Znamenie Cias

23.9.2017 – deň veľkého znamenia 2

1Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. 3A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. 5I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.
10Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ 11On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. 12Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 13Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. 14Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: »Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. 15Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.«

Ako som spomínala už v predošlom článku, → mnohí si myslia, že presne 23.septembra 2017 nastane vojna, vytrhnutie, alebo iná katastrofická udalosť. A myslia si to z dôvodu, že podľa nich, alebo tých, ktorým veria, symboly v proroctve (Zjv 12,1-6) označujú súhvezdia, ktoré podľa nich ukazujú na istú, konkrétnu, katastrofickú udalosť, súvisiacu, či smerujúcu ku koncu sveta.

Pre mnohých – a ZDÔRAZŇUJEM, že takéto zmýšľanie a vysvetlenie tohto proroctva je čiste astrologický blud – je ono znamenie na nebi skutočným znakom katastrofy. Nič však nie je menej pravdivé.

Pre tých z vás, ktorých zaujíma iba onen spomínaný dátum, mám skvelú správu: nič zvláštne sa 23.9.2017 nestane. Prečo? Boh v tomto proroctve nehovorí o dátume, ani neukazuje na konkrétny deň, ale hovorí v symboloch (ktoré sú astrológom absolútne neznáme, ale pripomínajúce súhvezdia) o úplne inej, prorockej udalosti, ktorá sa naozaj stane, ale nie 23.9.2017.

Vysvetlenie tohto proroctva je však dané iba skutočným “hľadačom pokladov”. Nie povrchným, zvedavým a ani tým, čo si oči a uši, aj srdcia pred Pravdou ustavične zatvárajú (Mt 13,10-15). Preto je jeho vysvetlenie na Povvi pre verejnosť neprístupné.

Viera totiž nie je chemická reakcia, ale vedomé, cielené uplatňovanie slobodnej vôle.

Zuzana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.