Znamenie Cias

23.9.2017 – deň veľkého znamenia

a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: „Neboj sa Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!“ Abram odpovedal: „Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer.“ A Abram pokračoval: „Veď si mi nedal potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!“ Ale Pán mu povedal: „On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona.“ Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“

(Prejdi kurzorom cez modrú súradnicu a otvoríš okno s citáciou Božieho Slova)

Všimli ste si v posledných dvoch rokoch, takmer až histériu okolo dátumu 23.septembra 2017? Mnohí špekulujú a pýtajú sa, čo sa má vtedy stať. Najprv sa veľa hovorilo o tom, že sa isté proroctvá sa majú naplniť 23.septembra 2015 a mnohé veci sa v ten deň naozaj stali. Iní uvádzajú, že sa tak stane až 23.septembra 2017. Dokonca aj Hollywood prišiel s mnohými filmami, v krých sa hovorí práve o tomto dátume. Čo je teda na tomto dni také zaujímavé? Mali by sme mu venovať pozornosť, alebo nie? A čo o tomto špecifickom dni hovorí Písmo? Je to vôbec v Biblii?

Pravdou je, že sa dňa 23.septembra 2015 niečo naozaj stalo. Napríklad: pápež navštívil USA, čo sa nikdy predtým nestalo. A stalo sa aj mnoho iných vecí, ktoré smerujú k naplneniu udalostí nového, svetového poriadku. Ďalší zasa hovoria, že v ten deň malo nastať vytrhnutie (prvé vzkriesenie). Ale 23.septembra 2015 určite žiadne vytrhnutie nenastaalo. A ani proroctvá Písma tento deň ako vytrhnutie nepodporujú. Lenže tento rok sa znova dvíhajú hlasy, že sa čosi práve 23.septembra stať má. Dva roky potom, čo mnohí ohlasovali, že to bude koniec sveta. Čo je teda na tomto dni také zaujímavé, že sa k nemu ľudia stále vracajú? Pozrime sa na to v časovej schéme udalostí a proroctiev. Odpoveď bude pre mnohých prekvapujúca, keďže Biblia o istých udalostiach v súvislosti s týmto dátumom naozaj hovorí.

Je možné, že sa v ten deň niečo stane a je možné, že sa nestane nič. Rozhodnutie, čomu veríte, je na vás. V každom prípade je však dôležité vedieť, čo o konkrétnych udalostiach hovorí Boh. V liste Solúnčanom čítame toto:

Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! (1Sol 5,21)

Čo máme teda robiť? Ako veriaci sa na veci okolo nás, máme pozerať vždy z pohľadu Boha, čo On o tom hovorí. A to presne budeme robiť v súvislosti s týmto dátumom, ktorý toľkých ľudí znepokojuje. Obsahuje Biblia nejaké informácie o tomto dni, alebo nie? Je tu niečo, na čo nás Boh upozorňuje takto konkrétne, alebo nie? Pozrime sa teda spoločne na to, či je pravdivé, čo mnohí tvrdia: že tento dátum je naozaj dôležitý.

Keď sa Ježiš narodil, Písmo hovorí, že sa na nebi ukázala hviezda. A o tejto hviezde v Písme čítame, že bola znamením narodenia kráľa. A dňa 23.septembra 2015 mnohí astronómovia a vedci skutočne zaznamenali, že sa deje čosi zvláštne. Tou zvláštnosťou bolo zjavenie sa hviezdy, ktorú nazývajú Betlehemská hviezda. Vedci tvrdia, že na nebeskej oblohe zaznamenali tú istú hviezdu, aká sa zjavila v čase narodenia Ježiša Krista. Takže po niečo vyše 2000 rokoch tu máme na nebi tú istú hviezdu, aká sa zjavila v dňoch narodenia Ježiša Krista. Tak to popisujú astronómovia. Informácie o tomto úkaze nájdete všade na internete, aj vo vedeckých časopisoch. Nie je to žiaden výmysel.

Čo táto hviezda označuje? Pred 2000 rokmi znamenala príchod Ježiša Krista (Mt 2,2). Čo však zjavenie sa tejto hviezdy znamená v naších časoch? Je to náhoda a neznamená to nič? Alebo to naopak znamená niečo dôležité? Astronómovia tvrdia, že táto hviezda sa zjavuje každých 2000 rokov. A ak sa pozrieme, čo sa dialo 2000 rokov pred narodením Krista zistíme, že v tom čase sa v dejinách zjavuje Abrahám. Toto je zaujímavé. Kto je Abrahám? On je ten koho Boh povolal z chaldejského Uru (dnešného Iraku) a dáva mu prísľub, že mu dá nielen potomka z vlastného lona, ale aj prísľub, že jeho potomstvo bude početné ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora (Gn 15,1-5). Abrahámovi sa narodil syn Izák, z ktorého sa narodil Jakub, neskôr nazvaný Izrael. A z Izraela pochádza celý židovský národ. Je zaujímavé, že sa táto hviezda zjavuje a označuje príchod Abraháma (zrodenie židovského národa). Pri čítaní knihy Genezis vidíme, že Boh žiada Abraháma hľadieť na hviezdy, keď mu dáva prisľúbenie o potomstve. Ak sa táto hviezda zjavila už vtedy a astronómovia nám hovoria jasne, že áno, a zjavuje sa v naších časoch, 2000 rokov potom, čo sa zjavila druhýkrát pri narodení Krista, potom je táto hviezda jasným znamením. Pretože zakaždým, keď sa zjaví, deje sa niečo dôležité a symbolické pre židovský národ. To teda znamená, že ak sa táto hviezda zjavila 23.septembra 2015, máto nejaký dôležitý význam pre židovský národ. Ale ovplyvní to všetky národy bez rozdielu. Niečo sa deje. Vedci túto hviezdu jasne nazývajú Betlehemská. Prečo jej dali takýto názov? Pretože sa jedná o tú istú hviezdu, aká sa zjavila pri Ježišovom narodení. Prvýkrát sa zjavila, keď Boh povolal Abraháma, preto môžeme povedať, že Abrahám je otcom židov (aj preklad jeho mena znamená: otec mnohých). Židia nazývajú Abraháma “otec Abrahám”. Prejde 2000 rokov a hviezda sa zjavuje pri narodení Ježiša Krista – židovského kráľa. Vyzerá to, akoby sa zjavila židovská hviezda. Pri čítaní Biblie teda nachádzame zaujímavé veci. Nachádzame hviezdu, ktorá sa zjavila pri Ježišovom narodení. Neskôr, v roku 2015 je nám oznámené, že sa táto hviezda zjavila znovu. A je nám vedcami oznámené aj to, že sa táto hviezda zjavuje každých 2000 rokov. Je to len nejaká zhoda udalostí? Dá sa na toto pozerať ako na náhodu? Mnohí si myslia, že áno. Ale to nie je pravda.

Boh hovorí, že On stvoril hviezdy, planéty a nebeské telesá ako znamenia na nebi, na oddeľovanie časov, ročných období, etáp a dôb. Tieto veci sú stvorené ako znaky určitých konkrétnych vecí, ako sú signalizačné znamenia na cestách. V Biblii hviezdy vždy označujú príchod nových udalostí a zmien. Ak sa pozrieme na hviezdu, označujúcu narodenie Ježiša, vidíme, že je táto hviezda spojená s obdobím dvoch rokov. Čo to znamená? Pozrime sa do Písma:

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2,1-2)

Vidíme tu mudrcov, prichádzajúcich k Ježišovi. Písmo píše, že im nejakú chvíľu trvalo, kým sa k Ježišovi dostali. Ako dlho trvalo mudrcom nájsť Ježiša? Písmo uvádza, že mudrci najprv prišli k Herodesovi a pýtali sa ho na dieťa, o ktorom tvrdili, že je novonarodený židovský kráľ. Svoje tvrdenie odôvodňovali zjavením hviezdy, ktorá podľa nich, označovala narodenie židovského kráľa. Ale Herodes bol prekvapený, lebo o tom nič nevedel a tak žiada mudrcov, aby mu oznámili, keď ho nájdu, aby sa mu aj on šiel pokloniť. Jeho zámer však bol Ježiša zabiť. Herodes bol Rimanmi dosadený kráľ a v tom čase Jeruzalem patril pod vládu Rimanov. Herodes nazýval seba samého židovským kráľom. Predstavte si prekvapenie Herodesa, ktorý sa sám vyhlasoval za kráľa židov, aký je prekvapený otázkou mudrcov, o novonarodenom židovskom kráľovi. Určite sa im ako kráľ predstavil, na čo oni asi zareagovali: “Nie ty, Herodes. Ale ten kráľ, ktorého narodenie predpovedala hviezda. Kde ho nájdeme?” Ako sa asi tváril Herodes, keď si uvedomil, že v krajine je ešte jeden židovský kráľ. Určite ho okamžite považoval za konkurenta pre svoj trón. A Biblia jasne hovorí, že príchod židovského kráľa symbolizovala ona hviezda. Mudrci to ako znamenie potvrdzujú. Aká bola teda nasledovná reakcia Herodesa?

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci vysmiali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. (Mt 2,16 KJV)

Mudrci vysmiali Herodesa? Áno. Ja viem, že naše preklady Písma uvádzajú “oklamali”, ale to nie je správny preklad. Mudrci však Herodesa nevysmiali priamo, ale tvrdením, že nie on je skutočným kráľom židov. Dali mu jasne najavo, že nie on je tým, na ktorého ukazuje hviezda, ale že pravý kráľ je niekto iný. Preto dal Herodes povraždiť všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov.

Tu vidíme dvojročné obdobie, ktoré je spojené so zjavením hviezdy. Je možné, že hviezda žiarila na nebi po celé dva roky? Je to to, čo Písmo hovorí? Nevieme to určite. Určité ale je, že ono dvojročné obdobie malo súvis so zjavením onej hviezdy. Inak by Herodes nemal dôvod povraždiť všetky deti od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý mu o narodení oznámili mudrci. Je však celkom možné, že táto hviezda žiarila na nebi počas dvojročného obdobia.

Teraz sa pozrime na dnešnú hviezdu. Zjavila sa na nebi 23.septembra 2015 a po celom internete a po celom svete sa ozývajú správy o zjavení Betlehemskej hviezdy a vynárajú sa otázky, čo to znamená. To je dôvod, prečo si mnohí myslia, že sa niečo stane. Niečo, čo je dôležité pre židov. Iní tvrdia, že to bude deň druhého príchodu Ježiša Krista. A ďalší hovoria, že toto bude dňom vytrhnutia. Isté ale je, že ak tu bolo dvojročné obdobie, od zjavenia hviezdy pred 2000 rokmi, potom je celkom možné, že sa čosi stane aj 23.septembra 2017. Máme tu znova ono dvojročné obdobie. A mnohí hovoria, že zjavenie sa hviezdy v roku 2015 bolo znamením, ktoré označuje istú, konkrétnu udalosť roka 2017. Nemusíme tomu vôbec veriť. Ale nemôžeme k tomu ostať ani skeptickí, ani to vylúčiť. Netvrdím, že 23.9.2017 nastane vytrhnutie, o ktorom píše Pavol vo svojom liste Solúnčanom. I keď by to mohlo byť úžasné. Lebo ak ste spasený, skutočný kresťan, znovuzrodený, potom prvé vzkriesenie je presne tým momentom, na ktorý čakáte. I keď mnohí proti tomu môžu namietať. Ale je skutočne možné, že sa tu niečo stane, pretože tu existuje konkrétne znamenie v nebi. Biblia o tom učí:

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. (Zjv 12,1-6)

Je tu teda jasné znamenie, ktoré sa zjaví 23.septembra 2017 a mnohí hovoria, že sa jedná o naplnenie uvedeného proroctva z knihy Zjavenie. O čom sa tu hovorí? Prvý verš hovorí, že sa na nebi zjaví veľké znamenie. Ján vo svojej vízii doslovne opisuje čosi úžasné a zvláštne zároveň. Ak si to dobre všimneme zistíme, že opisuje súhvezdie Panny (znamenie na nebi – súhvezdie). Ale to nie je všetko. Ján vidí ženu, ktorá bola odetá slnkom, pod jej nohami bol mesiac a na hlave mala veniec z dvanástich hviezd. Ján ju vidí ako ťarchavú a rodiacu. Nie som astronóm, ale skúsme sa na to pozrieť z pohľadu astronomických znamení. Čo za ZVLÁŠTNE znamenie na nebi, aké sa neukázalo počas 7000 rokov, nastane dňa 23.9.2017?

Máme tu súhvezdie zvané Virgo – Panna. Dňa 23.9.2017 bude týmto súhvezdím prechádzať planéta Jupiter a to takým spôsobom, že to bude vyzerať, akoby Jupiter prechádzal útrobami Panny, otočil sa a vyšiel von (viď pohyb planéty na obrázku). Toto sa udialo v histórii už niekoľkokrát. Je to prirodzený pohyb planéty, ale ešte nikdy sa tak nestalo na pozadí súhvezdia Panny. Zaujímavé pri tom je, že tento pohyb planéty Jupiter na pozadí súhvezdia Panny vyzerá, akoby planéta doslova vošla do maternice súhvezdia, otočila sa a vyšla von akoby ju panna porodila. Čo sa ale stane prvýkrát v histórii je, že keď nastane pohyb Jupitera v súhvezdí Panny, stane sa tak 23.9.2017. Prečo? Lebo práve v ten deň, bude poloha mesiaca doslova pod nohami Panny. A slnko bude mať Panna pri hlave. A proroctvo zo Zjavenia 12 hovorí, že žena, ktorú Ján videl ako znamenie na nebi (miesto, kde sa hviezdy a súhvezdia nachádzajú), a ktorá mala prorodiť chlapca, mala na hlave veniec z dvanástich hviezd. Toto súhvezdie sa volá Lev a skladá sa z deviatich hviezd. Mnohí učia, že toto znamenie zo Zjavenia 12 je súhvezdím. A vyzerá to, že tu čosi nehrá, lebo proroctvo hovorí, že žena je odetá slnkom, a na hlave má veniec z 12 hviezd a súhvezdie Leva ich má len deväť. Lenže čo sa ešte v ten istý deň udeje je, že nad súhvezdím Panny budú v tom momente prítomné ešte ďalšie tri planéty: Venuša, Mars a Merkúr a to už je dohromady 12 hviezd. Čo sa teda stane 23.9.2017? Naplnenie proroctva zo Zjavenia 12 o znamení na nebi. Zvláštne, však? Čo je skutočne zvláštne je že sa Jupiter pohybuje po oblohe tak, že keď dosiahne súhvezdie Panny, spraví akoby otočku, ako keby sa planéta vracala na pôvodné miesto, ale potom otočku dokončí a vychádza zo súhvezdia ako ukazuje šípka na obrázku nižšie. Ale zvláštnosťou je, že v súhvezdí ostáva počas deviatich mesiacov! Presne tak dlho trvá tehotenstvo ženy, však? A planéta zo súhvezdia vyjde spôsobom, ako keď sa rodí dieťa. A do “maternice” vojde planéta presne 23.9.2017. Preto tento deň mnohí volajú ako znamením zo Zjavenia 12, lebo toto sa ešte nikdy v histórii nestalo.

Ďalšou zaujímavosťou sú ďalšie verše o tejto udalosti, lebo Zjavenie 12 nie je jediným miestom v Písme, kde sa o tejto udalosti hovorí. V skutočnosti toto proroctvo nachádzame už v knihe Genezis. Keď Jakub prorokoval o svojich deťoch, hovorí o Júdovi toto:

Levom mladým si, Júda: od koristi si vstal, syn môj, na odpočinok si si ľahol sťa lev, ako levica: ktože ho zobudí?Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani zákonodarca od jeho nôh, kým nepríde Shiloh (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy. (Gn 49,9-10)

Kto je lev z Júdu? Ježiš. Kto je ten, ktorý má prísť a ktorému prislúcha žezlo? Ježiš. Kto je Shiloh? Shiloh znamená Pokoj, ale aj “ten, ktorý má byť poslaný” (z Hebrejského “shaluach” – posol). Ale všimnite si, že verš hovorí, že niekto prichádza spomedzi nôh niekoho. Má to do činenia s niekým, kto sa má narodiť? Je to staré proroctvo. Aj ďalšie proroctvo o tomto hovorí. Pamätajme si, že vždy, keď dochádzalo k napĺňaniu proroctiev, zjavila sa Betlehemská hviezda. Znamená hviezda, ktorú vedci objavili 23.9.2015 nejaké narodenie? Je táto hviezda znamením pre Izrael? Lebo to naozaj vyzerá tak, že táto hviezda sa zjavuje vždy, keď Boh zjavuje niečo významné Izraelu – Bohom vyvolenému národu. Ďalšie proroctvo nachádzame v Micheášovi:

A ty, veža stáda, pahorok dcéry Siona, k tebe príde, vkročí predošlé vladárstvo, kráľovstvo dcéry Jeruzalema. Teraz však, prečo tak kričíš? Či nie je v tebe kráľ? Či zahynul tvoj poradca, že sa ťa zmocňujú bôle sťa rodičky? Zvíjaj sa a namáhaj, dcéra Siona, ako rodička, lebo teraz vyjdeš z mesta a budeš bývať na poli. Pôjdeš do Bábelu, tam ťa vyslobodí, tam ťa vykúpi Pán z ruky tvojich nepriateľov. Teraz sa však zhromaždia proti tebe mnohé národy. Budú vravieť: „Znesvätiť ho! Nech sa nám oko nadíva na Sion!“ (Mich 4,8-11)

Boh tu hovorí Izraelu, že sa mu navráti jeho kráľovstvo. A Boh svojmu ľudu hovorí: akoby si očakával narodenie dieťaťa. Boh tu predpovedá svojmu národu moment, keď bude ako žena počas pôrodu, aby zrodila niečo. A podľa toho, čo čítame, dá Izrael zrod kráľovstvu. Znie to takmer totožne so Zjavením 12. Ale Micheáš pokračuje v ďalšej kapitole a hovorí:

A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. Preto bude Izrael opustený až do času, keď rodička porodí syna, a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela. (Mich 5,2-3)

Ježiš sa narodil v Betleheme. Písmo tu jasne hovorí, že: Izrael bude opustený až do času, keď rodička porodí syna. Ak ste dobrí kresťania a poznáte Písmo, viete, že keď sa Ježiš zjavil, židia ho odmietli. Neprijali ho za svojho Mesiáša. Povedali: Tohto muža za Mesiáša neprijmeme! Ale keď čítame Skutky apoštolov vidíme zmenu žida Šavla na Pavla a tento Pavol namiesto, aby obracal židov, sa obracia k pohanom a káže o Mesiášovi im. Im – pohanom – ohlasuje Evanjelium spásy. A tento Pavol nám v liste Rimanom hovorí, že jeho služba končí vytrhnutím. Keď dôjde k vytrhnutiu, potom sa Boh vráti, aby sa vysporiadal s Izraelom, pri svojom druhom príchode. Až po tomto druhom príchode Krista nastane tisícročné kráľovstvo Ježiša Krista na zemi. Je teda možné, že toto znamenie 23.9.2017 má do činenia s Izraelom? A 23.9.2015 sme to videli ako znamenie dvojročného obdobia. Akoby tu Boh hovoril: Pozeraj sa, dávaj pozor! Venuj pozornosť tomu, čo ti hovorím! Lebo niečo dôležité sa 23.9.2017 stane! A ty to spoznáš podľa znamenia na nebi. A v tom čase sa niečo veľmi dôležité pre Izrael stane.

Niektorí hovoria, že nastane vytrhnutie, ale to nemôže byť pravda, lebo vytrhnutie nenastane, kým sa najprv nezjaví syn zatratenia a nepríde veľké súženie.

Je možné, že sa toto znamenie týka mierovej zmluvy medzi Izraelom a Palestínou? Bude táto konečne uzavretá a nastane sedem posledných rokov do príchodu Krista? Možné to je. Lebo uzavretím mierovej zmluvy sa Izraelu naozaj navráti pôvodné územie Zasľúbenej zeme, sľúbené Bohom. A ten, kto bude spolupôsobiť, aby sa táto mierová zmluva podpísala, bude Antikrist sám. Tak hovorí proroctvo.

Avšak, ak je znamenie, ktoré má prísť, znamením podpísania mierovej zmluvy, potom by to znamenalo, že už veľmi skoro – ešte pred týmto dňom – musí zaznieť šiesta poľnica, ohlasujúca 3.svetovú vojnu a s ňou smrť tretiny ľudstva.

Alebo je to znamenie veľkého, duchovného oživenia pred príchodom Ježiša Krista? Je na každom z nás, čomu veríme. Ale v každom prípade je toto veľmi zaujímavé, pretože Zjavenie 12 v proroctve hovorí aj to, že po tomto znamení bude Satan a jeho anjeli zvrhnutý na zem a že nastane veľké prenasledovanie kresťanov:

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 8ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. (Zjv 12,7-9)

A proroctvo pokračuje a hovorí:

Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. (Zjv 12,11-12)

Tu sa jasne píše, že praví veriaci budú zabíjaní pre vieru v Ježiša Krista. To znamená, že to, čo povieš ako veriaci, ťa môže stáť život. A potvrdzuje to aj ďalší verš toho istého proroctva:

Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. (Zjv 12,17)

Bude 23.9.2017 dňom duchovného oživenia pred príchodom prenasledovania veriacich? Alebo to bude deň príchodu diabla a jeho služobníkov na zem? Pri všetkej zlobe, aká je dnes na zemi, ešte stále nie sú na zemi všetky Satanove sily, mocnosti a kniežatá. A proroctvo jasne hovorí, že prídu.

V každom prípade, Boh svoj ľud vždy na udalosti pripravuje a varuje ho znameniami v nebi. Takto ich nemôžeme minúť. Je možné, že 23.9.2017. bude dňom splnenia proroctva zo zjavenia 12? Možné to je.

Jednu vec ale poviem priamo: určite to nebude deň vytrhnutia. Všetko, čo hovorím je, že toto znemnie bude mať veľkú dôležitosť pre Izrael a spolu s nimi aj pre nás, veriacich. Prečo? Lebo Izrael sa stal národom v roku 1948. Ak ste čítali Starý Zákon, musíte vedieť, že Boh Izraelitom prikázal oslavovať jubilejný rok. Jubilejný rok sa mal sláviť každých 50 rokov. Rok 1948 bol rokom založenia národa a štátu Izraela. Potom, v roku 1967 prebehla 6-dňová vojna. Zákon jubilejného roka prikazoval, aby sa pozemky, vzaté do zálohy, v jubilejnom roku vrátili ich pôvodným majiteľom, aby tak ľud neprišiel o to, čo mu Boh dal, ani o svoje dedičstvo. Už vám to dochádza? V roku 1967 Izrael vojnu vyhral a získal späť územie, o ktorom Boh povedal, že patrí Izraelu. A presne 50 rokov od 6-dňovej vojny, bude jubilejným rokom rok 2017. Ak je toto pravda, potom znamenie naozaj ohlasuje podpísanie mierovej zmluvy medzi Izraelom a Palestínou. Ak to pozorne sledujete, rokovania medzi Izraelom a Palestínou, o tejto zmluve, prebiehajú naozaj tak ťažko, ako pôrod. Čo sa stalo 50 rokov pred rokom 1967? Písal sa rok 1917. To bol rok tvz. Balfour deklarácie, ktorou Anglicko povolilo Izraelu vytvorenie štátu na území vtedajšej Palestíny. Ako vidíte, od Biblie neujdete, aj keď by ste ako chceli. Boh má svoje načasovanie pre každú udalosť. Boh má pre všetko svoje čísla, má svoj vlastný kalendár, dni, aj znamenia vo hviezdach na nebi. Nevieme presne, čo sa v ten deň stane, ale je viac než pravdepodobné, že 23.9.2017 bude dňom podpísania mierovej zmluvy medzi Izraelom a Palestínou. Deň podpísania tejto zmluvy je významným medzníkom nielen pre židov, ale aj pre celé ľudstvo. Prečo? Medzníkov je tu viac, lebo ten deň bude znamenať:

  • Navrátenie celého územia, ktoré Boh Abrahámovi prisľúbil ako Zasľúbenú zem Izraelu
  • Začiatok stavby tretieho Jeruzalemského chrámu
  • Začiatok 3,5 ročného odbobia do nástupu Antikrista a dôjde k ohavnosti spustošenia na svätom mieste
  • Začiatok posledných 7 rokov do bitky pri Harmagedone.
  • Začiatok obdobia posledných 7 rokov do druhého príchodu Ježiša Krista na zem.

Nech je to čokoľvek, bude to mať pre Izrael obrovský význam. V čase, keď toto čítate, OSN prišla s rezolúciou, podľa ktorej sa Izraelu zakazuje budovanie obydlí na území Západného brehu Jordánu (na území Judey). A hoci Amerika za normálnych okolností všetky vyhlásenia OSN voči Izraelu vetuje, tentokrát tak nespravila. Zatiaľ to vyzerá, že Izrael nemá podľa OSN právo budovať obydlia na území, ktoré do Zasľúbenej zeme patrí. Táto rezolúcia bola podpísaná 23.12.2016, čo je presne 9 mesiacov pred 23.9.2017. A tehotenstvo ženy trvá presne 9 mesiacov a potom rodí. Toto je naozaj zaujímavé. Boh každú významnú udalosť značí znameniami na nebi. A ten istý Boh povedal, že územie, na ktorom je teraz Izraelu budovať zakázané, naozaj patrí židom.

Presne o tomto území prorokoval Ježiš, že židia, ktorí budú žiť práve na tomto území, budú musieť v čase veľkého súženia bežať o život. Ale než sa tak stane, musí nastúpiť vláda Antikrista. A s ním príde 3,5 ročné obdobie veľkého súženia. Kto pozná Bibliu vie, že 7 ročné obdobie od podpisu mierovej zmluvy do druhého príchodu Ježiša Krista, je rozdelené na dve obdobia, každé trvajúce 3,5 roka. A prvá polovica tohto sedemročného obdobia bude znamenať pokoj. To je obdobie, o ktorom Zjavenie 12 hovorí takto:

Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. (Zjv 12,6)

Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. (Zjv 12,14)

Oba verše hovoria jasne o 3,5-ročnom období pokoja. Až potom nastane obdobie 3,5 roka Antikristovej vlády a táto je Ježišom prorokovaná ako obdobie veľkého súženia, akého na svete nebolo od stvorenia zeme a už ani nebude (Mt 24,21). A kým príde obdobie pokoja, musí prísť najprv obdobie vojny. Môže 23.september 2017 znamenať začiatok 3.svetovej vojny? Písmo hovorí, že príchod Antikrista bude v prvej polovici znamenať pokoj. Ale vojna je prorokovaná pred príchodom Antikrista.

Všetky proroctvá z Písma, opísané v knihe Zjavenia, sa v každom prípade stanú v období našej generácie. My sme generácia, ktorá ich zažije. My sme generácia, ktorá tieto znamenia uvidí na vlastné oči. Svet sa bude čudovať. Ale veriaci vie, že všetko, čo treba robiť je poznať Pána a pozorovať na jeho znamenia. Nasledovať Ho. Boh nám dal naozaj všetky možné varovania vopred. Dnes už nik nemá výhovorku pre svoju neveru. Boh je skutočný, živý a ten istý včera, dnes a naveky. Ježiš nám oznámil jasne: Táto generácia – generácia, ktorá uvidí tieto znamenia – sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. A Biblia označuje generáciu obdobím 70 rokov. Takže ak k roku 1948 pridáme 70 rokov, máme tu rok 2018. Niečo sa tu tento rok udeje. Svedčia o tom aj konštalácie hviezd. Možno by si sa mal zamyslieť a čítať Písmo.

Cieľom tohto proroctva nie je vás vystrašiť, ale upozorniť na dôležité veci, ktoré sa udejú už čochvíľa. Ak je to, o čom píšem pravda a 23.9.2017 bude dňom podpisu mierovej zmluvy, alebo vojny, potom vieš, že Ježiš je naozaj tvojím Spasiteľom. Židia ho odmietli a na takmer 2000 rokov stratili svoj vlastný domov, svoju vlastnú krajinu. A ak je Ježiš Mesiášom, potom je aj Spasiteľom. A posledná otázka pre teba potom je:

Si spasený? 

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem (1Kor 15,1-4)

Ježiš zomrel za naše hriechy. Si spasený? Si pokrstený v mene Ježiša Krista, alebo neplatnou formulou bez Jeho mena? Písmo hovorí, že už naozaj čoskoro bude svet potrestaný Božím trestom v období veľkého súženia. Keď príde Antikrist, bude značiť ľudí svojím znakom a číslom šelmy. A Písmo hovorí, že každý, kto prijme znak šelmy, pôjde pri Ježišovom druhom príchode na zem, priamo do pekelného ohňa. Nemusíš skončiť v pekle. V skutočnosti sa nemusíš báť ani veľkého súženia. Ak si spasený, alebo príjmeš spásu včas, budeš zachránený. Ale ak odmietneš Ježiša a nie si ochotný zomrieť pre Ježiša, budeš zatratený. Počas veľkého súženia budú ľudia zomierať pre Ježišovo meno a svedectvo. Si spasený? Biblia hovorí pravdu. Naozaj žijeme v období konca časov (nie konca sveta). A naozaj sme generáciou, ktorá sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. My sme generáciou, ktorá uvidí Ježišov druhý príchod na zem na vlastné oči.

Ale je dôležité, aby sme boli spasení. Je dôležité, aby si ty bol spasený. Ak nie, neodďaľuj už viac svoju spásu a choď za Ježišom, aby si bol.

A neboj sa, lebo sa blíži deň nášho vykúpenia!

Zuzana

Spomínané proroctvo s konkrétnym dátumom si nájdeš tu →.

Leave a Reply