaj prijal a si poslušný Kristovej smrti, pochovaniu a vzkrieseniu, si nové stvorenie a prejavujú sa v tebe presne tie isté znaky moci Ducha Svätého, ako v apoštoloch.

Apoštol Peter presne to v deň Turíc hlásal. Presne v ten deň kázal zhromaždeným o tom, že odmietli Mesiáša, že ukrižovali Ježiša Krista a odvtedy bol celý Jeruzalem naplnený posolstvom, že Ježiš vstal z mŕtvych. A nielen to, ale že bol vzatý do neba. Takže im Peter kázal o tom, že ukrižovali Mesiáša a oni boli tak skormútení, že sa pýtali:

Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?“
Sk 2,37

Pýtali sa: Čo máme robiť? Ako môžeme byť spasení? Ako môžeme odčiniť tento náš hriech? A tu im Peter dáva odpoveď:

„Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
Sk 2,38

Čo tu Peter spravil? Ohlásil evanjelium kráľovstva. Ohlásil im smrť, pochovanie a vzkriesenie. Hlásal im znovuzrodenie. Tri kroky k znovuzrodeniu:

 1. Smrť – Pokánie
 2. Pohreb – Krst
 3. Vzkriesenie – prijatie Ducha Svätého

Takže keď sa opýtali, čo majú robiť, povedal im, aby spravili to isté, čo Ježiš odpovedal Nikodémovi: musíte sa znovu narodiť. Aby sme toto pochopili naozaj dôkladne, je dobré použiť ilustráciu toho, čo hovoríme. Niekedy je dobré názorne si predstaviť, čo vlastne apoštoli robili. Je to ako keď si kúpite nejaký výrobok, ktorý si musíte zložiť doma sami. Ale výrobca vám k nemu dá aj návod s obrázkami, aby ste vedeli, ako na to. A to isté spravíme aj my teraz: pozrieme sa spoločne na záznamy obrátení v knihe Skutkov apoštolov. Táto kniha hovorí o skutkoch Ježišových apoštolov. Je to doslovná história vzniku Kristovej Cirkvi potom, čo bol Ježiš vzatý do neba. Kniha hovorí o tom, ako apoštoli kázali Ježišovo učenie v každodennom živote. Pozrime sa teraz na štyri najväčšie záznamy obrátení, o ktorých čítame v Písme.

1.Prvý takýto záznam sa nachádza už v spomínanej 2.kapitole Skutkov apoštolov, kde Peter káže pokánie na odpustenie hriechovm krst a prijatie Ducha Svätého ako znovuzrodenie.

2.Druhým záznamom je obrovská vlna duchovného oživenia v 8.kapitole. Hlavným kazateľom je tu Filip. A Písmo hovorí, že keď poslucháči uverili evanjeliu o kráľovstve, ktoré Filip kázal, dávali sa krstiť muži i ženy:

Ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy.
Sk 8,12

Takže ak im kázal evanjelium kráľovstva, kázal im smrť, pochovanie a vzkriesenie. A ich odpoveďou na ohlásené Božie kráľovstvo bolo, že sa dávali krstiť a prijímali pokánie, aj krst. Potom Šimon, ktorý bol čarodejník a zvádzal ľudí, bol tiež jedným v dave, čo počúvali Filipa. A keď Filip kázal, aj on uveril a dal sa pokrstiť:

Vtedy uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké divy, tŕpol od úžasu.
Sk 8,13

A Písmo hovorí ďalej:

Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni, keď ta prišli, modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša.
Sk 8,14-16 (KJV)

Toto je zaujímavé. Tí, ktorým Filip ohlasoval evanjelium kráľovstva uverili, kajali sa, boli pokrstení, ale neprijali Ducha Svätého. A nad tým sa musíme pozastaviť, lebo aj dnes je vo svete prítomných veľa falošných spôsobov hlásania evanjelia kráľovstva:

 • Niektorí hovoria: “Ducha Svätého prijmeš, keď uveríš v Ježiša Krista.” Ale títo ľudia (Sk 8,14-16) tiež verili a napriek tomu ešte neprijali Ducha Svätého.
 • Iní vám povedia: “Ducha Svätého si prijal pri krste. Prijímaš ho vo viere”. Ale aj oni boli pokrstení a verili a napriek tomu je tu jasne napísané, že ešte neboli naplnení Duchom Svätým, lebo na nikoho a nich ešte nezostúpil.

Lenže ked prišli Peter a Ján z Jeruzalema, vložili na nich svoje ruky, modlili sa za nich a tak prijali Ducha Svätého. A toto je veľmi zaujímavé. Na jednej strane nemajú Ducha Svätého, ale keď sú na nich vložené ruky apoštolov, Duch Svätý je im daný. A slovo navyše hovorí:

Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze a povedal: „Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého.“
Sk 8,18-20

Šimon videl, že sa tam čosi stalo a preto im pokol peniaze, aby aj jemu dali takú moc. Čo tu Šimon videl, že bol za to ochotný dať peniaze? Apoštoli vložili ruky na pokrstených a oni prijali Ducha Svätého. Presne tak ako na Turíce v Jeruzaleme. Keď prijali Ducha Svätého na Turíce, začali hovoriť novými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A Šimon si pravdepodobne pomyslel, že by tým mohol zarobiť úžasný majetok. A tak chcel túto moc kúpiť. Ale apoštol Peter mu hneď dal jasnú odpoveď:

„Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze! Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom.
Sk 8,20-21

Šimon uveril a aj bol pokrstený, ale pravdepodobne nečinil pokánie, lebo Písmo jasne hovorí, že jeho srdce nebolo priame pred Bohom a rovnako tak nebolo čisté ani jeho zmýšľanie. Teraz sa pozrime na tretí príbeh.

3.Tretí záznam nachádzame v 10.kapitole. Vidíme v ňom prvé obrátenie pohanov.

Jemu (Ježišovi) vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.
Sk 10,43

V tomto zázname vidíme Petra, ktorý išiel kázať Kornéliovi. Ten k Petrovi poslal poslov, aby Petra priviedli k nemu a ohlásil im evanjelium kráľovstva, aby mohol byť spasený Kornélius aj celý jeho dom. Kornélius veril a anjel s ním pri modlitbe hovoril, ale ešte stále nebol spasený. Ešte vždy potreboval byť znovuzrodený. Takže keď k nemu Peter prišiel, Kornélius zhromaždil celú svoju rodinu, aby vypočuli Božie slová. A tak im Peter káže, že skrze meno Ježiš prijmú odpustenie hriechov všetci, ktorí v neho veria.

Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov,
Sk 10,44-45

Pohania sa stávajú prijímateľmi spásy. Židom Boh dal obriezku a tí, čo tam boli so židov, žasli nad novými vecami, ktoré Boh robil v Kornéliovom dome. A Písmo jasne hovorí, že židia žasli, že na pohanov zostúpil Duch Svätý. Ako to vedeli? Písmo to opisuje takto:

lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha.
Sk 10,46

Takže tu vidíme všetky elementy znovuzrodenia u všetkých obrátení:
Sk 2: kajajte sa, dajte sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a prijmite dar Ducha Svätého
Sk 8: verili, boli pokrstení, potom prijali Ducha Svätého
Sk 10: Duch Svätý zostúpil počas kázania, uverili a až potom sú pokrstení

A Písmo hovorí, že židia z obriezky videli, že dostali Ducha Svätého, lebo ich počuli hovoriť v jazykoch. Potom Peter povedal:

„Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?“ A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista…
Sk 10,47-48

Peter im nepovedal: “Veď ste už dostali Ducha Svätého, tak načo vás ešte krstiť?” Nie! Prečo? Pamätáte sa? Lebo traja sú, čo svedčia: krv, voda a Duch a títo traja sú zajedno. Títo traja dosvedčujú znovuzrodenie. Musíme sa narodiť z vody a z Ducha. Preto apoštol Peter prikázal, aby boli pokrstení tí, čo už prijali Ducha Svätého.

4.Štvrtý dôležitý záznam nachádzame v 19.kapitole. Píše sa v nej o období, keď bol Apollo v Korinte.

Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu odvetili: „Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.“
Sk 19,1-2

Pavol sa ich pýtal, či potom čo uverili, prijali Ducha Svätého. Čiže vidíme, že to boli veriaci. Ale neprijali Ducha Svätého a hovoria, že ani nevedeli, že je nejaký Duch Svätý. A Pavol im zrejme povedal: Ak o Ňom neviete, pravdepodobne neviete ani o správnom krste:

On sa opýtal: „Ako ste teda boli pokrstení?“ Oni odpovedali: „Jánovým krstom.“
Sk 19,3

Všimnite si, čo kážu všetci apoštoli v predošlých záznamoch:

 • pokánie
 • vieru v Ježiša Krista
 • krst
 • Svätého Ducha.

Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“ Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.
Sk 19,4-6

A znova to tu vidíme: kázanie evanjelia kráľovstva a potom ohlásenie, že sa musia znovu narodiť. Takže tu máme plán spásy. A zaujímavé je, že Satan sa vždy pokúša imitovať plán spásy a ponúka čosi, čo môžeme nazvať Satanov plán zatratenia.

Najdôležitejšia vec, akú vám môžem povedať je: Dbajte, aby ste boli znovuzrodení!

A nikdy nemajte nič spoločné so znakom šelmy, jej uctievaním, ani poslušnosťou jednotnej svetovej vláde!

Dbajte na svoju poslušnosť Ježišovi Kristovi a nikomu inému!

Keď je človek znovuzrodený, stáva sa súčasťou Božieho kráľovstva. Koniec časov ľudských vlád a začiatok Božieho kráľovstva nastane počas bitky pri Harmageddone. Pozrime sa teraz na najdetailnejší záznam Biblie ohľadom Harmageddonu:

Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: a jej voda vyschla, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí konajú znamenia: vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha.
Zjv 16,12-14

Všimnime si tu dve veci:

Eufrat vyschne, keď bude na zem vyliata šiesta čaša. Táto udalosť uľahčí inváziu Izraela kráľmi Východu. Proroctvo o tom, že rieka Eufrat vyschne, je hrozná vec, pretože Eufrat je hlavným zdrojom vody na Stredo-Východe. Dňa 13.januára 1990 vyšla v novinách správa: “Turecko chce zastaviť tok Eufratu po dobu jedného mesiaca”. Čo sa stalo bolo, že Turecko vybudovalo na severnom toku rieky Eufrat obrovskú priehradu a potrebovali naplniť rezervoár vodou. V podstate naozaj zastavili tok Eufratu na 30 dní. Čo to znamená? To znamená, že toto vyše 2000 ročné proroctvo sa mohlo vyplniť až od roku 1990. A Turecko má dnes možnosti naplniť piehradu vodou a zastaviť tým tok Eufratu. A prorocvo hovorí, že Eufrat bude vysušený, aby sa tým umožnila invázia Izraela a to kráľmi z Východu. A tá istá pasáž hovorí aj toto:

I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí konajú znamenia: vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha.
Zjv 16,13-14

Proroctvo pokračuje ďalej a hovorí – a môžeme to nazvať Varovanie v poslednej minúte:

Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.
Zjv 16,15

Akoby nám tu Boh hovoril: Prichádzam, buď pripravený! Nezaspi a nedriem! A Písmo ďalej hovorí:

I zhromaždil ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.
Zjv 16,16

Toto je jediná pasáž Písma, v ktorej je použitý názov Harmageddon. Tento výraz má dva základy:

1. “HAR MEGIDDO”  a “Vrch Megiddo”

Je to vrch, týčiaci sa nad údolím Megiddo, na ktorom je postavené mesto zvané Megiddo. Toto údolie je nazývané aj Jozafatovo Údolie. Je 15 míľ dlhé a je miestom, kde bitka o Harmageddom začne. Ale bitka sa skončí 160 míľ južne, v údolí Kedron (Údolí Porážky) pri Jeruzaleme.

2. Druhú zmienku o Harmageddone nachádzame v knihe proroka Zachariáša.

Zhromaždím všetky národy do boja proti Jeruzalemu; zaujmú mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy; polovica mesta pôjde do zajatia, ale ostatok ľudu z mesta nevykántria.
Zach 14,2 (KJV)

V knihe Zjavenia sme videli, že duchovia démonov zhromaždia národy na boj proti Izraelu a tu sa píše, že Boh to urobí. Je tu kontradikcia? Nie. Boh použije Satana pre svoj vlastný plán. Takže národy budú zvedené Satanom, aby prišli bojovať proti Izraelu. Viete si to predstaviť? Bitka začne na severe Izraela, a Izrael bude ustupovať pozdĺž rieky Jordán až k bránam Jeruzalema, zatlačovaný možno vojskami NATO, možno vojskami tzv.mierových síl OSN. Až do posledného momentu vzdoru. Viete si predstaviť mladých židovských vojakov, bojujúcich počas niekoľkých dní ako možno budú hľadieť na svoju muníciu, ako sa pomaly míňa? A možno sa budú obávať konca národa Izraela. Možno si budú hovoriť, že Iránsky Ahmadinejad mal pravdu a Izrael bude vymazaný zo zemského povrchu. Ale vedia aj to, čo ich rodičia odmalička hovorili: Keď ho Izraeliti budú najviac potrebovať, Mesiáš príde! A možno to bude moment, keď ho začnú vzývať a dívať sa pritom na Olivovú horu, odkiaľ má podľa proroctiev prísť. A Písmo jasne hovorí, čo sa potom stane:

Potom Pán vytiahne a bude bojovať proti tým národom ako keď bojoval v deň vojny. Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ, a Olivová hora sa rozštiepi na polovice smerom východo-západným na veľmi veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever a polovica na juh.
Zach 14,3-4

Toto je to isté proroctvo, ako v Zjv 12 a nehovorí o Panne Márii, ako si ho mnohí mylne vysvetľujú, ale hovorí o žene – národe Izrael. Veniec z dvanástich hviezd, ktorý žená má, označuje dvanásť kmeňov Izraela. Písmo nám tu hovorí, že tu nastane veľké zemetrasenie, počas ktorého zahynie 7000 ľudí v Jeruzaleme. A židia očakávajú, že Mesiáš sa zjaví na Olivovej hore. Predstavte si židovských vojakov, ako sa ponáhľajú na stretnutie s Ním. Pozrime sa na to ďalej:

A keď sa ho spýtajú: »Čo sú to za rany medzi tvojimi rukami?« – odpovie: »Tie mi zasadili v dome mojich milých.«
Zach 13,6

Predstavte si nielen židov, uketajúcich v ústrety Mesiášovi, ale aj vojakov medzinárodného spoločenstva, hľadiacich na Ježišov druhý príchod na zem, s jeho armádou. A židia sa mu budú klaňať, a keď uvidia rany na jeho nohách, jazvy na rukách, ako sa ho opýtajú: Kedy sa ti to stalo? A Ježiš im odpovie: »Tie mi zasadili v dome mojich milých.« Zrazu závoj duchovnej slepoty, ktrý zakrýval ich zrak, spadne a oni Ho uvidia a spoznajú, že je to Ježiš. A určite ho budú prosiť o odpustenie. A čo sa stane, keď niekto prosí Ježiša o odpustenie? Odpustí im! A rovnakú scénu nachádzame aj v predošlej kapitole tej istej knihy:

Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným.
Zach 12,10

Takže židia budú nariekať pre odmietnutie Mesiáša. A to je moment začiatku Milénia, 1000-ročného obdobia pokoja a zemi.

Pozeral som sa kým boli zvrhnuté tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň.
Dan 7,9 (KJV)

Tróny všetkých ľudských vlád na zemi budú zvrhnuté. Všetky vlády budú zosadené a Ježiš bude korunovaný za Kráľa kráľov a Pána pánov.

Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva.«
Dan 7,27

Kráľovstvo bude dané svätým, znovuzrodeným ľuďom. Tým, ktorí sa s Ním stretnú pri vytrhnutí v nebi. A teraz budú vládnuť ako králi a kňazi Najvyššieho na zemi, spolu s Ježišom Kristom.

a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi.“
Zjv 5,9-10

Biblia jasne hovorí: Tichí budú dedičmi zeme. Práve sa na túto vládu pripravujeme. A o tom kresťanstvo je! Bolo nám prikázané: milovať svojich nepriateľov, robiť dobre tým, čo nás nenávidia… To sú základné princípy, ktoré budú ovládať svet počas 1000-ročného obdobia pokoja.

Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.
Zach 14,9

Vieme, že Boh má dnes na zemi mnoho mien. Ale naisto to nebude žiaden Brahma, ani Allah, Jehova, alebo Ježiš. Nie! Jeho meno bude Pán, Ježiš Kristus, Pán pánov a Kráľ kráľov.

Teraz sa pozrime na Izrael v časoch Milénia.

Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť.
Rim 11,25-26

Všetky zvyšky Izraela, ktoré prežijú veľké súženie a bitku pri Harmageddone budú spasené. Zlá správa je, že 2/3 z nich budú zničené:

V celej krajine – hovorí Pán – dve tretiny z neho zomrú, zahynú, a tretina z neho ostane. Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším, poviem: To je môj ľud, a on povie: »Pán je môj Boh.«“
Zach 13,8-9

Dvanásť apoštolov bude súdiť dvanásť kmeňov Izraela.

Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.
Mt 19,27-28

Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmene a povedia: „Hor’ sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi.“ Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema.
Iz 2,2-3

Nevieme naisto, či to bude doslovný dom Pána, skutočný chrám, alebo nie, lebo Písmo nás učí, že sme chrámom Ducha Svätého a že Pán neprebýva v domoch zhotovených rukou a nevesta – Cirkev je nazývaná Novým Jeruzalemom. Dôležité je, aby sme boli súčasťou Božích plánov v tom čase.

Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.
Iz 2,4

Zamyslite sa nad tým: Boh vezme všetky nástroje vojny a premení ich na produktívne účel. A navyše už sa nikto nebude učiť bojovať. Už nebudú existovať armády. Bude len pokoj na zemi. Bude to úžasné a to preto, že medzi nami bude Knieža Pokoja. Viac informácií o pokojných časoch Milénia, nachádzame aj u Izaiáša:

Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať.
Iz 11,6

Dokonca ani zvieratá sa nebudú navzájom požierať. Zamyslite sa nad tým: malé dieťa, vedúce divé zvieratá v absolútnom pokoji. Žiaden strach.

Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča.
Iz 11,7-8

Počas Milénia budú levy žrať slamu. Nikto, ani len zvieratá sa nebudú musieť utekať o život. Budú to časy pokoja, bezpečia a istoty.

Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána,
ako vody pokrývajú more. V ten deň bude koreň Jesseho (hovoriac o Ježišovi) stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny.
Iz 11,9

Predstavte si čas, keď bude zem plná poznania Pána. Čo je poznanie Pána? Je to jeho prirodzenosť.

Teraz si položme otázku: Kto bude obývať zem počas Milénia?

Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh; pozeral som sa kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa. Aj ostatným zvieratám už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas.
Dan 7,11-12

Čiže šelma – Antikrist bude hodená do ohnivého jazera, ale národy ktoré ho podporovali, budú na čas Miléna ponechané na zemi. Ale už sa im nedovolí vládnuť. Takže:

 • Veľká Británia
 • USA
 • 1/6 Ruska
 • a ostatné národy budú v časoch Milénia na svete.

Prečo 1/6 Ruska? Pretože Ez 39 hovorí o tom, že 5/6 Ruska bude zničených. Či je to 5/6 ruskej armády, alebo krajiny naisto nevieme. Ale bude to jeho trest za vedenie vo vojne proti Izraelu v bitke pri Harmageddone. Je tu tiež možnosť, že deti nebudú brané na zodpovednosť za hriechy rodičovv časoch, keď Izrael odmietal ísť späť do Zasľúbenej zeme v časoch Starého Zákona. Žiadne dieťa vo veku do 20 rokov nebude za to niesť následky, ani nebude brané na zodpovednosť za hriechy rodičov. A keď sa pozriete na obyvateľstvo zeme dnes, vidíte že už dnes existuje viac než 20 miliónov detí vo veku do 20 rokov. Takže je tu dosť obyvateľstva na obývanie zeme počas Milénia. A Biblia nám v Izaiášovi tiež hovorí, že bude predĺžená dĺžka života ľudí, ako bola pôvodne na začiatku časov.

Nebude tam už párdňové dieťa ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, ale mladík zomrie storočný a hriešnik ako storočný bude prekliaty.
Iz 65,20

Viete si predstaviť pohreb v čase Milénia, kde vám povedia, že mŕtvym je “len 100-ročný mladík”? A počas Milénia budú pohreby, pretože sa aj vtedy budú rodiť ľudia. Pamätáte si na Matuzalema? Žil 969 rokov. Adam mal 930 rokov, keď zomrel. A to je vek, aký bude možné v časoch Millénia dosiahnuť.

Ďalšou úžasnou správou je, že Satan bude spútaný na 1000 rokov. Viete si predstaviť svet bez diabla? Bude to čosi fantastické! Väčšina ľudí dnes Satanovi slúži, pretože on je knieža tohto sveta a bohom tohto veku. Ale keď bude spútaný, väčšina ľudí bude slúžiť Bohu.

Čo sa stane po Miléniu?

Až sa dovŕši tisíc rokov, bude Satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. (Zjv 20,7)

Takže Satan je uvoľnený, zasa začne siať svoje zvody a zasa mu bude umožnené na krátky čas zviesť národy. Gog a Magog tu znova odkazujú na Rusko. A Písmo hovorí, že Satan zvedie národy a zhromaždí ich na vojnu proti Ježišovi Kristovi. Niektorí sa pýtajú: Prečo Boh uvoľní Satana? Jedinou odpoveďou tu môže byť: Pretože než sa všetko zavŕši vo večnosti, chce Boh dať novú šancu ľuďom, aby sa mohli slobodne rozhodnúť pre neho, alebo pre Satana. Pretože ak má Boh vziať ľudí do večnosti, chce sa ubezpečiť, že sa pre večnosť s Ním rozhodli sami, v slobodnej vôli. Vidíte? Slobodná vôľa nám nebude odňatá ani po vzkriesení! A nakoniec v ďalšom verši vidíme koniec ľudstva:

Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto (Jeruzalem). Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich.
Zjv 20,9

Nepriatelia Ježiša Krista budú strávení ohňom z neba. A potom Biblia hovorí:

A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.
Zjv 20,10

Satan sa pripojí k Antikristovi a falošnému prorokovi v jazere horiacom sírou, kde budú mučení na veky vekov.

A potom v ďalšom verši vidíme veľký, biely trón posledného súdu.

Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.
Zjv 20,11-13

Všetci ľudia, ktorí neboli vzkriesení pri vytrhnutí a druhom príchode Ježiša Krista, ktorí už nemajú večný život, budú privedení pred tento veľký biely trón, na posledný súd. A tam budú súdení zo všetkých skutkov. Nevieme presne, ako tento súd bude prebiehať. Ale určite to bude spravodlivý súd, pretože Boh, ktorý sedí na tróne a pozná všetko, a súdi spravodlivo všetko a všetkých, bude určovať aj ich večnosť všetkých ľudí. A buďme šťastní, že touto prácou nepoverili nás.

A nakoniec je tu druhá smrť.

More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.
Zjv 20,11

Pamätáte si predošlý verš?

Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! (hovoriac o vytrhnutí) Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
Zjv 20,6

Takže čokoľvek robíte, snažte sa byť účastnými prvého vzkriesenia! Len potom nebudete predvedení pred veľký biely trón Sudcu. Ak sa vám to podarí, čaká vás úžasných 1000 rokov kraľovania s Kristom.

Čo sa stane po poslednom súde?

tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
Ef 3,21

Vieme, že keď zostúpi oheň z neba, strávi smrteľníkov, ktorí budú bojovať proti Ježišovi Kristovi. To bude koniec ľudstva, ako ho poznáme. Ľudský experiment bude ukončený a Boh z pomedzi nich vyvedie tú špeciálnu skupinu, ktorí budú jeho skutočnou nevestou, ktorí budú spolu s Ním vládnuť počas Milénia, ale nielen počas Milénia. Boh má úžasné plány, ktoré ešte nepoznáme. Svet bez konca. Má Boh v zálohe iné stvorenia? Nevieme, ale chcime byť určite súčasťou Jeho plánov. Nezabudnite, že ak chcete byť súčasťou Božieho kráľovstva, Ježiš Kristus povedal osobne:

Ak sa niekto nenarodí znova (z vody a Ducha), nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
Jn 3,5

Nech robíte čokoľvek, bratia a sestry, snažte sa spraviť všetko, aby ste správne rozumeli a aj spravili všetko preto, aby ste boli zrodení znovu. Pretože len tak môžeme byť súčasťou Božieho kráľovstva.

Ako povedal Ježiš:

Toto pokolenie sa nepominie, kým sa to všetko nestane.
Mt 24,34

Nech sme tými, ktorí vítajú Ježiša Krista pri jeho druhom príchode ako Kráľa kráľov a Pána pánov!

Leave a Reply